Mikrobiologiczne badania ilościowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologiczne badania ilościowe - strona 1 Mikrobiologiczne badania ilościowe - strona 2 Mikrobiologiczne badania ilościowe - strona 3

Fragment notatki:


    Ćwiczenie: Mikrobiologiczne badania ilościowe    Pobór materiału i przygotowanie do posiewu -Metoda tamponowa:  Stosowana do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego duŜych powierzchni:   kadzie fermentacyjne,    beczki,    kontenery  oraz powierzchni wewnętrznych:   przewodów, zaworów, uszczelek.   Materiał pobiera się przecierając jałowym tamponem z waty lub gazy  powierzchnię przeznaczoną do badania, tampony do probówki z jałowym płynem,  dokładne wytrząsanie, zawiesina z materiałem wysiewana na odpowiednie  podłoŜe.  Pobieranie materiału z powierzchni płaskich: jałowy szablon np. z drutu lub  blachy w postaci kwadratu/ prostokąta o znanej powierzchni (25 lub 100 cm 2).    Pobór materiału i przygotowanie do posiewu -Metoda wypłukiwania:  Do oceny czystości opakowań szklanych lub metalowych.   Wewnętrzne powierzchnie naczynia opłukuje się przez wytrząsanie określoną  ilością jałowego płynu fizjologicznego lub wody destylowanej. Zawiesina do  dalszych badań.    Pobór materiału i przygotowanie do posiewu -Metoda odciskowa:  Stosowana przy ocenie czystości materiałów opakowaniowych, korków, wieczek  lub innych małych powierzchni.   Badany materiał przyciska się do powierzchni zestalonego podłoŜa agarowego.   Po określonym okresie inkubacji w odpowiedniej temperaturze określa się  obecność kolonii mikroorganizmów.    Kontrola powierzchni moŜe być wykonywana specjalnymi przyrządami:   Płytki kontaktowe z podłoŜem stałym, np. RODAC, Envirocheck   Plastikowe ramki wypełnione podłoŜem stałym, np. Hygicult, Envirocheck    Pobieranie próbek Ŝywności do badań  Pobieranie płynów:   Soki, mleko, wodę itp. - jałową pipetą do jałowej butelki, kolbki lub  probówki    w ilości ¾ objętości naczynia    szczelnie zakorkować.    przed posiewem dokładnie wytrząsnąć próbkę  Pobieranie past   Galaretki, przeciery, pasztety itp.- jałową łopatką w ilości 20 – 50 g    do wyjałowionej i wytarowanej kolbki o pojemności 200 cm 3     rozcieńczyć przed posiewem określoną ilością rozcieńczalnika  (rozcieńczenie 1 : 10 lub 1 : 100).   Pobieranie produktów o konsystencji stałej   Mięso, wędliny, podroby, sery itp.-jałowym skalpelem i wyjałowioną   pincetą ok. 200 g próbki    osobno z warstw powierzchniowych i z głębszych    wycinki do płytek Petriego lub kolbek z korkiem.   w laboratorium rozdrobnić   Pobrać próbkę (na ogół o masie  10, 20 lub 25 g) i zhomogenizować    dodać do 90 lub 180 g jałowego rozcieńczalnika (rozcieńczenie 1 : 10), a 

(…)

… badanej bakterii.
Oznaczenie miana słuŜy do określenia stopnia zanieczyszczenia badanego
materiału.
Miano coli ( miano pałeczek okręŜnicy) to najmniejsza objętość badanego
materiału, w której stwierdza się jeszcze obecność E. coli
Określanie miana coli świadczy o zanieczyszczeniu Ŝywności kałem.
Badanie wykorzystuje właściwość fermentacji laktozy z wytworzeniem
kwasu i gazu w temperaturze 44°C.
Pobraną próbkę rozcieńcza się w poŜywce zawierającej laktozę (jako
substrat) i zieleń brylantynową (jako wskaźnik kwasowości).
Oznaczenie przeprowadza się w probówkach z rurkami Durhama (małe
probówki słuŜące do łapania wydzielanego gazu).
Po dobowej inkubacji moŜna odczytywać wyniki.
Bioluminescencja- pomiar ATP:
Termin bioluminescencja pochodzi od greckiego słowa „bios” –Ŝycie i
łacińskiego słowa „lumen” – światło.
Metoda oparta jest na wykrywaniu ATP (adenozyno-trójfosforan).
ATP występuje we wszystkich Ŝywych komórkach, gdzie pełni funkcję
nośnika energii
Podczas hydrolizy ATP wydzielana jest duŜa ilość energii swobodnej, która
mierzona jako emisja kwantów światła wydzielanych w czasie reakcji.
Zjawisko to chemiluminescencja, której szczególnym przypadkiem jest
bioluminescencja
Bioluminescencja to proces…
… enzymatyczny,
następuje utlenienie lucyferyny przy udziale enzymu lucyferazy w
obecności jonów magnezu.
Reakcji towarzyszy impuls świetlny, którego natęŜenie jest skorelowane z
ilością ATP.
Zjawisko zostało wykorzystane do kontroli stanu higienicznego linii
produkcyjnych i urządzeń technologicznych -kontrola skuteczności
procesu mycia i dezynfekcji.
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie obecności Ŝywych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz