Odkładanie osadów komunalnych różnymi formami wapna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odkładanie osadów komunalnych różnymi formami wapna-opracowanie - strona 1 Odkładanie osadów komunalnych różnymi formami wapna-opracowanie - strona 2 Odkładanie osadów komunalnych różnymi formami wapna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ODKAŻANIE OSADÓW KOMUNALNYCH RÓŻNYMI FORMAMI WAPNA
W wyniku oczyszczania ścieków wydzielane są osady ściekowe, które z agrochemicznego punktu widzenia mogą być czynnikiem poprawiającym jakość i strukturę gleby. Zanim jednak zostaną one wykorzystane na cele rolnicze, wymagają stabilizacji - likwidacji zdolności do zagniwania oraz eliminację organizmów chorobotwórczych. Objętość osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznej na ogół nie przekracza 2% objętości ścieków, tym niemniej koszty ich unieszkodliwiania mogą być znaczne.
Charakterystyka wapna
Wapno jest spoiwem mineralnym pochodzenia naturalnego. W zależności od surowców i uzyskiwanych właściwości rozróżnia się następujące rodzaje wapna budowlanego:
wapno powietrzne - spoiwo składające się głównie z tlenku wapnia lub wodorotlenku wapnia, po zarobieniu wodą powoli twardniej ące na powietrzu pod wpływem obecnego w atmosferze dwutlenku węgla i w zasadzie nie twardniejące pod wodą, pochodzi z wypalania czystych wapieni lub wapieni dolomitowych, może to być:
wapno palone (niegaszone), oznaczone symbolem Q*) - kawałkowe i mielone,
wapno hydratyzowane (gaszone), oznaczone symbolem S*) - w postaci ciasta, zawiesiny, suchego proszku,
wapno hydrauliczne - mające właściwości wiązania i twardnienia w zetknięciu z wodą, pochodzi z wypalania wapieni gliniastych - wapno hydrauliczne naturalne o symbolu NHL*).
Wapno powietrzne, twardniejące w warunkach powietrznych, obejmuje wapno palone i wapno gaszone (hydratyzowane).
Wapno powietrzne
Wapno palone (CaO)
Jest to wapno składające się głównie z tlenku wapnia CaO i tlenku magnezu MgO, wytwarzane przez wypalanie kamienia wapiennego lub dolomitu - oznaczane w normie symbolem Q. Występuje w postaci bezpośredniego produktu wypalenia, jako wapno palone kawałkowe (w bryłach), które z wodą wchodzi w reakcję egzotermiczną i służy do wykonywania ciasta wapiennego lub do dalszej przeróbki przez rozdrobnienie na spoiwo proszkowe - wapno palone mielone, a także do produkcji wapna suchogaszonego.
Wapno gaszone (hydratyzowane Ca(OH)2)
Do celów użytkowych, wapno palone jest poddawane gaszeniu, tj. łączeniu z wodą według reakcji hydratacji, dając wapno gaszone, inaczej hydratyzowane. Wapno w zetknięciu z wodą reaguje gwałtownie wydzielaj ąc duże ilości ciepła.
Gaszenie wapna jest zatem egzotermiczną reakcją uwodnienia, związaną z wydzielaniem się ciepła, w wyniku której wapno (tlenek wapnia) przechodzi w postać wodorotlenku wapnia, czemu towarzyszy też zwiększenie objętości.
Gaszenie wapna zawierającego większą ilość MgO powinno zaczynać się od zwilżenia brył i stopniowego doprowadzania wody rozpylonym strumieniem, nadmiar wody jest tu niewskazany.

(…)

… wodorotlenku wapnia, czemu towarzyszy też zwiększenie objętości.
Gaszenie wapna zawierającego większą ilość MgO powinno zaczynać się od zwilżenia brył i stopniowego doprowadzania wody rozpylonym strumieniem, nadmiar wody jest tu niewskazany. Przy gaszeniu wapna należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować okulary, rękawice, odzież ochronną, z uwagi na wysoką temperaturę wapna, ryzyko rozprysku i poparzenia, a także ze względu na alkaliczny charakter wapna.
Właściwości wapna
bardzo duże rozdrobnienie - powierzchnia właściwa wapna. Im uziarnienie wapna palonego jest drobniejsze, tym powierzchnia właściwa jest większa i większa jest powierzchnia stykania się z wodą podczas gaszenia, które zachodzi wówczas szybciej. Powierzchnia właściwa wapna gaszonego zależy od sposobu gaszenia…
…, zwłaszcza na wsiach, budynków gospodarczych i nie tylko, pomieszczeń sanitarnych, jest stosowane jeszcze i dzisiaj. Wapno w ten sposób również wpływa na zdrowotność i higieniczność pomieszczeń - nawet jako składnik, np. tynków. Na co dzień stykamy się z wapnem w paście do zębów, gdzie jest ono stosowane z uwagi na jej wzbogacenie wapniem oraz ze względu na zdolności dezynfekcyjne,
zdolność absorbowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz