Miedź - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedź - wykład - strona 1 Miedź - wykład - strona 2 Miedź - wykład - strona 3

Fragment notatki:

MIEDŹ
SPIS TREŚCI
I. Miedź - informacje wstępne ....................................................................... 3
II. Własności fizyczne ..................................................................................... 4
III. Własności chemiczne ................................................................................. 6
IV. Własności mechaniczne ............................................................................. 8
V. Zastosowanie miedzi ................................................................................ 12
VI. Stopy miedzi ............................................................................................. 13
VII. Wnioski .................................................................................................... 14
VIII. Bibliografia .............................................................................................. 15
I. MIEDŹ - INFORMACJE WSTĘPNE
Miedź była już znana w starożytności. Obecnie otrzymuje się ją za pomocą procesów ogniowych stosowanych w pirometalurgii oraz w mniejszym stopniu za pomocą procesów hydroelektrometalurgicznych.
Miedź otrzymana za pomocą procesów pirometalurgicznych jest silnie zanieczyszczona i z tego powodu poddaje się ją zazwyczaj rafinacji ogniowej lub elektrolitycznej.
Miedź elektrolityczna dla wielu celów, zwłaszcza naukowych i elektronicznych, jest jeszcze zbyt silnie zanieczyszczona i z tego powodu poddaje się ją dodatkowo rafinacji, ale najczęściej już w pracowniach naukowych lub w zakładach użytkowych, metodami metalurgii próżniowej.
Jako materiał wyjściowy do tej rafinacji służy miedź elektrolityczna, którą poddaje się najpierw w stanie ciekłym redukcji tlenkiem węgla, lub węglem i otrzymuje się miedź beztlenową. Następnie przetapia się ją w próżni i otrzymuje się miedź próżniową pozbawioną prawie całkowicie gazów.
II. WŁASNOŚCI FIZYCZNE
W tablicy 1. podano najważniejsze własności fizyczne czystej mie­dzi. Do własności tych należą: bardzo duża przewodność elektryczna, co wpływa na znaczne zastosowanie miedzi w przemyśle elektrotech­nicznym i elektronicznym oraz duża przewodność cieplna; co dzięki również wysokiej odporności miedzi na korozję, czyni ją bardzo uży­teczną w przemyśle chemicznym. Z innych własności miedzi na szczególną uwagę zasługuje zdolność do tworzenia dużej liczby stopów z róż­nymi pierwiastkami o bardzo dobrych własnościach mechanicznych i specjalnych.


(…)

… podczas następnej obróbki plastycznej. Uniknięcie tego szkodliwego zjawiska jest możliwe przez użycie miedzi nie zawierającej tlenu lub przez za­stosowanie wyżarzania w atmosferze nie zawierającej wodoru, ani łatwo rozkładających się związków zawierających wodór. Z technicznie ważnych materiałów chemicznych silnie działają na miedź: chlor, chlorek amonu, chlorek glinu, chlorek żelaza, fluorek amonu, kwas siarkowy w wyższych temperaturach, siarkowodór, a nie­co słabiej: acetylen (niebezpieczeństwo eksplozji), chlorek sodowy, chlorek wapnia, chlorowodór, kwas solny, siarczek sodowy, wapno bie­lące, zaprawa murarska itp.
Rozpuszczalnikiem miedzi jest kwas azotowy, w którym rozpusz­cza się ona bardzo łatwo, szczególnie przy użyciu go w stanie stężo­nym.
IV. WŁASNOŚCI MECHANICZNE
W tablicy 2. podano własności mechaniczne…
… miedzi może być osiągnięte tylko przez obróbkę plastyczną na zimno (zgniot).
Na rysunku 2. podano wpływ zgniotu na własności mechaniczne. Jak z tego rysunku wynika, wszystkie własności wytrzymałości ­miedzi rosną w miarę wzrostu zgniotu, a plastyczne maleją.
Wyżarzanie miedzi zgniecionej, poczynając od temperatury rekry­stalizacji, powoduje znaczny spadek własności wytrzymałościowych przy jednoczesnym…
… również za­stosowanie w przemyśle chemicznym do wyrobu chłodnic, aparatów chemicznych itp. Na zastosowanie to wpływa również stosunkowo duża odporność miedzi na korozję.
Zdolność miedzi do pokrywania się patyną spowodowała, że zna­lazła zastosowanie do krycia dachów zabytkowych budowli oraz do wyrobu dzieł sztuki.
Dużą plastyczność miedzi umożliwia wykonanie z niej za pomocą obróbki plastycznej na zimno lub gorąco różnych półfabrykatów w po­staci prętów, drutów, rur, blach, taśm itp., a duża zdolność do tworze­nia bardzo cennych stopów, w których występuje jako składnik głów­ny lub stopowy, czyni ją również niezmiernie cennym materiałem dla przemysłu maszynowego. VI. STOPY MIEDZI
Stopy miedzi są po stalach i stopach aluminium najbardziej rozpowszechnionymi stopami technicznymi. Zawartość miedzi jest w nich różna…
… pokrywa się ona zieloną patyną, np. na starych dachach pokrytych blachą miedzianą. Jest to związek chemiczny, który chroni metal przed dalszą korozją. Ciężar właściwy czy­stej miedzi wynosi 8,9 G/cm3, temperatura topnienia 1083° C. Właściwości mechaniczne miedzi: wytrzymałość na rozciąganie Rr = 21÷24 kG/mm2, wydłużenie a - 38÷50%, twardość HB 35=50 kG/mm.
Miedź dzięki dużej plastyczności i ciągliwości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz