Kredyty i pożyczki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

KREDYTY I POŻYCZKI
POŻYCZKA - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kodeksu cywilnego). W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek.
KREDYT BANKOWY - umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawierana w formie pisemnej. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.
SCHEMATY SPŁATY KREDYTU:
=O zmiennej racie spłaty
-Wg rzeczywistego oprocentowania
-Wg ustalonego schematu
=O stałej racie spłaty
Aby otrzymać raty spłaty kredytu konstruowano je wg zasady 78 (1+2+…+12) tj. obliczano sumę odsetek dla całego okresu kredytu (metoda odsetek prostych lub złożonych) a następnie konstruowano pojedynczą ratę. W pierwszym półroczu spłaca się ¾ odsetek.
SPŁATA KREDYTU W STAŁYCH RATACH
Stan kredytu w chwili k+1 jest rezultatem naliczenia odsetek pomiędzy chwilą k, a k+1 oraz spłaty P:
Używając wielokrotnie formuły oraz wzoru na sumę szeregu geometrycznego:
Funkcja PMT - oblicza ratę spłaty pożyczki opartej na stałych ratach i oprocentowaniu
0 - koniec okresu
1 - Początek okresu
ZMIANA OKRESU SPŁAT KREDYTU
Załóżmy, że chcemy spłacić kredyt w jednym okresie równym k - krotności dotychczasowych okresów. Niech­ Pk oraz rk odpowiednio oznaczają nowe spłaty i stopę procentową.
Porównując z wcześniejszą wartością Bk: Znajdujemy: ; Czyli istnieje stała: A zatem: ; B* - stała skali, która nie zmienia się wraz ze zmianą długości okresu
CZYNNIK SKALI
Obliczamy stałą: Dwumian: Stąd: ; Czyli znajdujemy także różnicę dwóch stanów kredytu: Podstawiając otrzymujemy: Ponieważ Bn=0, to: A zatem jeśli znamy λk, to wyliczamy aktualny stan kredytu:


(…)

….
INSTRUMENTY POCHODNE - derywaty (ang. Derivatives") - rodzaj papierów wartościowych, instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych, zwanych instrumentami bazowymi.
Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także tak nietypowe wskaźniki jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu czy deszczu - derywaty pogodowe.
Instrumenty pochodne można podzielić na dwie grupy: =instrumenty o ryzyku symetrycznym (kontrakty terminowe, mogą to być kontrakty typu forward i futures oraz swapy). =Instrumenty o ryzyku niesymetrycznym (opcje, warranty, obligacje zmienne)
OPCJE:
Opcje kupna CALL
Opcje sprzedaży PUT
Opcje kupna daje posiadaczowi prawo do otrzymania wartości równej ustalonej różnicy pomiędzy ceną instrumentu podstawowego a ceną wykonania w ustalonym terminie.
PRZYKŁAD 6
Instrumentem pochodnym jest jedna akcja spółki. Obecna cena tej akcji wynosi 16 zł. Cena wykonania wynosi 19 zł a cena opcji 1 zł. Termin wygaśnięcia opcji jest za 2 miesiące.
Możliwe są 2 sytuacje:
1.Cena akcji za 2 miesiące jest wyższa niż cena wykonania np. jeśli wynosi 22 zł to posiadacz otrzyma 22-19=3 zł. Czyli dochód to 3-1=2 zł, bo cena opcji to 1 zł.
2.Cena akcji za 2 miesiące jest niższa niż cena wykonania w tym przypadku nie wykonuje się opcji - opcja wygasa, a posiadacz akcji nie otrzymuje żadnej wartości pieniężnej.
Opcja CALL oznacza zatem prawo do kupna w przyszłości za ustaloną cenę wykonania.
Opcja PUT:
Dana jest europejska opcja PUT wystawiona na jedną akcję spółki. Obecnie cena akcji wynosi 15…
… okresów WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
=Instrumenty dłużne - dłużne papiery wartościowe, m. in. bony skarbowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, czeki bankierskie
-Depozyty i lokaty
-Inne instrumenty dłużne będące przedmiotem obrotu handlowego
PRZYKŁAD 5
Zamierzamy ulokować 100000 zł i kupujemy kawalerkę. Rynek nieruchomości jest obiecujący i spodziewamy się, że za 3 lata będzie warta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz