Stanowiska i urządzenia produkcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowiska i urządzenia produkcyjne - strona 1 Stanowiska i urządzenia produkcyjne - strona 2 Stanowiska i urządzenia produkcyjne - strona 3

Fragment notatki:

Stanowiska i urządzenia produkcyjne
Ciesielnie. Charakter robót ciesielskich wyko­nywanych na placu budowy oraz ich zakres zależy od rodzaju i przeznaczenia wznoszo­nych obiektów, a także od przyjętej technologii wykonania betonowych robót monolitycznych. Wielkość warsztatu ciesielskiego jest uzależnio­na od zakresu planowanej tam produkcji. Przed rozpoczęciem budowy należy opracować projekt zawierający m.in. schemat technologicz­ny ciesielni, a także ustalenia dotyczące ro­dzaju i liczby maszyn oraz liczby stanowisk pracy.
Warsztaty zbrojarskie. Przy małych ilościach zbrojenia przygotowywanego ręcznie stanowi­sko robocze może być zorganizowane bezpo­średnio na placu budowy (nawet bez zadasze­nia). Większe ilości zbrojenia przygotowuje się w warsztatach zbrój arskich, nazywanych zbro-jarniami.
Według harmonogramu realizacji robót żelbe­towych ustala się wielkość dziennej produkcji zbrojami, co stanowi podstawę do wyznaczenia niezbędnej liczby maszyn i stanu zatrudnienia. Przy ustalaniu wielkości dziennej produkcji na­leży mieć na uwadze zapewnienie jak najbar­dziej rytmicznej pracy zbrojami. W tym celu można przyjąć, że w dniach naj­większego zapotrzebowania na produkcję będą częściowo uruchamiane zapasy przechowywane na składzie, które uzupełnia się w okresach, kie­dy wielkość produkcji przekracza zapotrzebo­wanie.
Podstawowymi warunkami determinującymi prawidłową organizację pracy zbrojami, oprócz rytmiczności produkcji, są także: odpowied­nia mechanizacja obróbki stali zbrojeniowej i jej transportu, właściwa organizacja stanowisk pracy oraz optymalne wykorzystanie narzędzi. Przy drodze, którą stal jest dowożona, należy lo­kalizować plac umożliwiający jej rozładowanie, sortowanie i magazynowanie. Na placu powinna być wybudowana wiata, przeznaczona do skła­dowania prętów o małych średnicach lub asor­tymentów stali, które mają być przechowywane dłużej niż cztery miesiące. Przy projektowaniu warsztatów zbrojarskich oddzielnym zagadnie­niem jest przyjęcie właściwego schematu tech­nologicznego przygotowania zbrojenia oraz wy­znaczenie odpowiedniej liczby i rodzajów urzą­dzeń.
Urządzenia do gaszenia wapna. Wapno do ce­lów budowlanych uzyskuje się w wyniku gasze­nia wapna na sucho lub gaszenia wapna palo­nego.
Gaszenie wapna na sucho ma miejsce w zakła­dach o charakterze przemysłowym. Bezpośred­nio na budowie gasi się wapno palone. Proces ten przebiega zwykle w szczelnej skrzyni z de­sek lub blachy, a zgaszone już wapno spuszcza się do specjalnych dołów (rys. 2.21). Skrzynia o kształcie prostokątnym ma długość 2,54-3,0 m, szerokość 1,5-7-2,5 m, głębokość co najmniej 40 cm. W ścianie czołowej skrzyni umieszca się wylot zaopatrzony w zasuwę, sito oraz korytko spustowe lub rynienkę. Dno dołu, głębokości do 2,0 m, powinno znajdować się powyżej poziomu wody gruntowej. Ściany dolu wykłada się najczęściej deskami. Jeżeli dół ma być wykorzystywany przez dłuższy czas, to jest wskazane wymurowanie ścian i dna cegłą, aby zapobiec zbyt szybkiemu odsączaniu wody, co może wpływać niekorzystnie na jakość wap­na. Dół wapienny należy zabezpieczyć poręczą wysokości ok. 1,2 m. Do ręcznego mieszania wapna służy tzw. graca. Po napełnieniu wap­nem dół zasypuje się warstwą piasku grubości ok. 25

(…)

…). Jakość mieszanki betonowej w nich wyprodukowanej jest zawsze lepsza niż jakość mieszanki pochodzącej z punktów produkcji, a tym bardziej z punktów mieszania, ze wzglę­du na korzystniejsze warunki technologiczne. Wytwórnie mieszanki betonowej są usytuowane zawsze centralnie i mogą zaspokajać potrzeby dużego placu lub wielu placów budowy, a także linii produkcyjnych i stanowisk zakładu prefabrykacji.

… może być składowane zasobnikowo lub bezzasobnikowo, z zastosowaniem stosów płaskich, zasieków radialnych lub równoległych. Punkty produkcji mieszanki betonowej mogą być przenośne, przewoźne lub przejezdne. Prze­nośne punkty są urządzeniami z zestawem ma­szyn, który można łatwo demontować na części dogodne do transportu. Przewoźne punkty pro­dukcji są przemieszczane na podwoziach koło­wych (stałych lub odejmowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz