Kredyty - Kredyt w rachunku bieżącym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyty - Kredyt w rachunku bieżącym - strona 1 Kredyty - Kredyt w rachunku bieżącym - strona 2 Kredyty - Kredyt w rachunku bieżącym - strona 3

Fragment notatki:

Kredyty
Ustawa Prawo Bankowe określa, że udzielanie kredytów i pożyczek należy do podstawowej działalności banków. Dotychczas brak jest oficjalnej wykładni różnic, jakie występują pod określeniem „bankowa pożyczka pieniężna” i „kredyt bankowy”. Poniższa specyfikacja tych różnic stanowi jedynie próbę ich sprecyzowania:
pożyczka jest udzielana w formie pieniężnej, kredyt w zasadzie jest realizowany w formie pieniądza bankowego (bezgotówkowej),
przy udzielaniu pożyczki - w odróżnieniu od kredytu - nie ma wymogu sprecyzowania celu, na jaki może być wykorzystana,
przy realizacji pożyczki nie ustala się na jakich warunkach i zasadach będzie ona wypłacana,
pożyczka może być udzielona na warunkach nieodpłatności.
Kredyty bankowe mogą być i są udzielane osobą fizycznym na cele konsumpcyjne jak np. na budownictwo mieszkaniowe, zakup samochodów itp. Ustawa Prawo Bankowe przewiduje, że kredyt może być uzyskany (udzielony) wyłącznie na podstawie umowy. Niestety, chociaż reforma gospodarcza wdrażana jest od trzech, czterech lat, stereotyp postępowania banków w minionym okresie wycisnął tak mocne piętno na mentalności zainteresowanych, że każda odmowa udzielenia kredytu, bądź też tylko zmiana warunków jego przyznania spotyka się z krytyką banku, włącznie z zarzutem braku kompetencji. Oczywiście w bankach też zdarzają się pomyłki lub różnego rodzaju nieporozumienia pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Nie można jednak twierdzić - jak to się czasami zdarza - że bank podchodzi do problemów zewnętrznego zasilania finansowego w sposób formalno - prawny, głęboko zbiurokratyzowany, bez cienia merytorycznego zrozumienia istoty sprawy. Jest to chyba typowo subiektywny punkt widzenia, podobnie zresztą jak twierdzenie, że przedstawiciele potencjalnych kredytobiorców są słabo zorientowani w zasadach obowiązującego nowego systemu kredytowego, bądź też zasad tych w ogóle nie znają. Prawda leży po środku. W pewnym stopniu, z góry założona w prawie bankowym uprzywilejowana pozycja banku wobec kredytobiorcy opiera się na następujących przesłankach :
ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej kraju wynikającej z kryzysu. Stosunki bank - podmiot gospodarczy są pochodną polityki gospodarczej,
wprowadzenia reformy gospodarczej w okresie poważnej nierównowagi ekonomicznej, w tym pieniężno - towarowej, która stworzyła sytuację, że bank stał się jedną z głównych instytucji oddziałujących bezpośrednio na gospodarkę przedsiębiorstw,


(…)

… może być udzielony kredytobiorcy o dobrej kondycji finansowej, posiadającemu czynny bieżący rachunek podstawowy. Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym według zmiennej lub stałej stopy procentowej - do wyboru przez kredytobiorcę. Stopa procentowa stanowi sumę stopy bazowej i marży ryzyka kredytowego banku. Stopa bazowa ma charakter zmienny i kształtowana jest w oparciu o średnią arytmetyczną stóp procentowych…
…. Wykorzystanie kredytu: jednorazowo lub w transzach, w formie bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy, na pokrycie płatności w ramach udzielonego kredytu.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy, oprocentowanie - stopa bazowa plus marża ryzyka kredytowego banku.
Stopę bazową stanowi:
dla kredytów udzielanych na okres do 6 miesięcy: stała stopa procentowa, ustalana w oparciu o stopę…
… w województwie legnickim,
wspieranie restrukturyzacji cukrownictwa i produkcji buraka cukrowego - Śląskiej Spółki Cukrowej S.A.
Wysokość kredytu:
do 80% wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł,
do 70% wartości nakładów inwestycyjnych na przetwórstwo rolno - spożywcze, nie więcej jednak niż 6 mln zł.
Okres kredytowania
Do 8 lat, w tym możliwy 3 - letni okres karencji…
… od dnia zakupu akcji, imienne świadectwa depozytowe - do wglądu.
Kredyt komercyjny na realizację inwestycji mieszkaniowej
Kredyt przeznaczony na:
budowę, nadbudowę lub rozbudowę domu wielomieszkaniowego lub jednorodzinnego,
przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
remont, modernizację i rewaloryzację lokali i budynków mieszkalnych z wyjątkiem bieżącej…
… - spożywczym, usługach dla rolnictwa, działach specjalnych produkcji rolnej i agroturystyce. Inwestycje podstawowe w rolnictwie to:
zakup ziemi, maszyn i narzędzi, gospodarstw i zwierząt,
budowa i modernizacja budynków.
Wysokość kredytu:
do 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 500 tys. zł.,
do 70% wartości nakładów inwestycyjnych na specjalną produkcję rolną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz