Licencjat II rok. Egzamin POA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Licencjat II rok. Egzamin POA - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: POA, postępowanie ogólne, tryby postępowania, POS, kompetencja ogólna i szczególna, przedstawicielstwo i pełnomocnictwo, podmioty na prawa strony, czynności procesowe, czynności techniczne POA, postępowanie dowodowe, czynności orzecznicze, decyzja administracyjna, umorzenie postępowania.

Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: tryby nadzwyczajne, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie sądowo administracyjne,zasady sądowej kontroli nad administracją, organizacja sądów administracyjnych.

Geneza postępowania
Wpływ na powstanie postępowania administracyjnego wywarła koncepcja państwa - prawa i zmiana statusu jednostki w państwie (poddany przekształcał się w obywatela i zyskał uprawnienia wobec organów władzy państwa). Regulacja obowiązków organów w administracji względem jednostki, doprowadziło do powstania prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. W Europie POA rozwijało się w 2 syst.:
prawa stanowionego,
prawa zwyczajowego.
W II RP POA regulowało rozporządzenie prezydenta państwa z 22 marca 1928 r (do początku lat 80-tych).
Przesłanki kodyfikacji:
nieadekwatność struktury aparatu administracyjnego do postanowień kodeksu.
konieczność określenia statusu prokuratora w POA
konieczność proceduralnego uregulowania instytucji skarg i wniosków.
potrzeba unowocześnienia POA
Podstawowe pojęcia
POA - to ciąg czynności podejmowanych przez organ administracyjny w celu rozpoznania indywidualnej sprawy i jej rozstrzygnięcia w formie decyzji (np. nakaz rozbiórki garażu).
Stroną - jest każdy podmiot bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy.
Osoba zainteresowana - to osoba, która jest pośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy (stroną jest np. Jan Kowalski - właściciel, a osobą zainteresowaną - sąsiad).
Organ administracyjny - to podmiot prowadzący postępowanie administracyjne.
Postępowanie ogólne - to postępowanie uregulowane KPA natomiast postępowanie szczególne regulowane są przez inne ustawy, to tzw. postępowanie pozakodeksowe (lex specjalnis, lex posterior).
Tryby postępowania
Tryb główny to postępowanie przez organem I i II instancji.
Tryby nadzwyczajne to:
postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji,
postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.
Stadia postępowania:
wstępne - polega na przygotowaniu i wszczęciu postępowania,
wyjaśniające - postępowanie dowodowe,
rozstrzygające - polega na wydaniu decyzji (postanowienie lub ugoda).
POA a POS
Cecha wspólna obu postępowań - wspólną cechą postępowania jest indywidualizacja sprawy (można konkretnie wskazać o co i o kogo chodzi) oraz wiążący i władczy charakter rozstrzygnięcia tzn., rozstrzygnięcie staje się prawem dla organu, który je wydaje i dla strony postępowania.
Różnice:
POS ma charakter kontradyktoryjny (sporny). Strony toczą spór, który ma rozstrzygnąć niezależny i niezawisły sąd. Kontradyktoryjność nie występuje zasadniczo w POA .
Rozstrzygnięcie w POS wydaje niezależny i niezawisły sędzia a w określonej strukturze administracyjnej i podlega poleceniom służbowym przełożonego.
Przedmiotem postępowania administracyjnego jest sprawa administracyjna regulowana prawem administracyjnym natomiast przedmiotem POS inne sprawy (np. karna, cywilna).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz