Kodeks postepowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postepowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Kodeks składa się z kilu działów, w tym przepisów ogólnych, w skład których wchodzą rozdziały takie jak: zakres obowiązywania, zasady ogólne, organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwość organów, wyłączenie pracownika oraz organu, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy. Drugi dział to postępowanie, który zawiera następujące rozdziały, wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, ugoda, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Kolejne działy to: przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, udział prokuratora, rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski, opłaty i koszty postępowania, przepisy końcowe.


USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
(tekst jednolity)
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
  1)   przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,   2)   przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,   3)   w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, a także między tymi organami a sądami,
  4)   w sprawach wydawania zaświadczeń.
Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
  1)   postępowania w sprawach karnych skarbowych,
  2)   spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V, VII i VIII.
§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach:
  1)   (skreślony),
  2)   (skreślony),
  3)   (skreślony),
  4)   należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z:
  1)   nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
  2)   podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII.
§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2.
Art. 4.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz