Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych - strona 1 Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych - strona 2

Fragment notatki:

Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych
Mechanizacja procesów budowlanych daje moż­liwość skrócenia cyklu realizacji obiektów bu­dowlanych (w związku ze zwiększeniem wydaj­ności pracy), polepszenia jakości robót, obniże­nia kosztów wykonania oraz zastąpienia cięż­kiej pracy fizycznej człowieka pracą maszyn. Wielkość tych efektów zależy w znacznej mie­rze nie tylko od stopnia zmechanizowania pro­cesu, lecz również od przyjętej formy mechani­zacji.
Na niektórych budowach tylko część operacji roboczych wykonuje się przy zastosowaniu ma­szyn, a inne - nadal ręcznie. Taką mechaniza­cję nazywa się mechanizacją częściową. Jeżeli w złożonym procesie technologicznym można wszystkie operacje wykonywać za pomocą ma­szyn, to mamy do czynienia z mechanizacją pełną (całkowitą).
Można jednak zmechanizować całkowicie pro­cesy budowlane przy zastosowaniu przypadko­wo dobranych maszyn. Wtedy te maszyny nie będą wykorzystane w sposób racjonalny, ponie­waż wydajność takiego zestawu odpowiada wy­dajności najmniej wydajnej maszyny, a awaryj­ność zestawu odpowiada awaryjności maszyny charakteryzującej się najmniejszą niezawodno­ścią. Jeżeli mechanizacja pełna jest zorganizo­wana w taki sposób, że praca poszczególnych maszyn i urządzeń, należących do tego same­go zestawu, jest zharmonizowana w zakresie wydajności, niezawodności, czasu i miejsca, to taką mechanizację nazywa się mechanizacją kompleksową. Ta forma organizacyjna mecha­nizacji procesów budowlanych jest najbardziej zalecana do stosowania w praktyce. Kolejnym etapem rozwoju mechanizacji w bu­downictwie jest automatyzacja częściowa. Po­lega ona na prowadzeniu złożonych procesów technologicznych za pośrednictwem maszyn--automatów wykonujących wybrane, najczę­ściej najbardziej pracochłonne, operacje robo­cze (przez maszyny-automaty rozumie się urzą­dzenia sterowane automatycznie z pulpitu sterowniczego). Pozostałe prace mogą być wyko­nywane maszynami sterowanymi przez człowie­ka lub ręcznie. Ten rodzaj automatyzacji proce­sów budowlanych spotyka się często na placach budowy.
Automatyzację kompleksową złożonych pro­cesów produkcyjnych można osiągnąć przez wprowadzenie maszyn-automatów i zharmoni­zowanie ich pracy co do wydajności, niezawod­ności, miejsca i czasu. Tak są zautomatyzowa­ne wytwórnie pomocnicze w budownictwie, np. wytwórnie prefabrykatów betonowych, scentra­lizowane wytwórnie mieszanki betonowej itp. Automatyzacji kompleksowej nie wdraża się dotychczas bezpośrednio na placach budów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz