Mediacje - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mediacje - opracowanie zagadnień - strona 1 Mediacje - opracowanie zagadnień - strona 2 Mediacje - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 14 23.01.2013
jeśli strony chcą zmienić mediatora, którego na nich wyznaczył sąd - 7 dni
w trakcie mediacji też można zmienić mediatora, ale za jego zgodą (jest to dobry znak - strony widzą możliwość zawarcia ugody)
na zgodny wniosek stron sąd może oczywiście upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy.
Akta sprawy są z zasady tajne - dostęp mają sąd, strony i inni uczestniczy postępowania
Posiedzenie mediacyjne
poufne, niejawne - osoby trzecie tylko wtedy, gdy strony wyrażą na to zgodę
może się też pojawić osoba protokolanta - bo z posiedzenia mediacyjnego sporządza się protokół podpisuje go mediator, zasadniczo też właśnie mediator spisuje ten protokół
czas i miejsce przeprowadzenia mediacji
imię i nazwisko, nazwy i adresy stron
imię nazwisko i adres mediatora
wynik mediacji - czy zawarto ugodę - jeśli tak czy do całości czy do części roszczenia
ugoda może być
zawarta w treści protokołu
stanowić odrębny dokument stanowiący załącznik do protokołu
musi być podpisana przez strony
jeśli istnieje niemożność podpisania - mediator opisuję tę sytuację w protokole
mediator sporządza odpisy protokołu i daje stronom
sam protokół mediacji przekazuje do sądu
nie ma skierowania sprawy do mediacji przez sąd → protokół z zawartą ugodą [bo po co przekazywać, jak nie ma ugody] jest przekazywany sądowy, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy wg właściwość rzeczowej i miejscowej: ogólnej lub wyłącznej
właściwość rzeczowa - czy sąd rejonowy czy okręgowy
właściwość miejscowa
wyłączna - np. dla nieruchomości sąd miejsca położenia rzeczy
ogólna - siedziby stron
przemienna
umowna [te dwie nie mają tu zastosowania]
sprawa skierowana do mediacji przez sąd → protokół zawsze do tego sądu musi trafić
Ugoda
normalna umowa cywilnoprawna
strona może wystąpić do sądu o nadanie tej ugodzie klauzuli wykonalności albo zatwierdzenie tej ugody (wiadomo, że zależy to od tego, czy ugoda nadaje się do wykonania w trybie egzekucji)
postanowienie sądu
uznające ugodę / stwierdzające jej wykonalność
nieuznające ugody / niestwierdzające jej wykonalności
wydawane jest na posiedzeniu niejawnym; przysługuje na to zażalenie
wniosek podlega opłacie jeśli była umowa o mediację (50 zł)
Jakie są podstawy odmowy nadania klauzuli wykonalności / nieuznania ugody - Ugoda jest:
sprzeczna z prawem
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
zmierza do obejścia prawa
jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności


(…)

… / całości ugody
Art.183 [15] .§1.Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§2.Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynności prawnej. (ugoda oczywiście zatwierdzona przez sąd rzecz jasna ;) )
TE + KW = TW (z TW idziemy do komornika)
Uwaga - nowelizacja 2011 - 777 ugoda zawarta przed mediatorem nie jest tytułem egzekucyjnym, ale dzięki 183 [15] możemy jej nadać klauzulę wykonalności i w ten sposób mamy tytuł wykonawczy
ZASADY MEDIACJI
zasada dobrowolności
bezstronność / neutralność mediatora
poufność mediacji
RODZAJE MEDIACJI
mediacja umowna i mediacja ze skierowania sądu
w sprawach karnych i w sprawach…
… więź; cel - uzdrowienie relacji, i to umożliwić zawarcie ugody
Przykładowe pytanka
postępowanie remisyjne - Art.1209.§1.Sąd, do którego wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, może - na wniosek jednej ze stron - zawiesić postępowanie na czas określony, aby umożliwić sądowi polubownemu ponowne podjęcie postępowania w celu usunięcia podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz