Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia - strona 1 Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia - strona 2 Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia - strona 3

Fragment notatki:

Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia
W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie.
Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów, tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę gospodarczą zadań.
Ze względu na różnorodność związaną z wartością i trwałością czy przeznaczeniem środków gospodarczych jednostki
Dokonujemy klasyfikacji określającej strukturę majątkową podmiotu gospodarczego.
Taka klasyfikacja jest dokonywana w oparci o kryteria ujednolicające zakres przedstawianej struktury poszczególnych grup majątku w dowolnym podmiocie gospodarczym.
Aktywa = Pasywa
Środki gospodarcze = źródła pochodzenia
Aktywa - rozumie się rzez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości
Powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Pod pojęciem aktywów trwałych rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.
Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne (autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, licencje, patenty, prawa do projektów, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, koncesje itp.)
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są koszto - twórcze Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie Środki trwałe są koszto - twórcze - podlegają amortyzowaniu Należności długoterminowe to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok (nie dotyczy należności operacyjnych z tyt. Dostaw robót i usług.)
Inwestycje długoterminowe Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
W jednostkach powiązanych
Udziały lub akcje
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz