Marketing międzynarodowy - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - ćwiczenia - strona 1 Marketing międzynarodowy - ćwiczenia - strona 2 Marketing międzynarodowy - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:.... ORIENTACJA ETNOCENTRYCZNA
1.Praktyka i doświadczenie z rynku krajowego są uniwersalne i mają byd transferowane za granicę.
2.Krajowe normy postępowania i kultura są lepsze/nadrzędne nad zagranicznymi.
3.Charakterystyczna dla firm ze znikomym doświadczeniem w zakresie MM (dominuje w nich sprzedaż i działalnośd krajowa).
4.Stosowanie kryterium samoodniesienia przez kierownictwo (kierowanie się w decyzjach marketingowych kryteriami charakterystycznymi dla rodzimej kultury).

II. ORIENTACJA POLICENTRYCZNA (multilokalna)
1.Firmy z pewnym doświadczeniem w zakresie MM. Działają na wielu rynkach a ich działania market. są za granicą zróżnicowane.
2.Przeciwieostwo orientacji etnocentrycznej.
3.Specyfika poszczególnych rynków zagranicznych jest ważna i uwzględniania. Czasem normy zagraniczne uważane są nawet za lepsze.
4.Priorytet dla maks. dostosowywania działao firmy do lokalnej specyfiki rynków...

...RÓŻNICE W INFRASTRUKTURZE MARKETINGOWEJ – np. odnośnie do mediów reklamy czy kanałów dystrybucji
BARIERĄ W MIĘDZYNARODOWEJ STANDARYZACJI DZIAŁAO MARKETINGOWYCH MOŻE BYD
PRZEKONANIE KIEROWNICTWA FIRMY, ŻE STANDARYZACJA ZMNIEJSZA ELASTYCZNOŚD PROGRAMÓW MARKETINGOWYCH A NA DŁUŻSZĄ METĘ OGRANICZA UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE SPRAWNEGO REAGOWANIA NA SYGNAŁY Z OTOCZENIA MIĘDZYNARODOWEGO.
OGRANICZENIA STANDARYZACJI
PRZYKŁADY:
1.Centrala Piza Hut nie przyjęła sugestii swojego japooskiego partnera, aby w restauracjach firmy wprowadzid dodatkowo hamburgery, chipsy i zupę z owoców morza oraz zmienid zestaw przypraw.

2. Cadillac w Europie: luksusowe auta amerykaoskie. Ze względu na duże rozmiary i duże zużycie paliwa auta te powinny byd dostosowane do wąskich dróg europejskich i wysokich cen paliwa, lecz firma nie zdecydowała się na to.
STANDARYZACJA
Wyniki badao:
Większośd produktów globalnych poniosło klęskę nie przez złe ceny czy niewłaściwe pozycjonowanie, lecz przez złą nazwę, niewłaściwy schemat kolorystyczny, złe dopasowanie do przewodniego tematu zawartego w materiałach promocyjnych lub niewystarczającą wrażliwośd na kulturę środowiska, w którym się sprzedaje...

POJĘCIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO MARKETING MIĘDZYNARODOWY - wszystkie działania marketingowe firmy realizowane w ramach jej aktywności gospodarczej poza/ponad politycznymi granicami własnego kraju (a więc nie tylko eksportu, ale też np. tworzenia własnych oddziałów za granicą czy zawierania umów z partnerami zagranicznymi - franchising czy joint ventures). W pojęciu MM mieści się też dostosowywanie krajowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
MARKETING MIĘDZYNARODOWY - ISTOTA 1.Istotą MM jest potrzeba poznania i zrozumienia uwarunkowao kompleksowego otoczenia, które stanowią rynki zagraniczne. Od tego zależy wybór strategii marketingowej i dostosowanie elementów marketingu. 2. Wg F. Bradleya MM to „identyfikacja potrzeb i wymagao klientów, dostarczanie dóbr i usług zapewniających firmie wyróżniającą przewagę marketingową, przekazywanie informacji o tych dobrach i usługach, jak również ich międzynarodowa dystrybucja i wymiana przez jedną formę wejścia rynki zagraniczne lub ich kombinację”
MARKETING GLOBALNY MARKETING GLOBALNY - jest odnoszony do firm działających w skali globalnej, często praktycznie na całym świecie, chociaż niekoniecznie w sposób całkowicie ujednolicony (wystandaryzowany).
ORIENTACJE MIEDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTW POJĘCIE ORIENTACJI MIĘDZYNARODOWEJ Orientacja międzynarodowa firmy to zespół postaw kierowni

(…)

… podejścia do marketingu na rynkach zagranicznych (globalna standaryzacja marketingu). 4.Przykłady: Coca-Cola, Kodak, McDonald's. RÓŻNICE MIĘDZY ORIENTACJAMI CECHY O. ETNOCENTRYCZNA O. POLICENTRYCZNA O. REGIOCENTRYCZNA O. GEOCENTRYCZNA Struktura organizacyj-na Dominuje centrala w kraju Rozbudowana za granicą, z dużą autonomią Rozbudowana, regionalnie ujednolicona i powiązana Rozbudowana, kompleksowa…
… międzynarodowej standaryzacji marketingu
3. PROFILE DO ANALIZY MOŻLIWYCH EFEKTÓW STANDARYZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAO MARKETINGOWYCH ZE SKALAMI TYPU „ małe - duże”, „niskie - wysokie”. Klasyczne przykłady standaryzacji marketingu w skali międzynarodowej: Coca-Cola, Gillette, Honda, Bic, Levi Strauss. Jednak one też częściowo dostosowują się do uwarunkowao lokalnych.
KORZYŚCI ZE STANDARYZACJI 1.KORZYŚCI SKALI…
… informacji na opakowaniu, ograniczenia w reklamowaniu, cła, kontyngenty itp. Np.: Dostosowując się do obowiązujących wymogów, Coca-Cola w niektórych krajach (na przykład we Francji) wykazuje na opakowaniach swoich produktów zastosowanie sztucznych słodzików i ich datę ważności.
ODMIENNY SYSTEM MIAR I WAG, ZASADY RUCHU DROGOWEGO, ROZMIARY ODZIEŻY, DOSTĘPNOŚD I CECHY PRODUKTÓW KOMPLEMENTARNYCH PRZYKŁADY…
… UZASADNIAJĄ: zróżnicowanie ekonomicznych, technicznych i prawnych warunków poszczególnych rynków zagranicznych specyficzne zróżnicowania między krajami (np. językowe, kulturowe) działania konkurentów występowanie dużego popytu na dodatkowe odmiany produktu bliskośd klienta, lepsze zrozumienie jego potrzeb ADAPTACJA CZY STANDARYZACJA? PRZYKŁAD: ZBYT DUŻY BIUST BARBIE… Lalka Barbie nie została…
…: Philips zmuszony został zredukowad wielkośd swoich golarek, by dopasowad je do mniejszych dłoni Japooczyków. Jeden z amerykaoskich producentów bielizny, po początkowym sukcesie w Niemczech, nie zdołał powtórzyd swój
ego wyczynu ze względu na różnice w numeracjach biustonoszy stosowane w USA i w Niemczech. Klientki niemieckie nie mają zwyczaju przymierzania bielizny w sklepie ani jej zwrotu lub wymiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz