Mikroflora wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroflora wody - strona 1 Mikroflora wody - strona 2 Mikroflora wody - strona 3

Fragment notatki:


Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo  Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków    Ć wiczenie 10  Mikroflora wody  Mikroflora  autochtoniczna   to  drobnoustroje  naturalnie  bytujące  i  rozmna ające  się  w  środowisku  wodnym. Właściwe bakterie wodne to autotrofy i heterotrofy, zdolne do wzrostu nawet w obecności  ś ladowych  ilości  substancji  od ywczych.  W  grupie  mikroorganizmów  najbardziej  typowych  dla  ś rodowiska  wodnego  znajdują  się   ruchliwe    bakterie   nale ące  do  rodzajów:   Vibrio ,   Pseudomonas ,  Aeromonas ,   Selenomonas ,   Spirillum   oraz   bakterie  nitryfikacyjne,  siarkowe  i  elaziste .  Ponadto  zaliczamy tu  grzyby   z rodzajów  Mucor, Leptomitus, Saprolegnia   Mikroflora  allochtoniczna   przedostaje  się  do  wody  zarówno  z  powietrza,  gleby,  jak  i  ze  ściekami  przemysłowymi i komunalnymi. Spotyka się je najczęściej w wodach powierzchniowych.  Ze  względu  na  znaczenie  dla  zdrowia  i  gospodarki  człowieka  mikroorganizmy  mo na  podzielić  na   saprofityczne   (nieszkodliwe,  wy ej  wymienione  autotrofy  i  heterotrofy),   patogenne   (chorobotwórcze) i  szkodliwe w okre ś lonych gał ę ziach przemysłu .  Bakterie  patogenne   nale ą  do  drobnoustrojów  allochtonicznych  i  dostają  się  do  wody  z  przewodu  pokarmowego  ludzi  i  zwierząt.  W  wodzie  nie  rozmna ają  się,  lecz  są  przenoszone  na  następnego  ywiciela.  Drog ą  wodn ą  przenoszone s ą :    •  cholera   przenoszona  przez  przecinkowca  cholery  ( Vibrio  cholerae ,  w  wodzie  powierzchniowej  prze ywa do kilku tygodni, w wodociągowej kilka dni),   •  dur brzuszny  powodowany przez pałeczkę duru brzusznego ( Salmonella  Typhi),   •  czerwonka  - pałeczki czerwonki ( Shigella flexneri  i  Shigella sonnei )  •  tularemia  -  Pasteurella (Francisella) tularensis .  Mogą  być  tak e  tą  drogą  przenoszone   brucelloza ,   ółtaczka  zaka ź na,  gor ą czka  błotna   oraz  enterowirusy  (wirusy Polio).    Podczas  analiz  mikrobiologicznych  wody  niemo liwe  jest  badanie  wszystkich  organizmów  chorobotwórczych, du o łatwiej jest analizować tzw. mikroorganizmy wskaźnikowe, które dostają się  do  wody  z  wydalinami  ludzkimi  lub  zwierzęcymi.  Badania  mikroflory  jelitowej  ustaliły  stałe  występowanie  trzech ró nych rodzajów bakterii wska ź nikowych , świadczących o kontakcie wody 

(…)


wytworzeniem kwasu i gazu, w ciągu 48h hodowli w temp. 35-37°C. Tryptofan redukują do
indolu. Nale ą do niej bakterie z rodzaju Escherichia, Citrobacter, Klebsiella i Enterobacter.
Określanie liczby bakterii psychro- i mezofilnych
Posiewu bakterii na agar od ywczy dokonuje się w dwóch równoległych powtórzeniach. Wodę
wodociągową nale y posiewać bezpośrednio, pobierając 1 ml wody i przenosząc na płytkę Petriego.
Dodatkowo posiewu dokonuje się często z rozcieńczenia 10-1. Wodę powierzchniową wysiewa się z
rozcieńczeń 10-3 i 10-5; ścieki miejskie z rozcieńczeń 10-6 i 10-8. Następnie płytki odwraca się do góry
dnem i jedną z nich wstawia do cieplarki o temp. 20°C, drugą do cieplarki o temp. 37°C. Czas hodowli
w pierwszym przypadku dla bakterii psychrofilnych wynosi 72 h, a w drugim – dla bakterii…
… Towaroznawstwo
w postaci ciemnoczerwonych kolonii o metalicznym (fuksynowym) połysku. W przypadku obecności
chocia by jednej takiej kolonii na po ywce Endo, wynik badania potwierdzającego nale y uznać za
dodatni.
Próba na indol
Probówki zawierające wodę peptonową z tryptofanem szczepi się 1 ml badanej wody
bezpośrednio lub z rozcieńczenia. Po 48-godzinnej inkubacji w temperaturze 37°C nanosi się
po ściance…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz