Marketing - wykłady

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - wykłady - strona 1 Marketing - wykłady - strona 2 Marketing - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
7.10.2015r.
Dr. Hab. Inż. Wojciech Pizło
Literatura:

Amstrong G. Kotler Ph, Marketing wprowadzenie, wyd. Oficyjna wydawnicza a Wolkers
Kluwer, Warszawa 2012
Garbarski (red.), Marketing, Koncepcja skutecznych działań, wyd. PWE, Warszawa 2011
Mazurkiewicz A., Pizło W., Podstawy marketingu, wyd. PWSBiA, Warszawa, 2006
Egzamin:

1termin: test jednokrotnego wyboru – slajdy
2 termin – egzamin opisowy (z 5 pytań odpowiadam na 3)/ zaliczenie ustne (zbiór pytań
ok.100)
Istota marketingu we współczesnej gospodarce
1. W sferze praktycznej na rynku
Skierowany na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów
2. W sferze teoretycznej marketingu
Zbiór racjonalnych sposobów działania, wypracowanych przez naukowców
Źródła marketingu czerpane są z:
1. Ekonomii
Sięgając do dorobku A. Smitha, który głosił, ze dobrobyt społeczeństwa jest czynnikiem:

Realizowania egoistycznych interesów jednostki,
która działa w celu zrealizowania własnych korzyści osiągnięcia maksimum satysfakcji. To
sprawia, że każdy człowiek poszukuje lepszych sposobów wykorzystania swoich zasobów
(lepszych produktów, lepszej pracy), co w konsekwencji służy interesom wszystkim
Wolnej wymiany w warunkach konkurencji,
dzięki której jednostki i organizacje mogą w pełni realizować swoje cele
Suwerenność konsumenta,
jednostka jest bowiem odpowiedzialna za swoje decyzje oraz działania i podejmując je zwykle
jest świadoma co jest dla niej lepsze
2. Socjologii
Sięgając do dorobku Emile’a Durkheima (klasyk współczesnej socjologii), który wskazywał, że:

Konsument odwołuje się w pierwszym rzędzie do wartości niż do interesów. Oznacza to, ze
jest skłonny ograniczyć swoje pragnienie osiągnięcia indywidualnych celów na rzecz
osiągniętych celów wspólnoty
1
Ewolucja marketingu
Marketing jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, zmieniło się na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci, w wyniku przemian jakie zachodziły w rzeczywistości gospodarczej marketing stał się
pełnoprawną nauką, bowiem z jednej strony wyrósł na gruncie praktyki gospodarczej, a z drugiej
korzystając z innych nauk społecznych (m.in. socjologia, psychologia, w tym szczególnie z
psychologii społecznej). Sformułował własny warsztat pojęciowy.
Wybrane definicje marketingowe
Marketing
 Wiek XX to okres narodzin marketingu oraz kształtowania się jego definicji. Jedną z
najpopularniejszych definicji zaproponowało Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu
(AMA) w 1941r. W myśl tej definicji marketing to:
„Prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej przepływów towarów i usług od producenta do
konsumenta lub użytkownika”

AMA Board Approves New Marketing Definition, Marketing News, March 1, 1985
„Marketing jest procesem planowania oraz realizacji ustalania cen, promocji i dystrybucji idei, dóbr i
usług w celu wywołania satysfakcji podmiotów indywidualnych i organizacji”

W literaturze podmiotu marketing zdefiniowany został jako:
„Proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz