Lingwistyczne koncepcje znaczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lingwistyczne koncepcje znaczenia - strona 1 Lingwistyczne koncepcje znaczenia - strona 2 Lingwistyczne koncepcje znaczenia - strona 3

Fragment notatki:

Lingwistyczne koncepcje znaczenia
De Saussure
Strukturalistyczna koncepcja znaku i znaczenia -
Znak ma charakter psychiczny - łączy nie rzecz i nazwę, ale pojęcie i obraz akustyczny. Pojęcie to element znaczony (signifié) a obraz akustyczny to element znaczący (signifiant)
Leon Zawadowski
Sprzeciw wobec psychologicznego traktowania znaczenia.
Nie istnieje odrębny byt, który stanowiłby znaczenie znaku. Znaczenie to zbiór cech istotnych, przysługujących rzeczywistym przedmiotom, oznaczanym danym znakiem.
Znaczenie w tym ujęciu sytuuje się więc w rzeczywistości pozajęzykowej.
Jakobson - Koncepcja jako zbiór konsekwencji wynikających z użycia wyrażenia.
Znaczenie wyrażenia.
Znaczenie wyrażenia jako jednostki słownikowej jeszcze nie użytej w tekście to
wyróżnionych myślowo i wyobrażeniowo
Teoria Putnama
- Znaczenie jako świadomość ekstensji i potoczna wiedza o obiektach
- Intensja - zespół c ech decydujących o przynależności do klasy denotowanych obiektów
- Ekstensja - zakres wyrażenia, zjawiska, do których wyrażenia się odnoszą
- Hilary Putnam 1975
- Intensja - wiedza o cechach zjawisk. Wiedza ta jest różna u różnych ludzi - co więc przyjąć za podstawę ustalania znaczenia?
Putnam proponuje przyjęcie tzw. zasady współpracy społecznej połączonej z pojęciem stereotypu.
Stereotypy klasy obiektów K dla mówiącego M to zbiór takich cech, o których mówiący sądzi, opierając się na autorytecie specjalistów, że większość elementów K cechy te przysługują.
Stereotyp pomija cechy marginalne, właściwe zjawiskom pogranicznym.
Znaczenie wyrazów zależy od rozumienia mówiących, a rozumienie to ma charakter subiektywny.
Opisując znaczenie wyrazów opisujemy bowiem kompetencję semantyczną mówiących danym językiem, a nie fakt wiązania przez nich określonych ciągów językowych z określonymi klasami zjawisk.
W definicjach wyrażeń powinny być uwzględnione dwa elementy:
wiedza przeciętna obejmująca cechy typowe
opis naukowy, pozwalający na identyfikację desygnatów
- Czy włączać treści konotacyjne do definicji leksykalnej?
W ujęciu kognitywistycznym wszelkie asocjacje i wyobrażenia są włączane w opisie znaczenia jako językowy obraz przedmiotu. Stąd słowniki stereotypów, symboli ludowych.
Humboldt. Językowy obraz świata „Widzimy świat przez okulary nałożone przez język” Zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników życia, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez społeczność językową wartości.


(…)

… strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników życia, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez społeczność językową wartości.
wykład 6 (7?) 8.12.2009 r.
Semantyka - zasady semantycznego opisu zdań. Pojęcie struktury predykatowo-argumentowej.
Semantyka - dyscyplina zajmująca się znaczeniem tj. problemem przyporządkowania znaków językowych szeroko rozumianym obiektom pozajęzykowym.
Semantyczny opis zdania:
Temat zdania
Każde zdanie zawiera jakiś temat, ważniejszy od innych w strukturze dyskursu i jakiś element, o którym coś się orzeka, który stanowi punkt wyjścia dla wypowiedzi.
Struktura predykatowo-argumentowa
Części zdania, o których coś jest orzekane (o których mówimy) - argument, oraz te, które o czymś orzekają - predykat.
Predykat:
- orzeczenie w zdaniu wyrażone za pomocą formy osobowej czasownika lub za pomocą innych form, np. orzecznika z łącznikiem; także sam orzecznik (np. Krzysztof jest lekarzem)
- w terminologii gramatycznej predykatom jako funktorom zdaniotwórczym odpowiadają osobowe formy czasownika
- to część zdania lub wypowiedzenia, która dostarcza informacji lub komentarza na temat sprawcy czynności (np. Paweł dał mi książkę…
… z komponentów to aktualne rozczłonkowanie zdania. Chodzi tu o ustanowienie nowych relacji pomiędzy podmiotem, argumentem a predykatem, orzeczeniem
Wydzielona część zdania to remat wypowiedzenia, a pozostała - to temat
Środkami aktualnego rozczłonkowania zdania są np. szyk wyrazów, miejsce akcentu logicznego, partykuły, rodzajniki, transformacje aktywno-pasywne (tj. środki w ramach kategorii stron czasownika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz