Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

1.Pojęcie MSG. Międzynarodowe stosunki gospodarcze zajmują się obrotem gospodarczym międzynarodowym, na który składają się: obrót towarami, obrót usługami, obrót kapitałem, obrót siła roboczą, obrót technologią. MSG dzieli się na dwie podgrupy: 1.teoria międzynar. stosunków gospodarczych- wyłapywanie obiektywnych praw, które zachodzą w MSG (wyłapywanie ogólnych zasad związanych z produkcją, konsumpcją, cenami), 2.zagraniczne polityki gosp. Poszczególnych państw (jak państwa usiłują zabezpieczyć swoje interesy gospodarcze poprzez umowy dwustronne i działalność organizacji międzynarodowych; polityka kursu walut, polityka promowania lub hamowania eksportu, wnoszenie ceł).
2.Międzynarodowy podział pracy przed i po II WŚ. Jest to zjawisko istniejące ok.500 lat. Do XV w. Produkcja przeznaczana była wyłącznie na potrzeby własne. Wymiana była symboliczna. Pod koniec XV w. Pojawił się międzynarodowy podział pracy, oznaczało to że dokonuje się specjalizacja państw w produkcji światowej, która się pogłębia. Wynika ona z wielu czynników: położenie geograficzne, zasoby naturalne, poziom kultury gospodarczej, zdarzenia losowe (powodzie, wojny, kataklizmy). Międzynar. podział pracy trwał do końca II WŚ. Określany jest poprzez podział północ-południe. Charakteryzuje się tym, że wyraźnie z upływem lat północ specjalizowała się bardziej w produkcji przetworzonej (rozwinięta technologia), a południe, niższe kulturowo, specjalizowało się w produkcji rolnej i wydobywaniu kopalin. Udział państw północnych w produkcji światowej wzrasta, a południa maleje. Podział ten jest wyraźnie na niekorzyść południa. Miernikiem jest tu „terms of trade”, czyli zasada warunków sprzedaży. Terms of trade oznacza, że jeżeli państwo eksportuje drożej, a importuje taniej, to jest to bardzo zdrowa gospodarka. Specyfiką układu płn. -płd. Było to, że terms of trade północy było dodatnie(wartość towarów była wysoka), a terms of trade południa, czyli na artykuły gł. rolne, było ujemne. W poł. XIX w. Powstała sytuacja, gdy centrum gospodarcze świata przesunęło się do państw wysokorozwiniętych.3/4 światowej produkcji przypada na kraje „północy”. Europa wytwarza 2/3 światowej produkcji globalnej. Sytuacja ta nasila się w XX w., w wyniku czego doszło do dwóch wojen światowych. Następuje gwałtowny rozwój technologii. W poł. XX w. Rozpoczął się etap międzynarodowego podziału pracy jeszcze gorszy dla „południa”. Światowy handel i produkcja skupia się na północy, jest to ok. 75-80% obrotu światowego, a ludność na północy stanowi jedynie 1/7 ludności świata. Następuje gwałtowne rozwarstwienie, wynika to z obiektywnych praw gospodarki światowej. Rola i zapotrzebowanie na surowce rolne i kopaliny gwałtownie maleje w skali świata, rośnie natomiast zapotrzebowanie na produkty „wysokiej technologii”. Dzieje się tak dlatego, że:1.nowoczesność oznacza, że produkt jest lekki;2.północ często wprowadza art. sztuczne, zastępcze;3.północ nie potrzebuje zwiększonego importu z południa;4.w państwach bogatych nie można pobudzać wzrostu konsumpcji rolno-spożywczej, w tych krajach jest wysoka świadomość, ludność walczy z nadmierną konsumpcją, jednocześnie rolnik z kraju „północy” zwiększa produkcję w wyniku wysokorozw. mechanizacji i nawożenia, jest nadmiar żywności. Można natomiast kreować konsumpcję przemysłową, ale wymaga ona technologii, której nie ma „południe”. W rezultacie północ sama się żywi, ubiera i bogaci.


(…)

… udziela kredytu na zakup jego towaru importerowi.
19. Międzynarodowe systemy walutowe.
Podstawowym kryterium klasyfikacji systemów walutowych jest rodzaj waluty grającej rolę pieniądza światowego. Kryterium uzupełniającym jest rodzaj polityki kursowej. Rodzaje systemów walutowych: l. System waluty złotej (swoboda cyrkulacji złota, obowiązek banku centralnego kupna i sprzedaży złota po stałej cenie tzw…
…: korzystniejsze ceny większe możliwości zakupu oraz zbytu towaru.
33. Etapy integracji gosp.
l. strefa wolnego handlu - państwa znoszą w obrocie handlowym bariery celne, para-taryfowe, zostawiają państwom swobodę w decydowaniu o cłach na artykuły przemysłowe; 2. Unia celna oznacza to że istnieje strefa wolnego handlu a państwa należące do Unii maj ą wspólną politykę celną. Występuje swobodny przepływ osób, usług…
…. W ujęciu szerokim - odnotowujemy w bilansie płatnioczym bez wnikania w przyczyny 2) wąskie ujęcie - przepływ kapitału którego celem jedt zysk. Obrót kapitałem może być :krótk. Term. Do l roku i długotermin, powyżej l roku. Rodzaje obrotu kapitałowego:
15. Międzynarodowe inwestycje portfelowe.
To długookresowe lokaty w zagranicznych papierach wartościowych, a zwłaszcza obligacjach i akcjach. Dominującą formę zagranicznych inwestycji portfelowych stanowi obecnie zakup akcji zagranicznych przedsiębiorstw. Ekspansji w tej dziedzinie sprzyja przede wszystkim długookresowa stabilizacja gospodarek najważniejszych krajów. Wraz z postępem w telekomunikacji pełniejsza i łatwiejsza dostępną stała się informacja zarówno o sytuacji gospodarczej poszczególnych firm, jak i cenach ich akcji na giełdzie. Ułatwia to z jednej strony decyzje co do ich zakupu, z drugiej zaś - techniczne przeprowadzenie tej operacji. Obecnie wiele kraj ów jest jednocześnie eksporterami i importerami inwestycji portfelowych.. Istnieje zasada portfolio( jednoczesne inwestowanie w wiele branż w celu zmniejszenia ryzyka, ale nie mamy optymalnego zysku). Aktualnie najwięcej inw, port, jest dokon, w Brazylia, Argentyna, Meksyk, Turcja Kraje…
… można zdefiniować jako podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub też przejmowanie kierownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa. Są najczęściej podejmowane, szczególnie w ostatnich latach, jako element strategii przedsiębiorstw upatrujących szans rozwoju w ekspansji na rynek światowy.
Szczególną grupą przedsiębiorstw są tzw. korporacje międzynarodowe - posiadaj ą udziały…
… się rozwiązać indywidualnie.
10_2. Korporacje Międzynarodowe. Zjawisko to pojawiło się we współczesnym kapitalizmie (koniec lat 50-tych). Ale zalążki były już w XIX w.(Edison, Nobel). Proces ten do końca się jeszcze nie rozwinął. Istnieją różne nazwy (spółki międzynar., korporacje wielonarodowe, korporacje międzynar.). Zaczątek miał miejsce w chwili powstania nadmiaru kapitału w danym kraju. Przedsiębiorstwa…
…., Polaków, Żydów Niemców. Od poł. lat 50 przeżywając okres szybkiego rozwoju gospod, i odczuwając straty demograf, Niemcy Szwajcaria Francja i Kraje Beneluksu otworzyły granice dla emigrantów z pd. Europy. W ciągu ostatnich 20 lat ukształtował się też inny obszar emigracji - najbogatsze kraje Zatoki Perskiej zatrudniają rzesze imigrantów z krajów azjatyckich. Układ z Schengen zamyka drzwi przed emigrantami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz