Działania marketingowe przedsiębiorstw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania marketingowe przedsiębiorstw - wykład - strona 1 Działania marketingowe przedsiębiorstw - wykład - strona 2 Działania marketingowe przedsiębiorstw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Moduł IV    Działania  marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych    Słowa kluczowe:  •  Produkt  •  Cena  •  Dystrybucja  •  Promocja  •  Potrzeba  •  Marketing relacji  •  Kapitał ludzki      1. Globalny/międzynarodowy marketing mix .      Współczesne  koncepcje  marketingu  mix  w  znaczny  sposób  róŜnią  się  od  tych  pierwszych,  podanych  zaraz  na  początku  powstania  teorii  marketingu.  MoŜna  zauwaŜyć  uszczegółowienie  koncepcji  marketingowych,  czyli  dostosowanie  ich  do  róŜnych  obszarów  działania  przedsiębiorstwa.  Jednym  z  determinantów  powyŜszych  obszarów  działania  przedsiębiorstw  jest  rynek,  na  którym  dana  firma  dystrybuuje  swoje produkty bądź usługi.  Klasyczna teoria marketingu mix mówi o czterech niezaleŜnych od siebie elementach:  •  Produkt;  •  Cena;  •  Dystrybucja;  •  Promocja;    Między  tymi  elementami  zachodzą  róŜne  związki  i  uwarunkowania,  dlatego  moŜna  stwierdzić,  Ŝe  marketing  jest  więc  kategorią  o  współzaleŜnych  elementach 1.  Kompozycję  wszystkich  elementów  marketingu  mix  oraz  narzędzi  z  pomocą  których  przedsiębiorstwo oddziaływuje na otoczenie przedstawia diagram 1.  Diagram 1. Cztery elementu „klasycznego” marketingu - mix                                                    1 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, „ Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy ”, PWE, Warszawa  1997, s. 51                    Produkt (produkt)                                                                        Miejsce (place)  Zmienność produktów                                                                   Kanały dystrybucji  Jakość                                                                                             Pokrycie  Projekt                                                                                            Asortyment  Cena                            Cena (price)                                                Lokalizacja  Marka produktu         Cena katalogowa                                         Transport  Opakowanie               Rabaty 

(…)


koncepcję komunikacji marketingowej
przedsiębiorstw. Mówi on o budowaniu
Marketing relacji pozytywnych więzi firmy z jej
otoczeniem, zarówno zewnętrznym jak i
wewnętrznym (klientami, dostawcami,
kontrahentami oraz pracownikami firmy).
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
docierają z ofertą do swoich klientów za
pomocą narzędzi marketingu
Marketing bezpośredni
bezpośredniego. Najczęściej
wykorzystują w tym celu…
…:
• Instrumenty koncepcji marketingu relacji;
• Public Relations;
• Marketing bezpośredni;
• Reklamę
• Sponsoring;
• Instrumenty komunikacji marketingowej w Internecie.
Dobór powyŜszych narzędzi nie jest przypadkowy, zaleŜy w duŜej mierze od
rynków na których przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe
w przypadku marketingu międzynarodowego nie jest moŜliwe ujednolicenie rynków
zbytu…
…;
• Public Relations;
• Sponsoring;
• Marketing bezpośredni.
Istotnym elementem sytemu komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa
międzynarodowego jest takŜe uzupełnianie, wspieranie wyŜej wymienionych narzędzi
promocji mix innymi formami promocyjnymi np. promocją sprzedaŜy. Poza
wymienionymi formami promocji w marketingu międzynarodowym duŜe znaczenie
mają równieŜ kompleksowe imprezy promocyjne, obejmujące…
… przedsiębiorstwa wykorzystują takŜe inne narzędzia za
pomocą których komunikują się rynkiem przedstawiając swoją ofertę handlową. Do
najbardziej popularnych narzędzi moŜemy zaliczyć:
• Instrumenty koncepcji marketingu relacji;
• Public Relations;
• Marketing bezpośredni;
• Reklamę
• Sponsoring;
• Instrumenty komunikacji marketingowej w Internecie.
Dobór powyŜszych narzędzi nie jest przypadkowy, zaleŜy w duŜej…
…, s.138.
15
J. Copulsky, M. Wolf, „Relationship Marketing. Positioning for the Future”, Journal of Business Strategy, 7-
8/1990, vol. 11, s.17.
16
M. Rydel, C. Ronkowski, „Marketing partnerski” Marketing i Rynek 9/1995.
1. Jakość - jest jednym z najwaŜniejszych elementów marketingu relacji. Dlatego
bardzo istotną rzeczą jest to, aby ją odpowiednio zinterpretować. Podobnie jak
w przypadku próby…
…. Według niego
jakość to „pełne zaspokojenie określonych potrzeb przy najniŜszych moŜliwych
kosztach wykonania usługi, dostarczenia produktu”18.
Ściśle związanym pojęciem jakości jest termin TQM, czyli Total Quality
Management. Termin ten stał się źródłem zwiększenia zainteresowania jakością.
Według źródeł początki koncepcji TQM sięgają lat 50-tych. Twórcami powyŜszej
koncepcji byli: William Edwards – Deming, Kaor…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz