Lex natura ecclesia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lex natura ecclesia - omówienie  - strona 1 Lex natura ecclesia - omówienie  - strona 2 Lex natura ecclesia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Leszek Adamowicz
LEX
NATURA
ECCLESIA
Miêdzyreligijne, miedzywyznaniowe i miêdzyobrz¹dkowe
normy prawa kodeksowego Koœcio³a katolickiego
Polihymnia
Lublin 2004
Spis treœci
Bibliografia
Wstêp
1. Prawo Bo¿e w systemie prawa kanonicznego
1.1. Koncepcja Gianfranco Ghirlandy
1.2. Eklezjologia Libero Gerosy
1.3. Teoria prawa Remigiusza Sobañskiego
1.4. Prawa cz³owieka i prawa chrzeœcijanina wed³ug Józefa Krukowskiego
1.5. Próba syntezy
2. Normy kodeksowe odwo³uj¹ce siê do prawa Bo¿ego
2.1. Kanony zawieraj¹ce zwrot wskazuj¹cy na prawo Bo¿e
2.1.1. Prawo Bo¿e bez rozró¿nienia prawa naturalnego i Bo¿ego pozytywnego
2.1.2. Prawo naturalne
2.2. Kanony deklaruj¹ce prawo Bo¿e bez zwrotu odsy³aj¹cego
2.2.1. Uprawnienia osoby
2.2.2. Normy zwi¹zane z ¿yciem sakramentalnym
3. Niektóre zagadnienia miêdzywyznaniowe
3.1. Communicatio in sacris
3.2. Forma kanoniczna zawarcia ma³¿eñstwa mieszanego
3.2.1. Ma³¿eñstwa mieszane w œcis³ym znaczeniu
3.2.2. Ma³¿eñstwa podobne do mieszanych
3.2.3. Dyspensa od formy kanonicznej.
3.3. Normy dotycz¹ce dzia³alnoœci ekumenicznej
4. „Jednoœæ w ró¿norodnoœci”: KPK i KKKKW
4.1. KPK z 1983 roku jako Ÿród³o prawa dla katolickich Koœcio³ów wschodnich
4.1.1. Przynale¿noœæ chrzeœcijan do Koœcio³ów wschodnich
4.1.2. Duszpasterstwo mniejszoœci obrz¹dkowych
4.1.3. ¯ycie sakramentalne
4.1.4. Kardyna³owie
4.2. Znaczenie urzêdowych interpretacji norm KPK dla kodyfikacji wschodniej
4.3. KKKW jako uzupe³nienie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego
4.3.1. Kanony wyraŸnie odnosz¹ce siê do Koœcio³a ³aciñskiego
4.3.3. Kanony KKKW modyfikuj¹ce dyscyplinê KPK
4.3.4. Kanony uzupe³niaj¹ce normy Kodeksu Prawa Kanonicznego
4.3.4.1. Doprecyzowanie pojêæ
4.3.4.2. Przynale¿noœæ do Koœcio³a sui iuris
4.3.4.3. Kult Bo¿y, szczególnie ¿ycie sakramentalne
4.4. Ochrona praw autorskich
4.5. Taksy i ofiary
4.6. Powierzanie urzêdów
4.7. ¯ycie zakonne
Zakoñczenie
Bibliografia
ród³a
Annuario Pontificio 2002.
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli Pp. promulgatus. Kodeks Prawa
Kanonicznego, przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu,
Pallotinum 1984.
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli Pp.
promulgatus. Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich promulgowany przez
papieóa Jana Paw³a II, Lublin 2002.
Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones. Liberia Editrice Vaticana
1999.
Jan Pawe³ II, Encyklika „Evangelium vitae”, Watykan 1995.
Jan Pawe³ II, List Apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu œwiêceñ
kap³añskich wy³¹cznie mê¿czyznom, w: Wybór listów Ojca œwiêtego Jana Paw³a II,
t. 1, Kraków 1997, s. 206-209.
Jan Pawe³ II, Przemówienie Jego Œwi¹tobliwoœci Papie¿a Jana Pawia II na
XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 2
paŸdziernika 1979. Watykan 1979; tekst polski: „Chrzeœcijanin w œwiecie” 2 (1972) nr
3, s. 104-116.
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie mszy œw. odprawionej przed sanktuarium œw.
Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, w: Nauczanie Koœcio³a katolickiego, CDROM,
Kraków brw.
Jan Pawe³ II, List apostolski „Mulieris dignitatem”, Watykan 1988.
Jan Pawe³ II, Encyklika „Redemptoris Mater”, w: Encykliki Ojca œwiêtego Jana
Paw³a II, t. 1, Kraków 1996, s. 257-317.
Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska „Sacri canones”, w: Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli Pp. promulgatus. Kodeks
Kanonów Koœcio³ów Wschodnich promulgowany przez papie¿a Jana Paw³a II,
Lublin 2002, s. 32-33.
Jan Pawe³ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz