Mikroekonomia- wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia- wykłady - strona 1 Mikroekonomia- wykłady - strona 2 Mikroekonomia- wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Mikroekonomia- wykłady Wykład 10.10.2002 Ogólna charakterystyka przedmiotu. Etymologie nazwy. Ewolucje poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. Przedmiot ekonomia. Ad:1 Oiekonomia- dyscyplina, która ma ułatwić zachowanie i zarządzanie gospodarstwem domowym. W XVIII wieku pojawia się określenie ekonomia polityczna- zespól reguł, jak kierować państwem. Przymiotnik polityczna oznacza, że mamy do czynienia z regułami sprawowania władzy nad państwem- polityka. Rousseau toczył spór o to, czy ta nazwa jest zasadna. Przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej twierdzili, że ta dyscyplina powinna się nazywać ekonomia narodowa (niem. nacionale ekonomia). Przedstawiciele kultury anglosaskiej- kultura społeczna (social ekonomy). W XIX wieku pod wpływem poglądów ekonomii neoklasycznej (Alfred Marschall) zaczęto lansować nową nazwę economics (ekonomika). Termin ten znalazł wielu zwolenników. Polska : Historia nazwy jest krótsza. Pierwszy etap dotyczył określenia ekonomia polityczna (ekonomia polityczna socjalizmu, kapitalizmu). Od kilkunastu lat używa się pojęcia ekonomia. Działy ekonomii: mikroekonomia, makroekonomia. Każdy dział ma sprecyzowany obszar zainteresowań. Mikroekonomia- podejmowanie racjonalnych, mądrych decyzji, które u swoich podstaw mają rachunek ekonomiczny rynku pojedynczych produktów, pojedyncze usługi, zasób wiedzy na temat zachowywania się pojedynczych podmiotów w warunkach funkcjonowania rynku. Makroekonomia- obraz stanu gospodarki, analiza syntetycznych wskaźników (PN, PK, budżet, skłonność do oszczędzania i konsumpcji w ramach danego społeczeństwa), segmenty gospodarki (obszary0, fluktuacja procesów gospodarczych (cykl koniunktury w gospodarce), inflacja bezrobocie. Ad:2 Etapy kształtowania się podglądów ekonomicznych: pierwsze myśli ekonomiczne- Biblia, Homer, rozważania dotyczące życia społeczności wiejskiej, ekspansji. Pierwsze poglądy V/VI w. p.n.e. (Ksenofanes, Platon, Arystoteles). Były to myśli traktowane jako pouczenia i normy do naśladowania. Przykłady zachowań etycznych. Ksenofanes- gospodarstwo domowe. Platon- uwaga na istotę idealnego państwa, opartego na społecznym podziale pracy (w ramach społeczeństwa wyodrębniają się pewne grupy, z których każda zajmuję się wykonywaniem pewnej działalności, konsekwencją jest pojawienie się zawodów i towarów). Arystoteles- to, co wiąże z gospodarowaniem, nie może stanowić zbioru norm do naśladowania, powinno opierać się na doświadczeniu, wnioski z działalności gospodarczej układają się w prawa ekonomii. Arystoteles zwraca uwagę na role pieniądza, jako środka cyrkulacji. T-P-T , T-P|| P-T (transakcja sprzedaży i kupna).

(…)

…,
przepływy kapitałowe,
bankowość, kontrola płac i cen,
skala,
czarny rynek,
prawa własności,
prawa koncesjonowania gospodarki.
Gospodarka wolna, raczej wolna, represjonowana.
Stopień protekcjonizmu: bardzo niski- taryfa <4%, niski 5-9%, umiarkowany 10-14%, wysoki 15-19%, bardzo wysoki >20%.
Kraje całkowicie wolne: Hong Kong, Singapur, USA, Japonia, Tajwan, Wielka Brytania.
Poziom wolności ekonomicznej poszczególnych krajów znajduje przełożenie na tempo wzrostu gospodarki w dłuższym okresie czasu, a to ma wpływ na zmianę poziomu życia społeczeństw.
Wykład 21.11.2002
Krzywa możliwości produkcyjnych.
Aby w firmie można było prowadzić działalność, należy zgromadzić czynniki wytwórcze. Jeśli je posiadamy, i podejmujemy pewna działalność musimy znać pewne mechanizmy, które odnosimy do firmy. Krzywa możliwości…

Przedsiębiorca jedynie przy jednej kombinacji ilościowej dóbr jest w stanie uzyskać utarg maksymalny (krzywa możliwości produkcyjnych jest styczna do krzywej jednakowego utargu). To najkorzystniejszy asortyment produkcji. Kryterium oceny będzie wysokość utargu.
Granice możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie czasu.
Możliwości
Poziomki
Truskawki
W kwintalach
A
B
C
D
E
F
0
5
10
15
20
25
50
46
40
30
17…
… jest najważniejszy, gdyż człowiek podejmuje najważniejsze decyzje w procesie gospodarczym, kontroluje i jest odpowiedzialny za błędy.
technologia- kwalifikacje pracowników jako wiedza, przygotowanie zawodowe.
Zasoby, które możemy wykorzystać w procesie produkcji cechuje ograniczoność. Gdy dobra, którymi dysponujemy występują w ograniczonej (niedostatecznej) ilości (dobra rzadkie) posiadają one cenę. Cena >0…
… obowiązkowe, oddziaływanie na stope procentową), operacje otwartego rynku (repo, reverse repo - na rynku obserwuje się nadmiar gotówki, w zamian oferuje się papiery wartościowe)
Presja na zabezpieczenie depozytów: kryteria uzyskania licencji na działalność bankową, ograniczenie stopnia koncentracji kredytów, uzależnienie przyznania kredytu od zaangażowania środków własnych, obowiązek tworzenia rezerw…
… zmiana kursu w dniu następnym
Akcje
Kurs zamknięcia
+/- 15% od kursu zamknięcia
Kontrakty terminowe na indeksy cen akcji
Dzienny kurs rozliczeniowy
+/- 15% od dziennego kursu rozliczeniowego
Kontrakty terminowe na kurs walut
Dzienny kurs rozliczeniowy
+/- 5% od dziennego kursu rozliczeniowego
Obligacje
Kurs zamknięcia
+/- 5% punktów procentowych od kursu zamknięcia
Certyfikaty inwestycyjne
Kurs…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz