Przedmiot, podmiot, struktura rachunkowości - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot, podmiot, struktura rachunkowości - wykład - strona 1 Przedmiot, podmiot, struktura rachunkowości - wykład - strona 2 Przedmiot, podmiot, struktura rachunkowości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
DR I. KUMOR
Wykład I
Rachunkowość jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w mierniku pieniężnym bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej oraz finansowej jednostki gospodarującej.
PODMIOT RACHUNKOWOŚCIjednostki prowadzące rachunkowość: Spółdzielnie, Sp. z o.o., S.A., ...
METODY RACHUNKOWOŚCI
metoda podmiotowa - obserwacja majątku (aktywów), procesów z perspektywy podmiotu.
metoda bilansowa - szukanie równowagi w stanach majątku (aktywów) i ich zmianach.
FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI
informacyjna - dostarcza informacji o sytuacji majątkowej, finansowej danej jednostki, bardzo ważna funkcja!
kontrolna - każdy zapis operacji w rachunkowości wymaga weryfikacji, zawsze musi istnieć możliwość kontroli zapisu ze źródłem,
analityczna ,
optymalizacyjna,
sprawozdawcza,
STRUKTURA RACHUNKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ
FINANSOWA
dostarcza informacji otoczeniu jednostki (inwestorzy, urzędy państwowe, banki, kontrahenci itp.)
ZARZĄDCZA
dostarcza informacji kierownictwu jednostki do podejmowania decyzji
Aktywa - to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przeszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
AKTYWA TRWAŁE
wartości niematerialne i prawne,
rzeczowe aktywa trwałe,
należności długoterminowe,
inwestycje długoterminowe,
AKTYWA OBROTOWE
zapasy,
należności krótkoterminowe,
inwestycje krótkoterminowe,
Aktywa trwałe:
-trwałość 12msc-y
-kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia ich do użytku
-muszą być wykorzystane na potrzeby jednostki
Środki trwałe w budowie:
-środki w czasie ich budowy, montażu lub ulepszania
-środki trwałe zużywają się umożenie
Należności długoterminowe:
-kwoty otrzymane od kontrahentów itp
-termin płatności 12 msc-y
Inwestycje
Rzeczowe(niefinansowe) finansowe
-wartości niematerialne i prawne -udziały i akcje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz