Metoda w metafizyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda w metafizyce - strona 1 Metoda w metafizyce - strona 2 Metoda w metafizyce - strona 3

Fragment notatki:

prof. dr hab. Edmund Morawiec. Notatka składa się z 3 stron.
Metoda w metafizyce Metoda naukowa jest zbiorem dyrektyw, dzięki którym jest osiągalny zamierzony cel - rezultat zabiegów poznawczych. Każda metoda koreluje zawsze z przedmiotem formalnym określonej dyscypliny. Posiadanie i stosowanie odpowiedniej metody jest warunkiem racjonalnego uprawiania filozofii. Polimorfizm ludzkich doświadczeń jest powodem, że w dotychczasowych dziejach filozofii były stosowane różnorodne metody. Przynajmniej niektóre z nich warto skrótowo przypomnieć, choć bardziej szczegółowo będzie omówiona tylko metoda metafizyki tomistycznej. Metody w filozofii
METODY FILOZOFICZNE Metody uprawiania filozofii są związane z przyjęty­mi koncepcjami poznania, nauki i filozofii. Można je dzielić na: specyficznie filozoficz­ne i niespecyficznie filozoficzne (wspólne z innymi naukami) oraz na ogólne (stosowa­ne w różnych działach filozofii) i szczegóło­we (związane tylko z określonym działem lub problemem filozoficznym). Metody spe­cyficznie filozoficzne to: sposoby stawiania pytań filozoficznych; sposoby znajdywania na nie odpowiedzi (rozwiązywania proble­mów filozoficznych) tak, aby zagwaranto­wać ich wartość (zasadność, prawdziwość); sposoby porządkowania uzyskanych wyni­ków w teorie czy systemy; sposoby prowa­dzenia rzeczowych dyskusji. Dobór metod zależy od ogólnej koncepcji filozofii, od szkoły czy kierunku filozoficznego.W charakterystyce rozważań i badań filozoficznych należy odróżnić metody wielorako złożone (makrometody), znamionujące sposób budowania teorii w danej dyscyplinie lub sposób uprawiania jakiejś wyodrębnionej fazy analiz - od ich skład­ników, metod prostych lub ich elementów (mikrometody). Metody pierwszego typu to rozmaite - zdeterminowane przedmiotem i celem badania, ukierunkowane postawio­nymi pytaniami oraz ich wiadomymi i zało­żeniami - sposoby oglądu i opisu tego, co dane, ujęcia w odpowiednią aparaturę pojęciowo-językową, uporządkowania, interpre­tacji i wyjaśniania; sposoby eksplikacji sen­su, odsłonięcia założeń, wywnioskowania konsekwencji, przeprowadzenia dyskusji, konstruowania lub oceny argumentacji.
Wyróżnić można następujące makrometody dominujące w siedmiu kierunkach filozoficznych.
Metody fenomenologiczne . Są to metody dotyczące tego, co i jak dane, metody docierania do danych (tego, co poznawczo zastane) i uzyskiwania ich opisu. Należą do nich: (1) metoda oglądu i opisu tego, co i jak dane, odsło­ nięcia i ujęcia przedmiotu w jego własnej postaci, niezależnie od uprzednich nasta­ wień i przeświadczeń; (2) metoda ideacji, czyli dochodzenia do oglądu ejdetycznego, wglądu (bezpośredniego, rozumiejącego ujęcia) w istotę czegoś; (3) metoda redukcji transcendentalnej, czyli wyróżnienia niepowątpiewalnej sfery czystej świadomości i związanego z nią czystego podmiotu, transcendentalnego „ja" - przez „wzięcie w nawias" (fenomenologiczna

(…)

…: dokładniejsze wyjaśnienie wypowiedzi przez zastąpienie ich składników niejednoznacz­nych, mglistych wyrażeniami jednoznaczny­mi, jasnymi (przy zachowaniu tożsamości treści, zakresu lub wartości logicznej wyra­żeń) oraz transponowanie wyrażeń języka zastanego na wyrażenia języka skonstruo­wanego, czyli przeprowadzenie logicznej rekonstrukcji wyrażeń. Analityczne wyja­śnianie dokonuje się przez odpowiednie stosowanie następujących operacji: (1) opisu eksplikacyjnego: dokładne wydobycie sensu danego wyrażenia przez ujawnienie jego słownikowych paradygmatów czy typowych kontekstów, syntaktycznych ról, konotacji i denotacji; (2) opisu regulującego: modyfi­kacji zastanego sensu lub formy wyrażenia celem jego precyzacji, ujednoznacznienia; (3) symbolizacji: przyporządkowanie wyra­żeniu lub jego członom…
… i analizie bezpo­średnich danych naszej świadomości. W kantowskim ujęciu metoda transcendentalna polega na postawieniu pytania o warunki możliwości poznania - podmiotowe, czyli ugruntowane w strukturze samego podmiotu poznającego, lub aprioryczne, czyli uprzed­nie względem empirycznego dania czegoś, czynności świadomych lub ich wytworów. Fenomenologiczna wersja metody transcen­dentalnej (podobnie…
…, charakterystyczne dla nauk formalnych lub realnych szczegóło­wych (metody indukcyjne). Wszystkie te metody są - odpowiednio zorganizowanymi - kombinacjami różnych rodzajów czynności poznawczych, takich, jak rozmaite odmiany doświadczenia, intui­cji intelektualnej, rozumowań, używanych także przy tworzeniu nauk niefilozoficznych. Stąd metody filozoficzne co do swych podstawowych składników nie od­biegają od metod…
…) możliwe, a więc o tym, co istnieje lub istnieć może, wziętym w oderwaniu od faktyczności istnienia. To, co możliwe, daje się traktować formalnie jako niesprzeczne i wówczas właściwymi metodami ustalania możliwości (czegoś) będą: badanie niesprzeczności pewnych struktur układów, zestawianie spójnych kombinacji określonych elementów, także interpretacja przedmiotowa (dobieranie modeli) systemów formalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz