Mikroekonomia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3829
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 69 stron i porusza zagadnienia takie jak: funkcje ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, dochód narodowy brutto, dochód narodowy netto, krzywe możliwości produkcyjnych, prawa ekonomiczne, kategorie ekonomiczne, prawa ekonomiki, teorie ekonomiczne, model ekonomiczny, gospodarka rynkowa, rynek, wolny rynek, gospodarka mieszana, kooperacja, specjalizacja, wielkości absolutne i wielkości względne, dochód narodowy, wielkości nominalne i realne, wskaźnik cen konsumpcyjnych, wielkości średnie i ich rodzaje, prawo popytu rynkowego, krzywa popytu, dobra substytucyjne, dobra komplementarne, przesunięcie krzywej popytu, prawo podaży, krzywa podaży, czynniki kształtujące podaż, przesunięcie krzywej podaży. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: wolny rynek a kontrola cen, ruch wzdłuż krzywej, a przesunięcie krzywej popytu, cena równowagi, mechanizm rynkowy, model dynamiczny, równowaga brzegowa, elastyczność popytu, prosta elastyczność cenowa popytu, cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, mieszana elastyczność popytu, zmiany współczynnika elastyczności, elastyczność punktowa, determinanty elastyczności cenowej, wpływ elastyczności popytu na cenę równowagi i ilość towarów równoważącą rynek, popyt doskonale elastyczny. Notatka zawiera także informacje na temat: co to jest elastyczność cenowa podaży, elastyczność a dochody przedsiębiorstwa, jaka jest neoklasyczna definicja przedsiębiorstwa, jakie wyróżniamy rodzaje spółek, co to jest przychód, koszty przedsiębiorstwa, zysk, dobra kapitałowe, co to jest bilans, co to jest zysk operacyjny, strata operacyjna, co to jest koszt alternatywny, jak definiujemy zysk nadzwyczajny, na czym polega zasada minimalizacji kosztów, co to jest korporacja, co to jest gospodarstwo domowe, jak definiujemy aktywa gospodarstw domowych, na czym polega I prawo Gossena, na czym polega II prawo Gossena, co to jest krzywa obojętności, co to jest krańcowa stopa substytucji, co to jest linia ograniczenia budżetowego, co to jest renta konsumencka, na czym polega efekt substytucyjny, na czym polega efekt dochodowy. Notatka traktuje również o zagadnieniach takich jak: formy organizacji rynku, zysk brutto, konkurencja doskonała, bariery konkurencji, konkurencja niedoskonała, monopol pełny, cena monopolowa, poole i ringi, kartele, syndykat, trust, koncern, holding, konglomerat, oligopol, państwo, rola państwa w alokacji zasobów, funkcja alokacyjna państwa, efekt zewnętrzny, monopol i siły rynkowe, rola państwa we współczesnej gospodarce, prawo Wagnera, rynek czynników produkcji, praca jako czynnik produkcji, rynek pracy w warunkach monopsonu, ziemia jako czynnik produkcji, renta gruntowa, kapitał jako czynnik produkcji.

Powstanie ekonomii.
Ekonomia należy do dyscyplin młodych i liczy ponad II wieki. Początek rozwoju przypisujemy dziełu wydanemu w 1776 r. przez Adama Smitha pt.: „Bogactwo narodów”. Od tego momentu ekonomia przeszła wiele stadiów, przy czym charakterystyczny jest rok 1936 i wiąże się on z wydaniem dzieła pt.: „Ogólna teoria zatrudnienia procentowego i pieniądza” przez Johna M. Keynesa. Za ojca współczesnej ekonomi uważa się Adama Smitha. Wzrost zainteresowania problematyką życia gospodarczego następuje w XV i XVI wieku dzięki odkryciom geograficznym oraz związanym z tym rozwojem handlu międzynarodowego. Wiąże się też to ze wzrostem znaczenia władzy politycznej w życiu gospodarczym.
Obecnie ekonomię traktuje się jako naukę, która bada:
jak ludzie radzą sobi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz