Materiały z Finansów lokalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały z Finansów lokalnych - strona 1 Materiały z Finansów lokalnych - strona 2 Materiały z Finansów lokalnych - strona 3

Fragment notatki:


do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, a z niego następujące rozdziały: 1-5 oraz 7 i 10. 2)wskazane przeze mnie w materiałach wybrane artykuły Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240. I. Definicja finansów lokalnych Finanse lokalne sensu largo to finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków
Finanse lokalne sensu stricto to finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków usytuowanych poniżej szczebla regionalnego II. Definicja finansów samorządu terytorialnego Finanse samorządu terytorialnego składają się z a) finansów regionalnych
w krajach o zaawansowanych procesach regionalizacji
specyfika finansów regionalnych - szersza autonomia, szczególne kompetencje
b) finansów lokalnych - termin określający finanse pozostałych jednostek samorządu terytorialnego III. Finanse komunalne Finanse jednostek samorządu terytorialnego najniższego - podstawowego - szczebla oraz ich związków
IV. Ewolucja poglądów na instytucję samorządu - okres międzywojenny Teoria naturalistyczna - gminy posiadają samoistne prawo bytu - brak ingerencji państwa w sferę działań gmin (niezależność); gmina jest kategorią starszą od państwa; podział spraw gminy na własne i zlecone
Teoria państwowa - supremacja państwa nad samorządem; samorząd może istnieć wyłącznie z woli państwa w celu realizacji powierzonych mu przez państwo zadań
Teoria polityczna samorządu - pojęcie samorządu jest kategorią polityczną, z której nie można wyprowadzić żadnych reguł ani zasad prawnych, stąd też: samorząd uznaje się za instytucję realizującą określone interesy czy postulaty polityczne
V. Pojęcie samorządu terytorialnego we współczesnym ujęciu Wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa
Powołana do wykonywania zadań administracji państwowej, w granicach przez prawo określonych, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla administracji państwowej
Posiadająca własną organizację, ustaloną w przepisach prawnych, o charakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą tej grupy społecznej, która ją wybrała
Organizacja samorządu zbudowana jest na zasadzie decentralizacji; działając na podstawie prawa pozostaje tylko pod nadzorem organów państwowych
Organa samorządu, nie będąc organami administracji państwowej, wchodzą jednakże w skład jednolitego aparatu administracyjnego jako całości
Cechy samorządu

(…)

…) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14…
…, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego…
… i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Przykłady zadań zleconych z zakresu administracji…
… w Strasburgu 27 czerwca 1985 r.
Ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993 r.
Art. 9 EKST - Zasada subsydiarności, Zasada samodzielności wykorzystywania własnych zasobów JST, Zasada adekwatności, Zasada autonomii podatkowej, Zasada zróżnicowania i elastyczności systemów finansowania JST, Zasada solidarności, Zasada konsultacji JST, Zasada ograniczonego stosowania dotacji celowych, Zasada dostępu JST…
…) eksploatacyjnej.
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty
od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych
jednostek budżetowych - od 1.01.2011 r. bez wpłat od gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz