Metody badań pedagogicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2373
Wyświetleń: 8645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań pedagogicznych - strona 1 Metody badań pedagogicznych - strona 2 Metody badań pedagogicznych - strona 3

Fragment notatki:...Metodologia – naukowców łączy stosowana metodologia , a nie stosowany przedmiot ich badań. Metodologia nauk , to system jasno określonych reguł i procedur , do których odwołują się badania , będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten jest zmienny , bo jest ciągle ulepszany. To system reguł samo-korygujących.

Rola metodologii:
1) Dostarcza reguł komunikowania – ułatwia komunikowanie się badaczy , których łączy , lub którzy chcą , by ich łączyło wspólne doświadczenie. Dzięki ujawnieniu reguł metodologii sprawiamy , że jest ona dostępna. Tworzy się podstawa do powtarzania badań i konstruktywnej krytyki. Replikacja – powtarzanie badań dokładnie w ten sam sposób , w który prowadzili je inni naukowcy – ma chronić przed niezamierzonymi błędami , oszustwami.

2) Dostarcza reguł wnioskowania – obserwacje lub fakty empiryczne muszą być uporządkowane powiązane w logiczną systematyczną strukturę. Głównym narzędziem podejścia naukowego jest logika. Logika jest systemem reguł wnioskowania , pozwalającym na wyprowadzenie rzetelnych wniosków z zaobserwowanych faktów.
3) Dostarcza reguł intersubiektywności - obiektywność i trafność są w dużym stopniu zależne. Obiektywność zależy od weryfikacji tak wielce , że naukowcy nie mogą mówić o obiektywności , aż inni naukowcy nie zweryfikują ich wyników. Intersubiektywność jest wymianą informacji wśród naukowców. Informacje te dotyczą wyników obserwacji i fakty.
Jest ona niezbędna , ponieważ samo myślenie logiczne nie gwarantuje empirycznej obiektywności...

...Charakterystyka technik obserwacyjnych
Dziennik – gromadzenie informacji w ciągu dłuższego czasu opisywanych datą i godziną. Dokonywanie zapisów wtedy , gdy dzieje się coś istotnego , ważnego. Służy do porównywania , wypracowania norm , charakterystycznych zasad.

Technika fotograficzna – Obserwacja na bieżąco wszystkiego , co się wokół nas dzieje , nie ma górnej granicy obserwacji , obserwujemy tyle , ile jesteśmy w stanie. Nie interpretujemy obserwowanych zdarzeń. Technika ta daje nam bardzo bogaty materiał badawczy.

Technika próbek czasowych – zbieranie informacji w określonych „próbkach” czasu. Technika zalecana przy padaniu zjawisk długotrwałych , często występujących.

Technika próbek zdarzeń – zbieranie informacji o jakimś zdarzeniu. Czas próbki nie jest określony. Pomiar zaczyna się od momentu rozpoczęcia zdarzenia , kończy się wraz z zakończeniem zdarzenia. Technika służy do badania zjawisk krótkotrwałych , rzadko występujących.
Technika skategoryzowana – obserwacja według ściśle określonych przez badacza kategorii.
Problem badawczy Najlepsza technika obserwacyjna
„Stosunek uczniów gimnazjum do regulaminu szkolnego”
-Technika próbek czasowych
„Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci wiejskie i miejskie”
-Technika fotograficzna
-Dziennik „Oddziaływanie osobowości nauczyciela na zachowanie uczniów”
-Dziennik
-Technika próbek czasowych „Negatywna ocena , a zachowanie uczniów” -Technika próbek zdarzeń...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(…)

…: 21.09.2008
Etapy procesu badawczego:
1) Zaistniała sytuacja problemowa  odczuwanie problemu
2) Formułowanie problemu
 pytanie problemowe
 zmienne ( zależna i niezależna )
 wskaźniki
 hipotezy
Przykład problemu:
„Wpływ osiągnięć szkolnych ucznia uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej ma
motywację do nauki.”
1) Czego dotyczy problem? Motywacji do nauki
2) Kogo dotyczy? Uczniów klas IV – VI
3…
…. Jest ona zakładaną przyczyną
zmian wartości zmiennej zależnej. Zmienne niezależne nazywane są tez zmiennymi predykcyjnymi ,
a zmienne zależne – kryterialnymi.
Należy podkreślić , że rozróżnienie na zmienne zależne i niezależne ma charakter analityczny i odnosi
się jedynie do celu badania , w rzeczywistym świetle zmienne nie są ani zależne , ani niezależne. To
badacz decyduje o tym jak je interpretować, a decyzja…
… zmiennej zależnej. Zmienne kontrolne są wykorzystywane do sprawdzania , czy
obserwowany empirycznie związek między zmienną zależną a niezależną nie jest związkiem
pozornym.
Związek pozorny to taki związek , który można wyjaśnić za pomocą innych zmiennych , niż
uwzględnione w hipotezie.
Posługując się zmiennymi kontrolnymi badacz może się upewnić , że pomiędzy zmiennymi istnieją
rzeczywiste przyczynowe…
….
III. Metoda sondażu diagnostycznego.
Tym , czym dla studium indywidualnych przypadków są losy jednostek ludzkich, tym dla sondażu
diagnostycznego jest określone zjawisko społeczne.
Badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla
wychowania, oraz stany świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości,
narastania badanych zjawisk ich tendencji i nasilenia. Chodzi więc o takie zjawiska, które nie
posiadają instytucjonalnej lokalizacji, a wręcz odwrotnie są jakby raz pisane w społeczeństwie.
Przykład: „Opinie młodzieży nieprzystosowanej społecznie na temat idealnego małżeństwa”
Metody badań pedagogicznych 6
7
Badanie sondażowe mają na celu wykrycie ich istnienia, oraz ukazanie wszystkich atrybutów
funkcjonalnych i strukturalnych. Badania sondażowe…
… do technicznego gromadzenia danych z badań. W tym rozumieniu
narzędziem badawczym będzie magnetofon, druk ankiety, kwestionariusz, arkusz obserwacyjny,
kamera, ołówek itp.
Wybrane metody
I. Monografia pedagogiczna.
Na gruncie pedagogiki za monografię będziemy uważać takie metody postępowania która prowadzi
do opisu instytucji wychowawczych. (instytucja wychowawcza „struktury sformalizowane tj. TPD,
uniwersytet dla rodziców, szkoła, spółdzielnie, kluby).
O tym, że określony sposób postępowania badawczego uznamy za metodę monograficzną decydują
dwa czynniki:
1. przedmiot badań - swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza
lub inna instytucja badana w celach wychowawczych ( instytucje w rozumieniu placówki
Dom Kultury, Dom dziecka, Pogotowie Wychowawcze i niekiedy instytucjonalne formy…
… na myśli, ze istnieje coś wspólnego dla obu
zmiennych współczynnik korelacji X wpływa na Y. prowadząc badania naukowcy szczególnie
interesują się takimi własnościami związków jak kierunek i siła.
Mówiąc o związkach między zmiennymi możemy mówić o współzmienności (kowariancja) tzn.
wartości jednej zmiennej zmieniają się wraz ze zmienną wartości drugiej zmiennej (zmiennych).
Mówiąc o kierunku związku mamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz