elastyczność popytu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 8666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
elastyczność popytu - strona 1 elastyczność popytu - strona 2 elastyczność popytu - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 9 stron, zawiera wzory i wykresy oraz porusza zagadnienia takie jak: popyt, cenowa elastyczność popytu, współczynnik cenowej elastyczności popytu, determinanty elastyczności cenowej, mieszana cenowa elastyczność popytu, elastyczność dochodowa popytu, metoda punktowa, metoda łukowa, cenowa elastyczność podaży, czynniki determinujące elastyczność podaży. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: popyt nieelastyczny, popyt proporcjonalny, popyt elastyczny, popyt doskonale elastyczny, popyt doskonale nieelastyczny.

Elastyczność popytu
Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0.
Elastyczność popytu służy mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt (głównie ceny i dochodu)
Rodzaje elastyczności popytu:
Cenowa elastyczność popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny, przyjmuje wartości w przedziale [-∞, 0].
Cenowa elastyczność popytu - miara wpływu zmian cen określonego dobra na zmianę popytu na dane dobro. Jest wyrażana w procentach, informuje, o ile procent zmienił się popyt wskutek zmiany cen, np. o 10 procent. Jeżeli duże zmiany cen nie wywołują zmian popytu, to mówimy, że popyt na dane dobro jest nieelastyczny (sztywny), np. mimo dużych zmian cen soli, popyt na nią ulegałby niewielkim zmianom. Jeżeli wraz ze zmianą ceny określonego dobra zmienia się w podobnym zakresie (proporcjonalnie) popyt na to dobro, to mówimy, że jest on proporcjonalny względem ceny. Jeżeli natomiast zmiany popytu są większe niż zmiany cen, to mówimy, że popyt na to dobro jest elastyczny względem ceny.
Cenowa elastyczność popytu - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra
Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wysokiej elastyczności. Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny. Gdy zaś elastyczność wyraża się małą liczbą ujemną, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmiany ceny. Mówimy wówczas, że elastyczność popytu jest niska.
, gdzie
- współczynnik cenowej elastyczności popytu
- względna zmiana popytu
- względna zmiana ceny
Zmiany cen i popytu są różnokierunkowe. Stosuje się dwa zapisy tego wzoru:
według Veblena (ze znakiem -)
według Marschalla (tak jak jest )
Elastyczność cenową popytu wykorzystujemy m.in. do obliczenia, o ile należy podnieść cenę, aby zlikwidować nadwyżkę popytu, bądź o ile ją obniżyć, aby zlikwidować nadwyżkę podaży.
Determinanty elastyczności cenowej:
stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa elastyczność jego popytu; rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe; znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny; poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa;
czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa.
Mieszana cenowa elastyczność popytu (krzyżowa)

(…)

….
Dochodowa elastyczność popytu określa o ile procent zmieni się popyt na towary gdy dochód konsumenta zmieni się o 1%.
Wyróżnia się:
dobra normalne (zwykłe) - gdy rośnie dochód, rośnie też popyt na nie; gdy dochód spada - spada popyt - ilości na które zgłaszany jest popyt zmieniają się w tym samym kierunku w jakim zmienia się dobro.
dobra poślednie (niższego rzędu) - nie są czymś niezwykłym - wzrost dochodu…
…,
elastyczny - procentowe zmiany popytu są większe niż procentowe zmiany dochodów.
Elastyczność dochodowa popytu - mówi o wpływie zmiany dochodu nabywcy na ilość nabywaną danego dobra.
Wyróżnia się:
dochody nominalne - wyrażone w jednostkach pieniężnych
dochody realne - wyrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy istniejącym poziomie cen.
Elastyczność dochodów popytu mierzy reakcję popytu na zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz