Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud - wykład - strona 1 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud - wykład - strona 2 Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologiczne ługowanie metali z rud    Ługowanie metali polega na biochemicznym upłynnianiu nierozpuszczalnych  związkow metali. Przebieg biologicznego ługowania i ich wydajność zależy od  aktywności biochemicznej drobnoustrojow i fizykochemicznych właściwości związkow  zawierających określone metale w optymalnych warunkach środowiska.  Ługowanie metali z rud przy udziale mieszanych populacji drobnoustrojow ma  złożony charakter i jest skutkiem wielu reakcji enzymatycznych, chemicznych oraz  elektrochemicznych.  Metody te pozwalają na doświadczalną eksploatację ubogich rud siarczkowych,  takich jak: kobaltmolibden, nikiel i cynk, jednak obecnie na skalę przemysłową  wykorzystywane są jedynie w przypadku miedzi, uranu i złota .  Większość mikroorganizmow zdolnych do ługowania metali należy do  chemolitotrofow, ktore jako źrodło węgla komorkowego wykorzystują dwutlenek  węgla.  Wśrod mikroorganizmow uczestniczących w utlenianiu mineralnych związkow  siarki i żelaza, wyrożnić można:  - obligatoryjne chemolitotrofy ( Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus  ferrooxidans ),  - fakultatywne chemolitotrofy - zdolne do wykorzystania organicznych  i nieorganicznych związkow siarki ( Thiobacillus novelus, Thiobacillus  versutus )  - chemolitoheterotrofy - zdolne do wzrostu na podłożach zawierających  związki organiczne ( Beggiata sp., Thiotrix sp. ).  Najbardziej efektywne w procesach ługowania okazują się mieszaniny  szczepow, dlatego też w procesach  Thiobacillus thiooxidans ,  Thiobacillus  ferrooxidans  i  Leptospirillum  biohydrometalurgicznych prowadzonych  w skali przemysłowej nie stosuje się monokultur bakteryjnych. Wykorzystuje się  mieszaniny takich gatunkow bakterii jak:  Thiobacillus, Chromatium, Thiodyction,  Siderocapsa, Ferribacterium, Beggiatoa, Thiotrix  i inne.  W procesach przekształcania nierozpuszczalnych siarczkow w rozpuszczalne w  wodzie siarczany uczestniczą zwykle bakterie z gatunkow:  ferrooxidans.  Rola  T. Thiooxidans  polega głownie na wytwarzaniu kwasu siarkowego(VI). W  wyniku szybkiego utleniania zredukowanych związkow siarki następuje upłynnienie  składnikow rudy co stwarza warunki sprzyjające rozwojowi dwoch pozostałych,  wspomnianych wyżej, gatunkow bakterii.  Schemat utlenienia tych związkow może być przedstawiony następująco:  Efektywność procesu ługownia zależy głownie od  T. ferrooxidans  . Oprocz  charakterystycznych dla wszystkich gatunkow z rodzaju  Thiobacillus  zdolności do  bezpośredniego utleniania zredukowanych związkow siarki według reakcji:  Me S + 2 O2 → Me SO4. 

(…)

….
Na szeroką skalę ługowanie wykorzystuje się do uzyskiwania metali
z ubogich rud, odpadow i koncentratow. W USA ok. 15% rocznej produkcji miedzi
jest pozyskiwane w wyniku mikrobiologicznego ługowania rud. Metoda ta jest
opłacalna nawet wtedy, gdy zawartość metalu w rudzie stanowi mniej, niż 0,4% Cu.
“Upłynniony” w wyniku ługowania metal otrzymuje się w stanie czystym (miedź
katodowa) z roztworu płynu…
… ta jest
opłacalna nawet wtedy, gdy zawartość metalu w rudzie stanowi mniej, niż 0,4% Cu.
“Upłynniony” w wyniku ługowania metal otrzymuje się w stanie czystym (miedź
katodowa) z roztworu płynu ługującego w procesie elektrolizy.
Metody ługowania ubogich rud uranu stosuje się w kopalniach rud uranu w
Kanadzie, natomiast złota – w Afryce, Brazylii i Australii.
Problemy technologiczne związane z ługowniem metali…
… duże odłamki rud, uniemożliwiające efektywne mikrobiologiczne
ługowanie, zbyt długi czas reakcji.
Prowadzone są badania nad nowymi szczepami bakterii, dzięki ktorym proces
ługowania zachodziłby szybciej.
Odsiarczanie węgla
Odsiarczanie węgla metodami mikrobiologicznymi polega na usunięciu
związkow siarki występujących w pokładach węgla przy wykorzystaniu
mikroorganizmow.
Zawartość siarki w węglu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz