Mikroekonomia - cel badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - cel badań - strona 1 Mikroekonomia - cel badań - strona 2 Mikroekonomia - cel badań - strona 3

Fragment notatki:

1 . Sformułuj podstawowy cel badań mikroekonomii. Zdefiniuj obiekt i przedmiot ekonomii. Przedmiotem ekonomii jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcje wymianę użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzeczności miedzy nieograniczonymi potrzebami ludzkimi W zakresie dóbr i usług. A ograniczonością niezbędnych do ich wytwarzania zasobów (praca. maszyny, surowce). Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki. Celem jest jaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące podejmuje decyzje dotyczące konsumpcji. produkcji. wymiany dóbr, (dlaczego gospodarka tak działa jak działa. stworzenie podstaw do przewidywań reakcji gospodarki na zmianę warunków działania Ekonomia normatywna - doszarcz2 zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących, (jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody).
Mikroekonomiczny oglad gospodarki zakłada skupienie uwagi na rynku pojedynczego dobra. Gospodarka jest postrzegana jako zbiór rynków jednego produktu (rynek cząstkowy), które są ze sobą powiązane głównie zjawiskiem substytucyjności produktu oraz zjawiskiem komplementarności. Mikroekonomia - inaczej teoria cen, zajmuje się analizą problemów alokacji w indywidualnych podmiotach gospodarki oraz badaniem poszczególnych rynków. Podstawowe zadanie to badanie zachowań podmiotów gospodarczych na różnych rynkach w kontekście podejmowanych przez nie decyzji gospodarczych, ekonomicznych odnośnie przeznaczenia o zasobów (producent - maks.zysk konsument - maks. zadowolenie).
Makroekonomia - teoria dochodu, bada gospodarkę jako całość. Interesuje ją ogólny poziom cen przyczyny jego zmian, globalny poziom produkcji, zatrudnienia stopień zmiany tych wielkości. 2. Zdefiniuj pojęcia dobra i podaj klasyfikację dóbr. Dobra są to przedmioty materialne niematerialne, które charakteryzują się odpowiednią użytecznością służą do zaspokajania potrzeb (rzeczy, usługi, Stany - środki zaspokajania potrzeb). Podział dóbr:
1.dobra wolne - które występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości i nadają się do bezpośredniego użytku (powietrze, światło słoneczne), 2.dobra ekonomiczne (gospodarcze) są efektem produkcyjnej działalności człowieka, występują w o ilości w stosunku do ludzkich potrzeb, dzielimy je na: -dobra produkcyjne - służą do produkcji innych dóbr, -dobra konsumpcyjne przeznaczone do konsumpcji, -dobra pierwotne - to dobra bezpośrednio pobierane z przyrody, 3. dobra prywatne - nabywane w przez osoby prywatne, 4.dobra publiczne - przynoszące korzyści dużym grupom ludzi.
3. Zdefiniuj pojecie rzadkości oraz określ jej podstawowe implikacje. Rzadkość jest to luka pomiędzy Ograniczoną ilością zasobów, a wielkością celów do realizacji, których zasoby te mogą być użyte. Oznacza to, że w danym miejscu i czasie określone podmioty nie posiadają wszystkich takich dóbr, które chciałby posiadać to w takiej ilości, w jakiej uważają za potrzebne.


(…)

… wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczany jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym (finansowy, ludzki - zasób umiejętności, rzeczowy - dobra wytworzone i wykorzystane do produkcji).
10. Zdefiniuj pojęcie krzywej transformacji, wskaż zasobowe i poza zasobowe czynniki zwiększające możliwości produkcyjne układu gospodarczego.
Krzywa transformacji - (krzywa możliwości produkcyjnych…
… proporcjach będą wytwarzane dobra konsumpcyjne lub inwestycyjne. Im dany kraj wytwarza więcej dóbr inwestycyjnych, tym jego krzywa możliwości produkcyjnych przesuwa Się w prawo.
Przy danych zasobach czynników produkcji zwiększenie produkcji dóbr inwestycyjnych I1 może odbyć się tylko kosztem zmniejszenia produkcji dóbr konsumpcyjnych K1. Alternatywny koszt zwiększenia nakładów inwestycyjnych jest mierzony…
….
Przejście gospodarki na wyżej położoną krzywa możliwości produkcyjnych może także spowodować napływ obcego kapitału w formie inwestycji bezpośrednich lub w formie kredytów przeznaczonych na zwiększenie inwestycji.
13.Okrcśl uniwersalne zasady alokacji zasobów gospodarczych, które powodują, że krzywa transformacji jest wklęsła względem środka układu współrzędnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia…
…, które mówi, że za kolejne jednakowe przyrosty produkcji trzeba płacić coraz więcej, czyli ponosić większy koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych składa się tylko z takich punktów, w których społeczeństwo wytwarza efektywnie. Wzrost produkcji jednego dobra możliwy jest tylko za cenę spadku produkcji innego dobra.
Rzadkość zasobów o możliwości wyboru społeczeństwa dla takich punktów…
… uzyskuje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi nazywana jest użytecznością krańcową. Suma użyteczności krańcowych to użyteczność całkowita, to korzyść uzyskiwana przez konsumenta z konsumpcji wszystkich jednostek danego dobra lub wszystkich dóbr w określonym czasie
49. Sformułuj I i II prawo Gossena
I — prawo malejącej użyteczności krańcowej. Użyteczność krańcowa…
… równowagi. Lecz cena rynku może spaść do poziomu C” Powstanie wtedy nadwyżka popytu.
Natomiast, kiedy momencie spotkania na rynku nabywców i sprzedawców cena dobra jest niższa od ceny równowagi wielkość popytu byłaby wówczas duża, a wielkość podaży mała (niedobór rynkowy). Część konsumentów skłonna jest jednak zapłacić wyższą cenę za dane dobro. Wzrost ceny zachęca producentów do zwiększenia produkcji…
… (z jednej gałęzi przemysłu wzrosną z drugiej spadną), przy kierowaniu subsydiów do tych gałęzi przemysłu, które mogą liczyć na rosnący rynek zbytu. -
33. Zdefiniuj pojęcie elastyczności cenowej podaży oraz wskaźniki elastyczności cenowej podaży, wskaż determinanty elastyczności cenowej podaży.
Cenowa elastyczność podaży informuje o sile reakcji podaży na rynku danego dobra na zmianę ceny na t rynku…
…. Nie tylko cena wpływa na podaż, ale i podaż wpływa na zmianę ceny. Stopień reakcji ceny na zmianę poda określa współczynnik ekspansybilności cen, który jest odwrotnością współczynnika elastyczności podaży (mówi o ile % zmieni się cena, jeśli podaż zmieni się o t%).
Na wysokość współczynnika elastyczności cenowej podaży na wpływ technika produkcji. Na przykład elastyczność cenowa podaży dóbr, których koszty…
… produkcji U podstaw polityki cenowej oligopolu leży zasada marży zysku w stosunku do kosztów jednostkowych. 6.Konkurencja przyjmuje postać konkurencji nie cenowej (reklama - znak firmowy jakość. Wprowadzania nowych wyrobów.
Jednym ze sposobów analizy zachowań przedsiębiorstw wchodzących w skład oligopolu jest stosowanie teorii gier. Poszczególne firmy traktowane są wówczas jak uczestnicy gry. Uzależniają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz