Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4515
Wyświetleń: 12292
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin - strona 1 Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin - strona 2 Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:...Motywy prawne (polityczne) mają charakter formalnych uwarunkowań decyzji przedsiębiorstwa dotyczących ewentualnej internacjonalizacji swej działalności. Wyraża się to w tworzeniu przez system władzy politycznej odpowiedniego porządku prawnego, wyznaczającego ramy dopuszczalnych i możliwych zachowań organizacyjnych w sferze gospodarki i życia publicznego oraz określającego konsekwencje ich naruszenia.
Ustrój prawny danego kraju, a także regionu (np. stan USA, land w Niemczech), ugrupowania integracyjnego (UE), tworzy ściśle określone warunki formalne, a także klimat i konkretne warunki internacjonalizacji. Mogą one mieć charakter zarówno zachęt, jak i ograniczeń czy barier....

...Oba wymiary strategii obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym (standaryzacja/adaptacja, z jednej strony, oraz model EPRG z drugiej) mają znaczenie podstawowe. W praktyce wymagają one uszczegółowienia i rozpisania na konkretne strategie odnoszące się do dalszych, szczegółowych rozstrzygnięć i zasad działania. Dotyczą one ogólnego kształtu i charakteru funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, w tym przede wszystkim sposobu konkurowania i obsługi nabywców.
Wszystkie strategie marketingowe, zarówno te, które są skierowane na konkurentów, jak i te, które odnoszą się do klientów czy pośredników, za główną płaszczyznę rozstrzygnięć przyjmują płaszczyznę wartościowania oferty rynkowej przez potencjalnych nabywców...

...Joint venture jest formą wspólnego przedsiębiorstwa partnerów z dwóch lub więcej krajów, powoływanego na podstawie umowy i przepisów prawnych, obowiązujących w państwie, które jest siedzibą przedsiębiorstwa. Specyficzną formą współpracy są tzw. przedsiębiorstwa zanikające, wyrażające się w stopniowym zmniejszaniu udziału jednego z partnerów i przejmowaniu całościowej kontroli nad przedsiębiorstwem przez drugiego partnera.Joint venture jest szeroką i atrakcyjną formą wejścia na rynek zagraniczny. Wynika to z faktu, iż w niektórych przypadkach wspólne przedsiębiorstwo jest jedyną możliwą formą udziału przedsiębiorstwa zagranicznego na rynku danego kraju. Joint venture ma dobrą znajomość otoczenia krajowego, co prowadzi do sukcesu przedsiębiorstwa na płaszczyźnie międzynarodowej. Ta forma ekspansji stwarza szanse rozdzielenia ryzyka pomiędzy partnerów tworzących wspólne przedsiębiorstwa, co jest ważne w krajach niestabilnych politycznie....


MARKETING MIĘDZYNARODOWY ALFABETYCZNIE
Cechy i wymiary (wyznaczniki) MM
Charakter prawnych (politycznych) motywów internacjonalizacji i ich znaczenia dla MM przedsiębiorstwa
Eksport jako strategia wejścia firmy na rynek zagraniczny - zalety i wady
Elementy stylu reklamy a standaryzacja - adaptacja reklamy
Fazowy proces internacjonalizacji - koncepcja strategii MM Berekovena
Funkcje i narzędzia PR w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych
Funkcje zintegrowanego systemu komunikacji marketingowej
Główne komponenty strategii obecności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych:
Istota i znaczenie formuły EPRG
Istota i znaczenie modeli eklektycznych internacjonalizacji
Istota strategii marketingu międzynarodowego
Jakie podstawowe komponenty obejmuje strategia marketingu międzynarodowego
Jakie są główne uwarunkowania strategii MM
Jakie są główne uwarunkowania strategii MM
Joint venture - zalety i ograniczenia w ekspansji firmy na rynki zagraniczne
Kontekst jako element komunikacji na rynkach międzynarodowych
Korzyści z utworzenia za granicą własnego przedsiębiorstwa:
Mikroekonomiczne mo

(…)

… (przede wszystkim zdobywanie nowych rynków-internacjonalizacja)
- strategia rozwoju produktu (zmiany w produkcie opakowania, koloru)
- strategia innowacji (wprowadzanie nowych produktów na nowe rynki)
mogą kształtować strategie dla rynków zagranicznych. Wymiar przestrzenny rynku określa możliwość zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa. Poza produktem i nabywcą rynek wymaga dopełnienia w wymiarze geograficznym. Wejście…
… - ich odniesienie do specyfiki rynków międzynarodowych
Rodzaje strategii konkurowania w MM
Rodzaje strategii MM w koncepcji Kulhavego
Rola reklamy w działaniach promocyjnych na rynkach międzynarodowych
Rola symboli w kształtowaniu reklamy w marketingu międzynarodowym
Różnica między strategią etnocentryczną a regiocentryczną
Specyfika i ograniczenia promocji dodatkowej w marketingu międzynarodowym
Sprzedaż licencji…

Regulacje prawne promocji dodatkowej
Zasady reklamy typu „product placement” sponsoringu życzeniowego.
Prawo a treść reklamy We Włoszech zakaz pokazywania nagich dzieci w reklamach
W całej UE zakaz reklam mogących budzić niesmak
W Szwecji , Niemczech, Holandii, Belgii nie można reklamować produktów o tematyce militarnej.
Ograniczenia prawne reklamy (przykłady)
Dostępność reklam dla celów reklamy;
Grecja…
… zwłaszcza w zakresie zarządzania operacyjnego.
Specyfika i ograniczenia promocji dodatkowej w marketingu międzynarodowym
Promocja dodatkowa obejmuje zespół instrumentów o charakterze ekonomicznym i psychologicznym, zwiększającym stopień atrakcyjności usługi wobec nabywcy i podnoszącym jego skłonność do zakupu. Promocja dodatkowa tworzy i oferuje nabywcom wyraźne korzyści o charakterze ekonomicznym…
… adekwatnego do uwarunkowań prawnych i kulturowych. Dlatego istotne jest poznanie kultury danego narodu (rynku) w celu skuteczniejszego komunikowania się. Wpływa to na kodowanie i dekodowanie przekazu, percepcję i zrozumienie haseł reklamowych, działania podejmowane w ramach public relations, język komunikacji niewerbalnej, styl negocjacji, zachowań, itd.
Analizując kulturowe uwarunkowania komunikacji…
…, grzeczność, odporność psychiczną, inicjatywę, kreatywność, wytrwałość i inne cechy potrzebne w prowadzeniu interesów. Na rynkach międzynarodowych konieczne jest podkreślenie znaczenia komunikacji niewerbalnej, która stanowi jedną z głównych determinant marketingowej sprawności sprzedaży osobistej i jej promocyjnego znaczenia. Sprawna komunikacja wymaga panowania nad każdym składnikiem zachowania werbalnego…
… strategii „wodospadu” (kaskady)
Zalety i wady strategii mieszanej
Znaczenie i specyfika promocji osobistej w komunikacji marketingowej w środowisku międzykulturowym
Cechy i wymiary (wyznaczniki) MM
Główne cechy MM to przede wszystkim większa złożoność koncepcji i organizacji, większe ryzyko i niepewność, odmienność, złożoność i turbulencja otoczenia makro i mikro w skali międzynarodowej, silniejsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz