Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy - strona 3

Fragment notatki:

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze 1.Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych opisuje prawa i reguły, które rządzą gospodarką światową. Międzynarodowe biuro pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych. Zaistniał on dopiero wtedy, gdy proces społecznego podziału pracy w poszczególnych krajach osiągną poziom, przy którym asortymentowy i ilościowy wzrost produkcji przekroczył chłonność rynków międzynarodowych.
2. Pojawienie się trwałych nadwyżek produkcyjnych w jednych krajach i możliwość ich zbytu w innych otworzyło wówczas potrzebę rozwoju wymiany handlowej wykraczającej poza granice kraju, a w późniejszym okresie powstania także innych rodzajów powiązań gospodarczych .
Uruchomiony w ten sposób mechanizm konkurencji międzynarodowej stał się trwałym elementem współokreślającym kierunki specjalizacji produkcji i wymiany poszczególnych krajów. 3.Czynniki kształtujące międzynarodowy podział pracy: 1) czynniki wewnętrzne a) warunki naturalne - istotne z punktu widzenia możliwości specjalizacji (położenie geograficzne, klimat, zasoby naturalne, warunki glebowe, czynniki demograficzne). Rola czynników naturalnych jako czynnika specjalizacji międzynarodowych uległa wraz z rozwojem gosp. istotnym zmianom i nie posiada już obecnie charakteru rozstrzygającego b) warunki związane z osiągniętym poziomem rozwoju gospodarczego i istniejącą strukturą gospodarczą są wynikiem drogi historycznej jaką przebyła gospodarka. Są to min.: nagromadzone zasoby kapitałowe, stan infrastruktury gospodarczej, poziom techniczny aparatu wytwórczego, nowoczesność rozwiązań instytucjonalno-systemowych. Czynniki te mają olbrzymi wpływ na poziom i dynamikę wzrostu gospodarczego c) czynniki systemowe wpływają na miejsce danego kraju w międzynarodowym podziale pracy przez określenie celów i kierunków jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunków ich osiągnięcia d) czynniki związane ze zdarzeniami i sytuacjami nieprzewidywalnymi. Jako takie nie podlegają one regułom ekonomii tym niemniej ich następstwa mogą prowadzić do zmiany założonych celów gospodarczych. 2) Czynniki zewnętrzne związane są przede wszystkim z wzajemnym oddziaływaniem krajów o różnym poziomie rozwoju, odmiennym potencjale ekonomicznym i demograficznym, różnych systemach społeczno-ekonomicznych, odmiennej kulturze i tradycjach, które stwarzają zewnętrzne impulsy przekształcenia się w struktury gosp. i społecznej. Czynniki zewnętrzne posiadają o wiele istotniejsze znaczenia dla krajów o małym lub zacofanym potencjale ekonomicznym niż dla krajów większych i bardziej rozwiniętych.
4.Gospodarka światowa

(…)

….Do podstawowych cech MFW należą 16.Bank Światowy 17.Światowa Organizacja Handlu, teoria merkantymizmu, doktryna merkantywizmu 18.Teoria kosztów absolutnych 19.Zgodnie z zasadą zaś kosztów względnych 20. teorii obfitości zasobów 21.Międzynarodowy obrót czynnikami produkcji 22.Czynniki produkcji 23.Korzyści wynikające z inwestowania kapitałowego czynników produkcji na rynku zewnętrznym 24.Obrót kredytami…
… stosunkowo taniej niż kraj B tj. towaru w przypadku, którego jego przewaga mierzona kosztami (także cenami) nad krajem B jest stosunkowo największa. Jednocześnie kraj B powinien się specjalizować w produkcji i eksporcie towaru w przypadku którego podobnie mierzona jego niekorzystna sytuacja ujawnia się w stosunkowo najmniejszym stopniu. 20.Z perspektywy teorii obfitości zasobów zaś kraj względnie lepiej…
… w procesy produkcji, wymiany o zasięgu globalnym. Zasięg i intensywność tych powiązań ulegają ewolucji wraz z postępem technicznym. 5.Terms of trade - są rozumiane jako realizacja zmian cen dóbr eksportowanych do zmian cen dóbr importowanych przez poszczególne kraje, albo relacja cen produktów eksportowanych do realizacji cen produktów importowanych. Kształtowanie się gospodarki światowej zostało…
… dla znanego wcześniej odbiorcy.
8.Analiza terms of trade ma na celu określenie jak z biegiem czasu zmienia się siła nabywcza jednej grupy towarowej w stosunku do innej tj. towarów eksportowanych w stosunku do importowanych przez poszcz. kraje lub grupy krajów jeżeli oczywiście w ich strukturze nie zachodzą zbyt wielkie zmiany. Ewolucja w czasie cenowych terms of trade kraju lub grupy krajów daje pewną wskazówkę co do zmian korzyści krajów prowadzących wymianę. 9.Cenowa terms of trade kraju poprawiają się jeśli ceny dóbr eksportowanych w danym okresie ( zazwyczaj 1 rok) rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych przez ten kraj. Taki kierunek zmiany cen oznacza bowiem zwiększoną siłę nabywczą kraju ponieważ za taką samą ilość dóbr A można kupić więcej dóbr B lub też mniej za nie zapłacić. Kształtowanie…
… przedsiębiorstwa, b) pozycja monopolistyczna c) marka, d) potencjał badawczy, e) unikatowa technologia, f) zasoby kwalifikowanej siły roboczej, g) zasoby wysoko kwalifikowanej kadry menedżerskiej. 2) korzyści z możliwości internacjonalizacji procesu gospodarowania: a) obniżenie kosztów produkcji w wyniku zwiększenia skali podatkowej, b) obniżenie kosztów w wyniku nałożenia niektórych kosztów np. marketingu…
… przekazywanego sprzedającemu przez kupującego. Rozliczenie odbywające się bez udziału pieniądza przybiera formę kompensat towarowych. 35.Rodzaje dwustronnych kompensat towarowych: 1) kompensaty całościowe, 2) kompensaty częściowe. Kompensata całościowa polega na tym, że dwa podmioty gosp. dokonują u siebie wzajemnie zakupów na tę samą kwotę. Ten rodzaj kompensaty może przybierać dwie formy: - barteru (handlu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz