Wykład - wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego - strona 1 Wykład - wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego - strona 2 Wykład - wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Moduł I    Wprowadzenie do marketingu globalnego i międzynarodowego    1.   Współczesny marketing     Marketing  w  współczesnym  świecie  odgrywa  bardzo  istotną  rolę.  Chodź  nie  jest  on  dyscypliną  nową  cieszy  się  ogromnym  powodzeniem,  zarówno  wśród  pracodawców  –  właścicieli  przedsiębiorstw  jak  i  młodych  ludzi.  Marketing  jest  powiązany  z  zachowaniami  przedsiębiorstw  na  rynku.  Kreatywność  myślenia  leŜy  u  podstaw  funkcjonowania  całego  marketingu.  Współczesny  marketing  niesie  ze  sobą  wiele wyzwań, stał się on nie tylko przedmiotem teoretycznych rozwaŜań, ale równieŜ  i praktycznych rozwiązań.   Marketing jest to przede wszystkim proces, w którym struktura popytu na dobra  i usługi jest antycypowana albo rozszerzana i zaspokajana przez innowację, promocję,  sprzedaŜ  i  wymianę  dóbr  i  usług 1.  Jak  moŜna  zauwaŜyć  definicja  ta  przedstawia  klasyczne  podejście  do  pojęcia  marketingu.  Według  Ph.  Kotlera  sam  marketing  jest  działalnością,  która  przez  proces  wymiany  zmierza  do  zaspokojenia  potrzeb  i  Ŝyczeń  konsumentów 2.  Współcześnie  marketing  moŜna  określić  jako  zintegrowany  zbiór  (system)  instrumentów  i  działań  związanych  z  badaniem  i  kształtowaniem  rynku,  opartych  na  rynkowych  regułach  postępowania 3.  Jak  wynika  z  przedstawionych  definicji marketing posiada wieloelementową strukturę, którą przedstawia rysunek nr.1    Rysunek 1. Struktura marketingu                                                      1 Marketing Staff of the Ohio State University,  Statement of Marketing Philosophy,  Journal of Marketing,  January 1965, s.43  2 Ph. Kotler,  Marketing Management , C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989, s.19   3 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek,  Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy , PWE, Warszawa  1997, s.23  Instrumenty  marketingow Badania  marketingowe  Działania  marketingowe  Reguły  marketingowe  Ź ródło:  L.  Garbarski,  I.  Rutkowski,  W.  Wrzosek,   Marketing  –  punkt  zwrotny  nowoczesnej  firmy ,  PWE, Warszawa 1997, s.23  NaleŜy  równieŜ  pamiętać,  Ŝe  marketing  to  nie  tylko  koncepcje  działania  przedsiębiorstw  na  rynku,  ale  równieŜ  i  zestaw  narzędzi  takich,  jak:  narzędzia  marketingu  mix,  potocznie  zwanymi  4P  lub  narzędzia  promocji  mix.  W  tabeli  1  przedstawione  zostaną  klasyczne  narzędzia  promocji  oraz  marketingu  mix  naleŜy 

(…)

…. Public Relations – PR
3. Please – Miejsce jako Dystrybucja 3. SprzedaŜ osobista
4. Promotion - Promocja 4. Marketing bezpośredni
5. Promocja sprzedaŜy
Źródło: opracowanie własne
Narzędzia promocji mix tworzą w przedsiębiorstwie System Komunikacji
Marketingowej zwany SKM. Zarządzanie marketingowe polega, zatem, na
maksymalnym wykorzystaniu kombinacji narzędzi marketingu mix i promocji mix
oraz moŜliwości…
… oraz rynków zbytu.
Przedsiębiorstwa zagraniczne muszą bardzo aktywnie kierować swoim
procesem komunikacji marketingowej. W przypadku tych firm działania
marketingowe stanowią istotny element w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa oraz
budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. I tak np. firma Coca Cola, znany na
całym świecie producent napojów przez cały czas kreuje swój wizerunek wśród
potencjalnych…
… danego państwa (w dobie globalizacji
i wprowadzania zasad just in time jest to szczególnie waŜny element);
• Brak lub słaba kondycja firm konkurencyjnych moŜe być dla przedsiębiorstwa
szansa w jego rozwoju na nowym rynku zbytu;
• Kwestie marketingowe – dobrze kojarząca się marka firmy wchodzącej na
nowym rynku.
W przypadku analizy zagroŜeń, jakie czekają na przedsiębiorstwo podczas
procesu…
… i promocji mix
Narzędzia marketingu mix = 4P
Narzędzia promocji mix
1. Product - Produkt
1. Reklama
2. Price - Cena
2. Public Relations – PR
3. Please – Miejsce jako Dystrybucja
3. SprzedaŜ osobista
4. Promotion - Promocja
4. Marketing bezpośredni
5. Promocja sprzedaŜy
Źródło: opracowanie własne
Narzędzia promocji mix tworzą w przedsiębiorstwie System Komunikacji
Marketingowej zwany SKM. Zarządzanie…
… przedsiębiorstw produkcyjnych to istotny
element w ocenie szans i zagroŜeń;
• Sprawnie funkcjonująca infrastruktura danego państwa (w dobie globalizacji
i wprowadzania zasad just in time jest to szczególnie waŜny element);
• Brak lub słaba kondycja firm konkurencyjnych moŜe być dla przedsiębiorstwa
szansa w jego rozwoju na nowym rynku zbytu;
• Kwestie marketingowe – dobrze kojarząca się marka firmy wchodzącej…
… nabywców, co stanowi kluczowy element w osiągnięciu tak wysokiej
warności sprzedaŜy na rynku. Stwierdzić, zatem moŜna, na podstawie tej globalnej
firmy, Ŝe działania marketingowe stanowią istotny punkt w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem globalnym lub międzynarodowym.
2. Szanse i zagroŜenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo wchodząc na zagraniczne rynki zbytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz