Metody dezynfekcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody dezynfekcji - strona 1 Metody dezynfekcji - strona 2 Metody dezynfekcji - strona 3

Fragment notatki:


MIKROBIOLOGIA  YWNOŚCI                        Ć wiczenie 14                                WT  II rok  ___________________________________________________________________________  http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/  1    METODY DEZYNFEKCJI     1.  METODY FIZYCZNE  1.1.  ZASTOSOWANIE WYSOKICH TEMPERATUR NA SUCHO  1.2.  ZASTOSOWANIE WYSOKICH TEMPERATUR NA MOKRO    1.3.  ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA (UV, X, GAMMA)      W  praktyce  mikrobiologicznej  wykorzystuje  się  najczęściej  hamujące  lub  zabójcze  działanie na mikroorganizmy nadfioletowej części widma słonecznego o długości fali  250-260  nm,  a  więc  tą  część  widma,  która  jest  najsilniej  absorbowana  przez  kwasy  nukleinowe.     Ź ródłem  promieniowania  są  lampy  kwarcowe,  wypełnione  oparami  rtęci,  emitujące  w  95%  promieniowanie  o  długości  fali  258  nm.  Promieniowanie  UV  jest  wykorzystywane  do  niszczenia  mikroorganizmów  występujących  w  powietrzu  i  na  odkrytych  powierzchniach  zamkniętych  pomieszczeń  o  niewielkim  zapyleniu  (silosów,  magazynów,  chłodni,  ładowni  statków,  laboratoriów,  kamer).  Poniewa   charakteryzuje  się  słabą  przenikliwością  –  nie  przenika  przez  zwykłe  szkło,  stąd   promieniowanie  UV  nie  jest  wykorzystywane  do  wyjaławiania szkła i podło y agarowych w szklanych naczyniach .    Efekt  biobójczy   promieniowania  zale y  między  innymi  od  objętości  napromienianego  powietrza,  wielkości  powierzchni,  odległości  i  ustawienia  lamp  UV.  Czas  emisji  promieniowania  nie  powinien  być  krótszy  ni   30  min,  odległość  lampy  od  sterylizowanej  powierzchni  nie  mo e  przekraczać  3  m,  a  lampy  winny  być  ustawione  prostopadle  do  powierzchni.       Do  sterylizacji  sprzętu  medycznego  jednorazowego  u ytku,  surowców  i  preparatów  farmaceutycznych  oraz   utrwalania  produktów  spo ywczych   (świe ych  i  suszonych  owoców  i  warzyw,  mięsa  drobiowego,  ryb,  przypraw  i  ziół,  a  zwłaszcza  do  niszczenia  mikroorganizmów  w  zamkniętych  pojemnikach,  np.  w  konserwach)  wykorzystuje  się  niekiedy   promieniowanie  jonizuj ą ce   (X,  gamma),  które  charakteryzuje  się  bardzo  du ą  przenikliwością,  energią  i  aktywnością  biologiczną.  Poniewa   stosowanie  dawek  promieniowania  pow.  10  kGy  ( radiopasteryzacja,  radiosterylizacja )  powoduje  zmiany 

(…)

…, działają bakteriobójczo równie na prątki gruźlicy oraz
niektóre wirusy. Mają słabą zdolność ścinania białka i zdolność penetracji dlatego mogą być
stosowane tylko do czystych powierzchni. Stosowane równie do dezynfekcji rąk.

Związki chloru
Najczęściej stosowany jest podchloryn sodowy (NaOCl), którego aktywność zale y od
równowagi w roztworze pomiędzy HClO/OCl-. Kwas podchlorawy jest 10-20 razy
mo…
… struktur komórkowych i
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
4
MIKROBIOLOGIA YWNOŚCI
Ćwiczenie 14
WT II rok
___________________________________________________________________________
zakłóceniu procesów metabolicznych mikroorganizmów; tworzeniu kompleksów z białkami blokowaniu grup funkcyjnych (-NH2, -SH, -COOH); dezaktywacji enzymów; spowodowaniu
koagulacji cytoplazmy i denaturacji białek (cytoplazmatycznych, enzymatycznych, kwasów
nukleinowych).
Metody
Czynnik
Sposób działania
denaturacja białek i kwasów nukleinowych, rozerwanie wiązań
wodorowych
denaturacja białek i kwasów nukleinowych
fizyczne
działanie wysoką
temperaturą
"suche gorąco"
promieniowanie
UV
promieniowanie
jonizujące (gamma)
tlenek etylenu
chemiczne
alkohole
aldehydy
chlorowce
mechaniczne
fenole
filtr z porach o
średnicy 0,22 µm
tworzenie się dimerów tyminowych w DNA, działanie mutagenne
jonizacja cząsteczek wody
reaguje z grupami –NH2, -SH, -COOH i -OH białek, oraz z DNA i z
RNA.
denaturacja białek, rozpuszczanie lipidów
alkilacja, reagują z grupami –NH2, -SH, -COOH
w reakcji z wodą tworzą kwas podchlorawy, wydziela się
zjonizowany tlen, który denaturuje białka, niszczy błonę
cytoplazmatyczną i inaktywuje enzymy z grupami -SH…
… ju przy stę eniach
12-25 ppm. Ze względu na wywoływanie korozji metali oraz przebarwianie tworzyw
sztucznych zastosowanie jodoforów w przemyśle spo ywczym i biotechnologicznym jest
ograniczone do dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z ywnością.
Aldehydy
Jako środki dezynfekujące wykorzystywane są aldehyd mrówkowy i glutarowy (aktywny
w pH 7.5-8.5, bójczy wobec bakterii, wirusów, grzybów…
…:
Wykorzystanie takich środków dezynfekcyjnych, jak: aldehydy (mrówkowy, glutarowy,
formalina), związki fenolowe i pochodne fenoli (fenol, lizol, kwas karbolowy), związki chloru
(podchloryn sodowy, chloramina T), jodofory (połączenia jodu z polimerami lub SPC),
związki azotu (pochodne biguanidyny kw. glutaminowego i pirydyny), metale cię kie, jest
bardzo często ograniczone jedynie do dezynfekcji powierzchni…
… ocenie wzrostu bakterii w podło u (+) lub
stwierdzeniu braku wzrostu (-). Przykład zestawienia wyników podano w tabeli 2.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
6
MIKROBIOLOGIA YWNOŚCI
Ćwiczenie 14
WT II rok
___________________________________________________________________________
Wyniki uzyskane przy oznaczaniu wartości MBC dla preparatu wzorcowego i badanego
pozwalają obliczyć tzw. współczynnik
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz