Kodeks Postępowania Administracyjnego - WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTÓW ORZEKAJĄCYCH

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks Postępowania Administracyjnego - WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTÓW ORZEKAJĄCYCH - strona 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego - WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTÓW ORZEKAJĄCYCH - strona 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego - WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTÓW ORZEKAJĄCYCH - strona 3

Fragment notatki:

Wyłączenie przedmiotowe w KPA.
Postępowanie administracyjne.
Akt administracyjny.
Formy prawne działania administracji.
Nadzwyczajne środki prawne.
Przepisy procedury administracyjnej.
KPA - regulacje postępowań.
Stosowanie KPA w ogólnym jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.
Podmioty w postępowaniu administracyjnym.
Właściwość podmiotów orzekających.
Spory o właściwość.
Instytucje wyłączenia.
Wyłączenie pracownika lub członka organu kolegialnego.
Wyłączenie organu administracji.
Strona.
Podmioty na prawach stron.
Terminy załatwiania spraw.
1. Wyłączenie przedmiotowe w KPA Sprawy, do których KPA nie ma zastosowania: o ch-rze karnoskarbowym, objęte ordynacją podatkową, należące do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sprawy podległości służbowej pracowników tych organów i jednostek organizacyjnych.
2. Postępowanie administracyjne. Dziedzina prawa regulująca tryb działania organów administracji publicznej i innych podmiotów administrujących w konkretnych indywidualnych sprawach dotyczących praw i obowiązków podmiotów prawa nie podporządkowanych bezpośrednio administracji. Stroną w postępowaniu może być osoba fizyczna lub prawna a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Najczęściej osoba fizyczna.
3. Akt administracyjny. Władcze i jednostronne oświadczenie woli organu podejmowane na podstawie przepisów prawa określające sytuację prawną konkretnego podmiotu w indywidualnie oznaczonej sprawie. Aby akt był prawidłowy musi spełniać łącznie 4 warunki: Zgodny z przepisami prawa ustrojowego.
Zgodny z przepisami prawa materialnego.
Wydany przez właściwy organ administracyjny.
Wydany w odpowiednim trybie proceduralnym.
Jeśli rozstrzygnięcie nie spełnia jednego z 4 warunków będzie to akt wadliwy.
Wadliwość może być nieistotna - błędy rachunkowe lub pisarskie. Istotna - skutkująca stwierdzeniem nieważności, np. akt został wydany przez organ niewłaściwy.
Większość aktów administracyjnych to decyzje administr. 4. FORMY PRAWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI. Akt administracyjny nie jest jedyną formą. Jednostki administr, mogą wydawać akty normatywne , zawierać umowy (cywilnoprawne regulowane przez prawo cywilne lub o ch-rze publiczno prawnym regulowane przez prawo administracyjne), podejmować działania faktyczne i formy ugodowego załatwiania spraw

(…)

…. Między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny.
2. Między kierownikami służb, inspekcji i straży, administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta.
3. Między organami administracji zespolonej w województwie niewymienionymi w pkt 2 - wojewoda.
4. Między organami jednostek samorządu terytorialnego w województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej.
6. Między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej.
7. Między wojewoda a organami administracji…
…. Między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny.
2. Między kierownikami służb, inspekcji i straży, administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta.
3. Między organami administracji zespolonej w województwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz