Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4599
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień - strona 1 Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień - strona 2 Metodologia badanń społecznych - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


EGZAMIN Z METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH Etapy procesu badawczego a teoria Proces badawczy - to całościowy schemat działania, które naukowcy podejmują w celu wytworzenia wiedzy
Etapy : problem badawczy
hipotezy
plan badawczy
pomiar
zbieranie danych
analiza danych
uogólnianie (generalizacja)
Etapy te następują kolejno po sobie i każdy z tych etapów wpływa na teorię a teoria wpływa na te etapy.
Teoria E. Babbie : Systematyczne wyjaśnianie obserwacji wiążących się z jakimś konkretnym zjawiskiem społecznym np. przestępczością nieletnich
Najbardziej istotną cechą procesu badawczego jest jego cykliczny charakter. Zwykle rozpoczyna się problemem a kończy uogólnieniem. W wyniku generalizacji powstałe wnioski mogą stać się początkiem cyklu następnego. Proces badawczy jest też samokorygujący. Badacze testują w sposób logiczny i empiryczny wstępne wnioski czy hipotezy dotyczące procesu badawczego. Jeżeli wnioski zostaną odrzucone to na ich miejsce formułuje się nowe.
Czym jest problem badawczy i skąd go wziąć? Problem ba dawczy - to bodziec intelektualny wywołujący relacje w postaci badań naukowych. np. dlaczego studenci podejmują prace zarobkową.
Nie wszystkie bodźce intelektualne mogą być badane, nie każde zachowanie jest sterowane wiedza naukową. Podstawowych założeń w nauce nie da się dowieść.
np. Czy błękit nieba jest ładniejszy od zieleni lasu.
Problemy, których nie można empirycznie uzasadnić ( tzn. nie można zweryfikować z obserwowanymi zachowaniami) lub te, które dotyczą subiektywnych preferencji, wierzeń, wartości czy upodobań, nie poddaje się badaniom empirycznym.
Aby problem badawczy był empirycznie uzasadniony musi zostać w sposób jasny i precyzyjny sformułowany. Czyli trzeba dokładnie wskazać, co chcemy zbadać. Problem nie może być wieloznaczny i niejasny.
Formułując problem badawczy społeczny musimy rozważyć jednostkę analizy tzn. określić, jakie są podstawowe elementy badanego zjawiska. Od jednostki analizy zależy wybór planu badawczego, sposób zbierania danych oraz metody ich opracowywania. Określenie jednostki analizy jest konieczne z powodów metodologicznych
Co to jest jednostka analizy w badaniach społecznych? W badaniach społecznych nie istnieją żadne bariery dotyczące jednostek analizy, czyli tego, kto lub, co ma być poddane badaniu. Jednostka analizy w g. Babbiego - to, co lub, kto będzie badane. W naukach społecznych najbardziej typową jednostką analizy są pojedynczy ludzie. Badacze analizując pojedyncze jednostki mogą łączyć opisy, aby przedstawić złożony obraz grupy, którą jednostki reprezentują. Mimo że ostateczny opis dotyczy grupy to nadal oparty jest na opisach poszczególnych jednostek


(…)

… niektórych hipotez badawczych. Na przykład przy jednorazowej analizie przypadku, która polega na dokonaniu pomiaru jednej grupy lub jednego zdarzenia w jednym czasie, czyli w określonym momencie, zazwyczaj po wystąpieniu tego zjawiska, które zdaniem badacza jest przyczyną obserwowanych zmian. Badanie takie może dotyczyć określonej społeczności Co to jest próba reprezentatywna i jak ją pobrać?
Reprezentatywność próby jest jednym z podstawowych problemów związanych z trafnością zewnętrzną, czyli uogólnianiem. Aby zapewnić trafność zewnętrzną badania należy zadbać o to by cechy charakteryzujące osoby badane, odzwierciedlały cechy charakteryzujące daną populację. Próba reprezentatywna - to taka próba na postawie, której można wnioskować o całej populacji. Dana próba jest reprezentatywna wtedy, gdy wyprowadzone przez badacza wnioski na podstawie badania próby są podobne do wniosków, które badacz otrzymałby gdyby przebadał całą populację. Aby pobrać próbę reprezentatywną badacz musi posłużyć się wyłącznie doborem losowym. Tylko ten typ doboru pozwala na oszacowanie parametrów populacyjnych na podstawie statystyk obliczanych z próby. Istotą doboru losowego jest to, że dla każdej jednostki doboru próby…
… wszystkie obiekty określonego rodzaju wzajemnie rozłączne, co oznacza, że żaden obiekt nie zostanie jednocześnie zaliczony do więcej niż jednej kategorii. Do zmiennych skali nominalnej można zaliczyć np.: płeć, narodowość, stan cywilny
Poziom porządkowy - w ramach społecznych analizuje się wiele zmiennych, które nie tylko można klasyfikować, ale też porządkować ze względu na określone relacje. Typowymi relacjami…
… o tym że sondaż telefoniczny jest bardzo atrakcyjną metodą zbierania danych. Jest to metoda w miarę tania i łatwa. Wybieranie numerów telefonicznych respondentów odbywa się przy pomocy programów komputerowych lub tabel liczb losowych, Osoba prowadząca sondaż telefoniczny siedzi przy komputerze i zadaje pytania przez telefon.. Wywiad telefoniczny pozwala na dotarcie do dużej liczby respondentów w bardzo krótkim…
… respondentów" jako mniej wiarygodnych.
Pytania metryczkowe- pytania używane min. w ankietach i wywiadach, mające na celu uzyskanie odpowiedzi dotyczących cech społeczno-demograficznych respondenta, np. wiek, miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, itp. Zwykle znajdują się one na końcu kwestionariusza, zwane często metryczką. Mają za zadanie m.in. ustalić pewne dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz