Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych - strona 1 Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych - strona 2

Fragment notatki:

Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych
Jedną z najbardziej istotnych cech realizacji obiektów budowlanych jest losowy charakter czasu wykonania procesów budowlanych. Do czynników losowych oddziałujących na czas trwania robót należą: warunki atmosferyczne, znaczna fluktuacja kadr, różnego rodzaju trud­ności (coraz mniejsze) w zaopatrywaniu budów w sprzęt, prefabrykaty, półfabrykaty i materia­ły budowlane, awaryjność stosowanych maszyn i urządzeń technicznych itp. Każdy z wymie­nionych czynników oddziałuje w różny sposób i z niejednakową intensywnością, ponieważ za­leży to od rzeczywistych warunków realizacyj­nych właściwych dla danej budowy. W zależno­ści od wielkości oddziaływania czynników lo­sowych należy stosować różne metody ich kom­pensacji.
W praktyce robót budowlanych nie realizuje się w warunkach o charakterze zdeterminowa­nym. Może to tylko zdarzyć się bardzo spora­dycznie w odniesieniu do wybranych robót (np. niektórych prac wykończeniowych). Z pewnym przybliżeniem można przyjąć, że warunki są zdeterminowane, gdy wpływ oddziaływań loso­wych jest niewielki. Taki niewielki wpływ może być zmniejszony lub nawet całkowicie wyelimi­nowany dzięki odpowiednim decyzjom podej­mowanym przez majstra budowy. Postępowanie kompensujące zakłócenia w wykonywaniu robot budowlanych jest jednak trudne, a nawet bardzo często niemożliwe, gdy wpływ czynni­ków o charakterze losowym przekracza pew­ną, na ogół trudno mierzalną wartość. Można stwierdzić, że procesy budowlane najczęściej przebiegają w warunkach losowych. Warunki atmosferyczne mają nadal w budow­nictwie duży wpływ na realizację obiektów. Znaczne utrudnienia z tego powodu występu­ją najczęściej w zimie, ale mogą także się zda­rzać w pozostałych porach roku, co związane jest np. z wystąpieniem silnych wiatrów i dłu­gotrwałych opadów. Czynnik ten - w zależno­ści od przyjętej technologii wykonawstwa - mo­że mieć większy lub mniejszy wpływ na prze­bieg robót. Oddziaływanie warunków atmosfe­rycznych można ograniczać, podejmując odpo­wiednie decyzje, np. o unikaniu wykonywania robót betonowych i spawalniczych w okresie zi­mowym, prowadzeniu robót tynkarskich i ma­larskich w okresie niezimowym lub zimowym, ale po wykonaniu stanu surowego zamkniętego oraz uruchomieniu instalacji centralnego ogrze­wania itp.
Dobór pracowników budowy ma bardzo istot­ny wpływ na przebieg procesów budowlanych, gdyż oddziałuje bezpośrednio (ale nie wy­łącznie) na: jakość wykonywanych elementów budowli, terminowość robót, a także spraw­ność sterowania realizacją budowy. Dwa pierw­sze czynniki dotyczą zarówno personelu in­żynieryjno-technicznego, jak i robotników za­trudnionych na budowie. Na czynnik ostatni ma oczywiście główny wpływ kierownictwo, a w szczególności majster budowlany. Oddzia­ływanie „czynnika ludzkiego" na przebieg ro­bót budowlanych ma charakter wyraźnie niezde­terminowany. Istotne wydaje się tu rozpozna­nie głównych problemów socjologicznych oraz ustalenie ich zakresu i natężenia, między innymi w zakresie adaptacji pracowników w środowi­sku pracy, motywacji do pracy, stosunków mię­dzyludzkich w aspekcie przełożony-podwład-ny itp.

(…)

… jest bardzo ważny z uwagi na powszechną mechanizację robót budowlanych. W odróżnieniu od poprzednio omówionych wa­runków wpływ awaryjności maszyn i urządzeń budowlanych na realizację robót można znacznie zmniejszyć, np. podnosząc poziom obsługi codziennej, organizując zapasy części i zespo­łów wymiennych itp. W uzasadnionych przy­padkach można używać rezerwowych maszyn budowlanych, w ramach rezerwy obciążonej…
…. Niekorzystnym zjawi­skiem są jednak nie tylko opóźnienia, lecz rów­nież zbyt wczesne dostawy niektórych mate­riałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń. Tego rodzaju problemy są coraz rzadziej spotykane w naszym budownictwie, ale zdarzają się jesz­cze pewne uchybienia organizacyjne związane z zamawianiem, kompletowaniem oraz dosta­wami maszyn, urządzeń i materiałów na plac budowy. Skutki nieterminowości dostaw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz