Metody wychowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wychowania - omówienie - strona 1 Metody wychowania - omówienie - strona 2 Metody wychowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

METODY WYCHOWANIA
Systematyczne stosowne sposoby działania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do realizacji celów wychowania
Sposób pedagogicznego odziaływania na jednostkę lub grupę dla osiągnięcia celu zamierzonego przez wychowawcę
KLASYFIKACJA:
Metody indywidulane i grupowe:
-Oddziaływania bezpośredniego i pośredniego
-Wpływu osobistego, sytuacyjnego i społecznego oraz metody kierowania samowychowaniem
Metody strukturalne i sytuacyjne
Metody wychowania - warunki skuteczności? •Umiejętności wychowawcy •Odpowiedni dobór metody - dostosowany do sytuacji oraz do wychowanka i wpływów środowiskowych Metody oddziaływań indywidualnych 1.Metoda modelowania 2.Metoda zadaniowa 3.Metoda perswazyjna 4.Metoda nagradzania 5.Metoda karania Metoda modelowania (Albert Bandura!) działanie własnym przykładem -Często proces podświadomy, bezwiedne powtarzanie zachowań osób bliskich -Modelowanie może dotyczyć postaw prospołecznych, postawy otwartości i zaufania itp. Metoda modelowania - uwarunkowania Lepiej działa, gdy… -Wzorzec jest postrzegany, jako kompetentny i ceniony przez otoczenie -Im większa jest jego władza i możliwość udzielenia wsparcia wychowankowi -Im większe podobieństwo do wychowanka -Im więcej entuzjazmu do przekazywanych zachowań Metoda zadaniowa Powierzanie wychowankom konkretnych zadań, których wykonanie prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu, budowania określonych postaw i nastawień, wzbogacania wiedzy i doświadczenia Zadania? -w rodzinie (obowiązki domowe, znaczenie wielodzietności i wielopokoleniowości rodziny) -w szkole -wolontariat Metoda zadaniowa - warunki skuteczności •Zadania nie z przymusu, zainteresowanie i zaangażowanie wychowanka •Znajomość celu •Wielostronność zadań/doświadczeń •Praca na rzecz dobra wspólnego, stopniowalna •Zachęta w formie pochwał i pokazywania korzyści osób „obdarowanych” •Zadowolenie wychowanka z powodu realizacji zadania Metoda perswazyjna Uświadamianie wychowankowi jego obowiązków i powinności względem innych ludzi, wyjaśnianie wartości i norm, uzasadnianie określonych zachowań - Najlepiej działa w połączeniu z rozmową, nakierowaną na wychowanka Metoda nagradzania Promowanie zachowań pożądanych poprzez stosowanie pochwał i nagród

(…)

… Metoda karania świadome stosowanie przez wychowawcę kar w celu zapobiegania zachowaniem niepożądanym, pozwala na odczucie przez dzieci przykrych konsekwencji ich zachowań Kary: czynniki awersyjnych (np. nagany, kary cielesne) bądź odebranie praw/przywilejów itp. NIEBEZPIECZEŃSTWA: mała skuteczność, ryzyko frustracji, nerwic itp., wyzwalanie agresji, chwilowa skuteczność, odroczone stymulowanie zachowań…
… kierowania samowychowaniem
Metody strukturalne i sytuacyjne
Metody wychowania - warunki skuteczności? •Umiejętności wychowawcy •Odpowiedni dobór metody - dostosowany do sytuacji oraz do wychowanka i wpływów środowiskowych Metody oddziaływań indywidualnych 1.Metoda modelowania 2.Metoda zadaniowa 3.Metoda perswazyjna 4.Metoda nagradzania 5.Metoda karania Metoda modelowania (Albert Bandura!) działanie własnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz