Uwzględnienie specyfiki realizacji procesów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwzględnienie specyfiki realizacji procesów budowlanych - strona 1 Uwzględnienie specyfiki realizacji procesów budowlanych - strona 2 Uwzględnienie specyfiki realizacji procesów budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

Uwzględnienie specyfiki realizacji procesów budowlanych
Majster budowlany powinien znać warunki re­alizacyjne występujące na danej budowie, a tak­że specyfikę prowadzenia procesów budowla­nych. Warunki realizacyjne mają na ogół cha­rakter lokalny i dlatego należy zapoznawać się z nimi przed rozpoczęciem robót. Specyfika re­alizacji procesów budowlanych ma istotne zna­czenie dla przebiegu prac, niezależnie od loka­lizacji budowy.
Poszczególne procesy technologiczne na budo­wie są prowadzone w odmiennych (specyficz­nych) warunkach niż podobne lub analogicz­ne procesy w innych dziedzinach techniki [2], [3], [5]. W budownictwie mają ponadto miej­sce takie procesy robocze, które nie występują w innych branżach. Specyficzne warunki wyko­nywania procesów budowlanych powodują, że realizacja całej budowy odbiega w sposób za­sadniczy od przebiegu produkcji o charakterze przemysłowym. Specyficzne cechy budownic­twa zestawiono niżej.
Indywidualny charakter każdej budowy. Re­alizacja nawet dwóch identycznych obiektów, lecz budowanych w innej porze roku lub zlo­kalizowanych w innych miejscach, np. w tere­nie górskim lub nizinnym, w różnych warun­kach hydrogeologicznych, może wymagać od­miennych rozwiązań technologicznych i orga­nizacyjnych, a to z kolei może być przyczyną znacznych różnic w długości cyklu realizacyj­nego tych obiektów. Z indywidualnym charak­terem budów wiąże się także określony spo­sób planowania przebiegu robót. Metody pla­nowania sieciowego stosuje się do tzw. przed­sięwzięć jednostkowych, czyli takich, w których można wyróżnić moment ich rozpoczęcia i za­kończenia. Właściwością tą odznacza się każ­de przedsięwzięcie budowlane, w odróżnieniu od przebiegu produkcji przemysłowej, która ma charakter ciągły (a nie jednostkowy). Z tego powodu wprowadzenie do organizacji budowy metod potokowych, będących naśladownictwem znanej w przemyśle produkcji taśmowej, natra­fia nieraz na pewne trudności. Metoda uprze­mysłowienia budownictwa, która jest stosowana dość powszechnie, to prefabrykacja, czyli wy­konywanie niektórych procesów technologicz­nych nie na placu budowy, lecz w stałych za­kładach prefabrykacji. Produkcja w tych zakła­dach może być organizowana na wzór produk­cji przemysłowej. Stosowanie elementów prefa­brykowanych w budownictwie może być nieraz ograniczone znacznymi kosztami ich transportu, mimo że obecnie jest w pełni możliwy przewóz dużych i ciężkich prefabrykatów. Koszt przewo­zu zależy przede wszystkim od odległości dzielącej wytwórnię prefabrykatów od placu budo­wy. Niekiedy bardziej opłaca się stosować prze­nośne wytwórnie poligonowe lub przyobiekto-we. Tam jednak warunki wytwarzania prefa­brykatów mało odbiegają od warunków, w ja­kich są realizowane typowe procesy budowla­ne. Indywidualny charakter budów stanowi rów­nież przyczynę braku ciągłości w wykonywa­niu identycznych procesów budowlanych na po­szczególnych obiektach oraz wpływa na nierów-nomierność zapotrzebowania na środki produk­cji i w zakresie zatrudnienia.

(…)

… (w przemyśle bardzo często już na różnych etapach produkcji istnieje moż­liwość uzyskiwania gotowych produktów, np. surówki czy stali w hutnictwie). Z tego powo­du w budownictwie szczególnie jest ważne za­pewnienie odpowiednich zasobów finansowych przez inwestora, a także przez innych uczestni­ków procesu inwestycyjnego.
Znaczne wymiary i duża masa obiektów bu­dowlanych. Koszt wykonania budowli zwięk­sza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz