Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej - strona 1 Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej - strona 2 Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej - strona 3

Fragment notatki:

Elastyczność popytu Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0.
Elastyczność popytu służy mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt (głównie ceny i dochodu)
Rodzaje elastyczności popytu:
Cenowa elastyczność popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny, przyjmuje wartości w przedziale [-∞, 0]. Cenowa elastyczność popytu - miara wpływu zmian cen określonego dobra na zmianę popytu na dane dobro. Jest wyrażana w procentach, informuje, o ile procent zmienił się popyt wskutek zmiany cen, np. o 10 procent. Jeżeli duże zmiany cen nie wywołują zmian popytu, to mówimy, że popyt na dane dobro jest nieelastyczny (sztywny), np. mimo dużych zmian cen soli, popyt na nią ulegałby niewielkim zmianom. Jeżeli wraz ze zmianą ceny określonego dobra zmienia się w podobnym zakresie (proporcjonalnie) popyt na to dobro, to mówimy, że jest on proporcjonalny względem ceny. Jeżeli natomiast zmiany popytu są większe niż zmiany cen, to mówimy, że popyt na to dobro jest elastyczny względem ceny.
Cenowa elastyczność popytu - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra
Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wysokiej elastyczności. Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny. Gdy zaś elastyczność wyraża się małą liczbą ujemną, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmiany ceny. Mówimy wówczas, że elastyczność popytu jest niska .
, gdzie
- współczynnik cenowej elastyczności popytu
- względna zmiana popytu
- względna zmiana ceny
Zmiany cen i popytu są różnokierunkowe. Stosuje się dwa zapisy tego wzoru:
według Veblena (ze znakiem -)
według Marschalla (tak jak jest )
Elastyczność cenową popytu wykorzystujemy m.in. do obliczenia, o ile należy podnieść cenę, aby zlikwidować nadwyżkę popytu, bądź o ile ją obniżyć, aby zlikwidować nadwyżkę podaży.
Determinanty elastyczności cenowej:
stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa elastyczność jego popytu; rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe; znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny; poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa;
czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa.


(…)

….
Dochodowa elastyczność popytu określa o ile procent zmieni się popyt na towary gdy dochód konsumenta zmieni się o 1%.
Wyróżnia się:
dobra normalne (zwykłe) - gdy rośnie dochód, rośnie też popyt na nie; gdy dochód spada - spada popyt - ilości na które zgłaszany jest popyt zmieniają się w tym samym kierunku w jakim zmienia się dobro.
dobra poślednie (niższego rzędu) - nie są czymś niezwykłym - wzrost dochodu…
… odcinka krzywej popytu (podaży). Aby wyeliminować problem różnych elastyczności zależnych od kierunku poruszania się po krzywej, stosuje się we wzorze na elastyczność popytu wartości przeciętne:
Cenowa elastyczność podaży - miara wpływu cen na wielkość podaży. Przedstawia ona, jak zmienia się ilość oferowanych na rynku produktów pod wpływem zmian cen tych produktów. Jeżeli podaż zmienia się w większym…
… gdy budżet wzrasta
Przykład
Dobra zwykłe
Dodatnia
Rośnie wraz ze wzrostem dochodów
-
Dobra luksusowe
Większa od 1
Popyt rośnie szybciej niż dochód
Wzrost
Jachty
Dobra pierwszej potrzeby
(0;1)
Popyt rośnie wolniej niż dochód
Spadek
Żywność
Dobra niższego rzędu
Ujemna
Popyt spada ze wzrostem dochodów
Spadek
Chleb
Cenowa elastyczność podaży
Definicja: Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek (relacja) względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny.
Inaczej mówiąc jest to stosunek procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny.
Cenową elastyczność podaży wyraża się przy pomocy następującego wzoru:
gdzie:
- współczynnik cenowej elastyczności podaży; E - elastyczność (elastisity), p - cena, s - podaż (supply)
- zmiana wielkości podaży pod wpływem zmiany ceny (quantity)
- wielkość podaży dobra…
…,
elastyczny - procentowe zmiany popytu są większe niż procentowe zmiany dochodów.
Elastyczność dochodowa popytu - mówi o wpływie zmiany dochodu nabywcy na ilość nabywaną danego dobra.
Wyróżnia się:
dochody nominalne - wyrażone w jednostkach pieniężnych
dochody realne - wyrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy istniejącym poziomie cen.
Elastyczność dochodów popytu mierzy reakcję popytu na zmiany…
… odcinka krzywej popytu (podaży). Aby wyeliminować problem różnych elastyczności zależnych od kierunku poruszania się po krzywej, stosuje się we wzorze na elastyczność popytu wartości przeciętne:
Cenowa elastyczność podaży - miara wpływu cen na wielkość podaży. Przedstawia ona, jak zmienia się ilość oferowanych na rynku produktów pod wpływem zmian cen tych produktów. Jeżeli podaż zmienia się w większym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz