kontrola wewnętrzna administracji rzadowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola wewnętrzna administracji rzadowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ad. 1 Kontrola wewnętrzna w administracji rządowej - od szczebla RM po organy terenowe - uregulowana w ustawie z 15.07.2011 o kontroli w administracji rządowej; kontrola legislacyjna w trybie nadzoru, ta ustawa ustala ogólne zasady prowadzenia kontroli oraz tryb prowadzenia kontroli w jednostkach należących do administracji rządowej, dotyczy wszystkich jednostek, urzędów, organów doradczych, opiniodawczych - wszystko co należy do administracji rządowej ale także podmiotów pozarządowych które korzystają ze środków z budżetu państwa.
Podstawowe kryteria gospodarność, rzetelność, efektywność, celowość, zgodność z polityką rządu.
Uprawnieni do kontroli są kierownicy instytucji należących do administracji rządowej - Premier - to koordynator tych kontroli, często inicjator, wykonuje je za pomocą Szefa Kancelarii Prezesa RM i ministra właściwego ds. administracji publicznej.
Ustawa dotyczy także kontroli terenowej dokonywanej wobec wojewody i przez wojewodę (administracja zespolona i niezespolona) w tym zakresie że organy adm niezespolonej są również kontrolowane (ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)
Zasady kontroli:
-planowość - plany kontroli adm rządowej
-reguluje tryb przygotowania, programowania kontroli w adm rządowej
-określa szczegółowo zasady proceduralne
Wykonują ją zespoły kontrolerów mających szerokie uprawnienia (wstęp do pomieszczeń, wgląd do dokumentów, mogą żądać ustnych wyjaśnień od pracowników)
Ta kontrola wewnętrzna nie ogólnoadminsitracyjna, ale wewnętrzna - regulowana przez olbrzymią ilość ustaw w zależności od przedmiotu działalności danej instytucji (różne inspekcje - instytucje, zespół pracowników, a kontroli dokonują, organami są inspektorzy którzy prowadzą kontrolę; wszystkie są podporządkowane w sposób nadzorczy różnym ministrom. W terenie są to najczęściej terenowe ogniwa administracji zespolonej i ta kontrola dotyczy oceny przestrzegania prawa, rzetelność, ale również szersza kontrola wewnętrzna. Kompetencje kontrole przysługują agencjom, urzędowi patentowemu RP, prezesowi ochrony konkurencji i konsumentów itd.
Kontrola budżetowa, podatkowa- realizowana przez organy skarbowe.


(…)

… Kancelarii Prezesa RM i ministra właściwego ds. administracji publicznej.
Ustawa dotyczy także kontroli terenowej dokonywanej wobec wojewody i przez wojewodę (administracja zespolona i niezespolona) w tym zakresie że organy adm niezespolonej są również kontrolowane (ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)
Zasady kontroli:
-planowość - plany kontroli adm rządowej
-reguluje tryb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz