Materiały budowlane - materiały pomocnicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane - materiały pomocnicze - strona 1 Materiały budowlane - materiały pomocnicze - strona 2 Materiały budowlane - materiały pomocnicze - strona 3

Fragment notatki:

Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu „Materiały budowlane” na kierunku
„Budownictwo” na Wydziale Inżynierii WAT.
Na prawach rękopisu. Prawa autorskie zastrzeżone. Wyrażam zgodę na kserowanie wyłącznie na potrzeby studentów Wydziału Inżynierii WAT.
mgr inż. Tadeusz Błażejewicz
KRUSZYWA DO BETONU DEFINICJE. Kruszywo jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie. Kruszywo może być naturalne, sztuczne lub z recyklingu. Kruszywo naturalne jest kruszywem pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną (kruszenie, przesiewanie, płukanie) nie zostało poddane innej obróbce. Zaliczamy do niego piasek, żwir, pospółkę, mieszanki żwirowo-piaskowe, grysy, miał, kliniec, tłuczeń, mieszanki kruszyw łamanych. Kruszywa sztuczne są otrzymywane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną (kruszywa wypalane z glin pęczniejących, np.: keramzyt; kruszywa z odpadów przemysłowych, np.: Pollytag ze spiekanych popiołów lotnych, hałdowane żużle paleniskowe; kruszywa drogowe z odpadów stalowniczych). Kruszywa z recyklingu powstają w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie (np.: grys betonowy). Ze względu na sposób przekruszenia oraz skład mineralogiczny kruszywa naturalne dzieli się na:
kruszywa niekruszone, uformowane siłami przyrody, o zaokrąglonych ziarnach i gładkiej powierzchni ziaren, niejednorodne mineralogicznie (piasek, żwir, mieszanka żwirowo-piaskowa pospółka);
kruszywa kruszone, niejednorodne mineralogicznie, o powierzchni przekruszonej szorstkiej i niekruszonej gładkiej (piasek kruszony i żwir z otoczaków);
kruszywa łamane, jednorodne mineralogicznie (z jednej skały), o kanciastych ziarnach i szorstkiej powierzchni przełomu (miał, kliniec, tłuczeń, piasek łamany, grysy, mieszanki kruszywa łamanego).
Kruszywa łamane dzielą się na zwykłe (1 raz przekruszone) i granulowane (po 2 ÷ 3 krotnym przejściu przez kruszarki). Do kruszyw zwykłych zalicza się: miał (0 ÷ 4 mm), kliniec (4 ÷ 31,5 mm), tłuczeń (31,5 ÷ 63 mm) i niesort (0 ÷ 63 mm). Kruszywa te ze względu na dużą ilość ziaren nieforemnych nie powinny być stosowane do betonów. Są one wykorzystywane jako materiał na podbudowy dróg i torowisk. Do kruszyw granulowanych zalicza się piasek łamany (0 ÷ 2 mm), grys (2 ÷ 63 mm; może być rozsiany na poszczególne frakcje lub grupy frakcji) i mieszankę kruszywa łamanego. W grupie kruszyw naturalnych niekruszonych wyróżnia się następujące asortymenty handlowe:
piasek (uziarnienie 0 ÷ 2 mm);
żwir (zakres uziarnieni 2 ÷ 63 mm, może być do 4, do 8, do 16 lub do 32 mm);
pospółkę (0 ÷ 63 mm, uziarnienie nienormowane, na ogół silnie zapiaszczone);
mieszankę żwirowo-piaskową (o zawartości piasku około 33% i uziarnieniu odpowiednim do betonu, górny zakres uziarnienia może być do 8, do 16 lub do 32 mm);


(…)

… do zagęszczania, nasiąkliwy i o małej wytrzymałości (wytrzymałość ziaren nieforemnych jest mniejsza, niż kubicznych).
Zawartość muszli w kruszywie grubym.
Spośród różnych zanieczyszczeń obcych (szkło, cegły, obce kruszywa, drut itp.) norma ogranicza tylko zawartość muszli (najostrzejsza kategoria SC10). Zawartość zanieczyszczeń organicznych humusowych.
Nadmierna zawartość kwasów humusowych pochodzących z rozkładu materii organicznej może występować w kruszywach długo hałdowanych (z rozkładu liści i chwastów) lub w kruszywach wydobywanych z terenów torfowisk lub spod warstwy ornej. Kwasy humusowe reagują z cementem powodując opóźnienie procesu wiązania oraz obniżenie wytrzymałości betonu. Dla oznaczenia zawartości humusu próbkę kruszywa zalewa się 3% roztworem NaOH, który z kwasami humusowymi tworzy barwne…
… beleczek 25 x 25 x 250 mm wykonanych z badanego kruszywa i cementu o podwyższonej do 1,2% zawartości alkalii, przechowywanych w warunkach wilgotnych. Kruszywo uznaje się za reaktywne, gdy rozszerzalność beleczek przekracza 0,1%. Reaktywne alkalicznie mogą być kruszywa zawierające ziarna porowatych wapieni, zwłaszcza zawierających w porach bezpostaciową krzemionkę lub minerały ilaste, piryty, opale…
… o kształcie kubicznym (najlepszy kamieniołom - Gracze). Ze względu na lekko zasadowy charakter kruszywo bazaltowe dobrze łączy się z asfaltem i stanowi podstawowe kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych drogowych. Kruszywo to może wykazywać zgorzel słoneczną bazaltową, polegającą na tym, że w czasie od kilku do kilkunastu miesięcy od wydobycia, na powierzchni ziaren mogą pojawić się szaro-białe plamy…
…. Na grysach wapiennych można uzyskiwać betony klas do C 25/30. Kruszywo wapienne łączy się z chemicznie zaczynem cementowym, dzięki czemu uzyskuje się betony bardziej szczelne i wytrzymałe.
W o d a z a r o b o w a
Woda w mieszance betonowej jest potrzebna do hydratacji cementu (w ilości około 24% masy cementu) oraz do upłynnienia mieszanki. Do betonu nadaje się woda pitna nie zmineralizowana, spełniająca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz