Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia wykładów obejmują: etymologię nazwy, ewolucję poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym, przedmiot ekonomia.
Notatka zawiera tło historyczne przedmiotu ekonomia z uwzględnieniem osób ją tworzących, działy: makroekonomię i mikroekonomię, kierunki krytyczne wobec ekonomii klasycznej.
Kolejne wykłady dotyczą pojęć: potrzeby, krzywa możliwości produkcyjnych z uwzględnieniem wykresów, systemy społeczno - ekonomiczne, problemy teorii firmy w konkurencyjnym otoczeniu, gospodarka nieformalna, rynek pieniężno - kredytowy, akcje i obligacje.

Notatka jest rzetelnie sporządzonym materiałem z wykładów, który może być bardzo pomocny przy nauce do tego przedmiotu.

Mikroekonomia- wykłady
Wykład 10.10.2002
Ogólna charakterystyka przedmiotu.
Etymologie nazwy.
Ewolucje poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym.
Przedmiot ekonomia.
Ad:1
Oiekonomia- dyscyplina, która ma ułatwić zachowanie i zarządzanie gospodarstwem domowym.
W XVIII wieku pojawia się określenie ekonomia polityczna- zespól reguł, jak kierować państwem. Przymiotnik polityczna oznacza, że mamy do czynienia z regułami sprawowania władzy nad państwem- polityka. Rousseau toczył spór o to, czy ta nazwa jest zasadna. Przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej twierdzili, że ta dyscyplina powinna się nazywać ekonomia narodowa (niem. nacionale ekonomia). Przedstawiciele kultury anglosaskiej- kultura społeczna (social ekonomy). W XIX wieku pod wpływem poglądów ekonomii neoklasycznej (Alfred Marschall) zaczęto lansować nową nazwę economics (ekonomika). Termin ten znalazł wielu zwolenników. Polska: Historia nazwy jest krótsza. Pierwszy etap dotyczył określenia ekonomia polityczna (ekonomia polityczna socjalizmu, kapitalizmu). Od kilkunastu lat używa się pojęcia ekonomia.
Działy ekonomii:
mikroekonomia,
makroekonomia.
Każdy dział ma sprecyzowany obszar zainteresowań.
Mikroekonomia- podejmowanie racjonalnych, mądrych decyzji, które u swoich podstaw mają rachunek ekonomiczny rynku pojedynczych produktów, pojedyncze usługi, zasób wiedzy na temat zachowywania się pojedynczych podmiotów w warunkach funkcjonowania rynku.
Makroekonomia- obraz stanu gospodarki, analiza syntetycznych wskaźników (PN, PK, budżet, skłonność do oszczędzania i konsumpcji w ramach danego społeczeństwa), segmenty gospodarki (obszary0, fluktuacja procesów gospodarczych (cykl koniunktury w gospodarce), inflacja bezrobocie.
Ad:2
Etapy kształtowania się podglądów ekonomicznych:
pierwsze myśli ekonomiczne- Biblia, Homer, rozważania dotyczące życia społeczności wiejskiej, ekspansji. Pierwsze poglądy V/VI w. p.n.e. (Ksenofanes, Platon, Arystoteles). Były to myśli traktowane jako pouczenia i normy do naśladowania. Przykłady zachowań etycznych. Ksenofanes- gospodarstwo domowe. Platon- uwaga na istotę idealnego państwa, opartego na społecznym podziale pracy (w ramach społeczeństwa wyodrębniają się pewne grupy, z których każda zajmuję się wykonywaniem pewnej działalności, konsekwencją jest pojawienie się zawodów i towarów). Arystoteles- to, co wiąże z gospodarowaniem, nie może stanowić zbioru norm do naśladowania, powinno opierać się na doświadczeniu, wnioski z działalności gospodarczej układają się w prawa ekonomii. Arystoteles zwraca uwagę na role pieniądza, jako środka cyrkulacji. T-P-T , T-P|| P-T (transakcja sprzedaży i kupna).
średniowiecze- Tomasz z Akwinu dał początek teorii własności. Mówił o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z różnego stosunku ludzi do własności, teoria pracy, zysku postępu.


(…)

…,
polityka monetarna,
przepływy kapitałowe,
bankowość, kontrola płac i cen,
skala,
czarny rynek,
prawa własności,
prawa koncesjonowania gospodarki.
Gospodarka wolna, raczej wolna, represjonowana.
Stopień protekcjonizmu: bardzo niski- taryfa <4%, niski 5-9%, umiarkowany 10-14%, wysoki 15-19%, bardzo wysoki >20%.
Kraje całkowicie wolne: Hong Kong, Singapur, USA, Japonia, Tajwan, Wielka Brytania.
Poziom…
… poglądy ekonomiczne. Dużo czasu poświęcił wartości od strony konsumenta i producenta. Jeśli konsument ocenia jakąś wartość to robi to z punktu widzenia użyteczności tej wartości. Producent, gdy odnosi się do wartości, która jest jego udziałem, to patrzy na nią z punktu skali wyrzeczeń. D. Richardo- renta gruntowa, teoria wartości opartej na pracy, nierównomierny podział korzyści. B. Say- prawo rynków…
… siły roboczej.
Czynnik ludzki jest najważniejszy, gdyż człowiek podejmuje najważniejsze decyzje w procesie gospodarczym, kontroluje i jest odpowiedzialny za błędy.
technologia- kwalifikacje pracowników jako wiedza, przygotowanie zawodowe.
Zasoby, które możemy wykorzystać w procesie produkcji cechuje ograniczoność. Gdy dobra, którymi dysponujemy występują w ograniczonej (niedostatecznej) ilości (dobra
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz