Korporacje Transnarodowe - Ewolucja orientacji międzynarodowej przedsi_biorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korporacje Transnarodowe - Ewolucja orientacji międzynarodowej przedsi_biorstw - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Korporacje Transnarodowe
Wykład VII - Ewolucja orientacji międzynarodowej przedsiębiorstw
Orientacja etnocentryczna przeważa w początkowych stadiach internacjonalizacji.
Podstawowym miejscem działania jest j rynek krajowy, a przedsiębiorstwo wykorzystuje
zdobytą na nim przewagę konkurencyjną poprzez eksport na wyselekcjonowane rynki zagraniczne
podobne do rynku krajowego, na których można stosować strategię zbliżoną do realizowanej na rynku
krajowym. Orientację tę cechuje traktowanie rynku zagranicznego jako drugorzędnego, rozbudowana
struktura w kraju, centralizacja procesów decyzyjnych i brak adaptacji działań marketingowych do
rynku zagranicznego.
W orientacji policentrycznej, rośnie znaczenie rynków zagranicznych, a przedsiębiorstwo
uzyskuje przewagę konkurencyjną, dostosowując swoje działania marketingowe do specyfiki lokalnych
rynków, czemu nierzadko służy utworzenie na ważniejszych rynkach joint ventures, oddziałów czy filii,
o charakterze handlowym i produkcyjnym, w których zatrudnia się miejscowy personel, mający dużą
swobodę w podejmowaniu decyzji.
Rozwinięciem tej orientacji jest zwrócenie uwagi na podobieństwa rynków w niektórych
regionach.
ORIENTACJA
RODZAJ MARKETINGU
Etnocentryczna
Marketing
krajowy
Etnocentryczna
Marketing
eksportowy
Policentryczna
Regiocentryczna
Geocentryczna
Marketing
międzynarodowy
Marketing
wielonarodowy
Marketing
globalny
W orientacji regiocentrycznej, w przeciwieństwie do orientacji policentrycznej ignoruje się
znaczenie specyfiki poszczególnych rynków, zwracając uwagę na istnienie podobieństw w zachowaniu
się nabywców, konkurencji, regulacji prawnych w regionach. Przedsiębiorstwo dostrzega korzyści z
dostosowania swoich działań do warunków panujących w poszczególnych regionach, obejmujących
kilka lub kilkanaście rynków, traktowanych jako jednolite rynki zbytu, na których stosuje się
zunifikowane programy marketingowe. Zatrudniony w filiach personel wielonarodowy ma dużą
swobodę działania
W orientacji globalnej (geocentrycznej) przyjmuje się, że zróżnicowanie rynków lokalnych i
otoczenia nie jest istotne, dlatego można je traktować jako jeden rynek globalny, na który dostarcza
się jednakowy produkt (globalny) przy zastosowaniu takich samych programów marketingowych. Takie
podejście umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez minimalizację jednostkowych
kosztów produkcji, dzięki wykorzystaniu efektu skali produkcji i logistyki i zwiększeniu udziału w rynku.
Zwiększa się rola centrali a maleje samodzielność filii.
Orientacja dualna (transnarodowa, lokoglobalna oportunistyczna, interaktywna, globalna
blokowana) będąca, jak się dość powszechnie uważa, najwyższym przejawem procesu
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, zawiera w sobie elementy orientacji policentrycznej i
globalnej, w której przedsiębiorstwo stosujące podejście globalne uwzględnia lokalne różnice,
(wynikające z protekcjonizmu i innych elementów otoczenia) standaryzując w takim stopniu, jak tylko
to możliwe, wszystkie pozostałe elementy marketingu. Istota tej orientacji zawarta jest w stwierdzeniu„globalnego tyle, co możliwe, lokalnego tyle, co konieczne”.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz