Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne - strona 1 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne - strona 2 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowanie w podzbiory jednostek podobnych do siebie ze względu na charakteryzujące je właściwości oraz wybór reprezentantów otrzymanych grup obiektów
metody analizy czynnikowej - transformacja wejściowego zbioru charakterystyk obiektów dowolnej natury, najczęściej zmiennych opisujących obiekty przestrzenne, w nowe nie obserwowalne charakterystyki zwane czynnikami, poprzez ortogonalne przekształcenie macierzy danych wejściowych. Transformacja ta pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między obserwowalnymi charakterystykami obiektów
Przedmiot analizy porównawczej - obiekty, które mogą być jednostkami przestrzeni, zmiennymi lub jednostkami czasu lub ich iloczyny kartezjańskie.
Przestrzeń analizy porównawczej - właściwości obiektów, czyli wartości 2 pozostałych elementów, które mogą być przedmiotem analizy porównawczej.
Podstawowe przesłanki porównywania zbiorów obiektów: Zredukowanie dużej ilości nagromadzonych informacji do kilku podstawowych kategorii, które mogą być traktowane jako przedmiot dalszej analizy.
Otrzymanie jednorodnych grup obiektów, ze względu na charakteryzujące je właściwości, co ułatwia ustalenie ich zasadniczych właściwości.
Zmniejszenie nakładów czasu i kosztów badania przez ograniczenie rozważań do najbardziej typowych zjawisk, procesów i kategorii.
Wyjaśnienie struktury powiązań między charakterystykami obiektów.
MACIERZ OBSERWACJI , i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; t=1,2,...,T ,
gdzie:
x ij t - wartość j -tej zmiennej (cechy) w i -tym obiekcie przestrzennym w t -tym okresie (momencie) czasu.
Zbiory i ich iloczyny kartezjańskie stanowiące przedmiot i przestrzeń analizy porównawczej w badaniach społeczno-ekonomicznych: P={ p 1 ,...,p n } - zbiór obiektów przestrzennych,
Y={ y 1 ,...,y m } - zbiór zmiennych (cech),
T={ t

(…)

… POMIARU
skala nominalna
przyporządkowuje poszczególnym wartościom cechy wyłącznie nazwy
pozwala ona jedynie na stwierdzenie identyczności lub różnic porównywanych obiektów oraz zliczyć obiekty identyczne i różne przykładem pomiaru na tej skali jest przyporządkowanie płci (kobieta, mężczyzna) porównywanym ze względu na tą cechę osobom
skala porządkowa (rangowa)
pozwala nie tylko na zróżnicowanie obiektów…
… porządkowej, obliczyć odległości między obiektami, dokonując pomiaru cech za pomocą liczb rzeczywistych
dla skali tej możliwe jest, obok operacji arytmetycznych dopuszczalnych dla skal o mniejszej mocy, także dodawanie i odejmowanie
wartość zerowa na tej skali ma charakter umowny (np. 0o w skali Celsjusza), co prowadzi do zachowania różnic między wartościami cechy przy zmianie jednostek miary
przykładem zmiennych, dla których pomiar dokonywany jest na skali przedziałowej są dochody gospodarstw domowych
skala ilorazowa (stosunkowa)
ma podobny charakter jak skala przedziałowa, z tym występuje na niej zero bezwzględne (zero ogranicza lewostronnie zakres tej skali)
można na tej skali obok operacji dopuszczalnych na skalach słabszych dokonywać także dzielenia i mnożenia, a tym samym przedstawiać dowolną…
…:
,
- odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:
.
Pozycyjny współczynnik zmienności:
, j=1,2,...,m,
gdzie:
- mediana j-tej zmiennej, przy czym:
,
- medianowe odchylenie bezwzględne j-tej zmiennej, przy czym:
, i=1,2,...,n; j=1,2,...,m.
ANALIZA POTENCJAŁU INFORMACYJNEGO
Metoda parametryczna
Wyznaczamy macierz korelacji zmiennych.
Ustalamy arbitralnie pewną progową wartość współczynnika korelacji, którą…
…. bazowy układ cech), czyli zmienne nienależące do żadnej z otrzymanych grup.
Metoda odwróconej macierzy korelacji
Wyznaczanie macierzy odwrotnej do macierzy korelacji o postaci:
, j,j'=1,2,...,m,
gdzie:
,
przy czym:
- macierz zredukowana po usunięciu z niej j-tego wiersza i j'-tej kolumny.
- wyznaczniki odpowiednio macierzy R i Rjj'.
Ustalamy wartość krytyczną elementów diagonalnych macierzy R-1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz