Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej - strona 1 Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej - strona 2 Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej - strona 3

Fragment notatki:


Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gospodarczej
  Metody badawcze w rachunkowości W rachunkowości wykorzystuje się metodę bilansową. Oznacza sposób rozumowania polegający na podwójnym podejściu do rozpatrywanych zjawisk. W rachunkowości metoda bilansowa oznacza rozpatrywanie działalności gospodarczej z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia.
  Zastosowanie metody bilansowej Zasoby gospodarcze jednostki w metodzie bilansowej:
Rzeczowy (przedmiotowy) punkt widzenia - majątek Majątek trwały - jego składniki są związana z działalnością przedsiębiorstwa przez okres dłuższy niż jeden rok. Nie zmieniają swojej postaci występowania oraz zużywają się stopniowo w trakcie wykorzystywania w działalności gospodarczej. Wartości niematerialne i prawne - są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania (ekonomicznej użyteczności) dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby tej jednostki.
Prawa majątkowe - prawa autorskie, prawa do patentów, licencji, znaków towarowych, koncesje
Wartość firmy
Koszty zakończonych prac rozwojowych - koszty prowadzonych badań, w wyniku których powstaje dobro, które jest sprzedawane Rzeczowy majątek trwały Środki trwałe - to rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym od roku, przeznaczone na potrzeby jednostki (np. grunty, budynki, budowle, prawo wieczystego użytkowania gruntu, lokale spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy - konie, etc.)
Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe - oznaczają prawa majątkowe, które przekształcają się w środki pieniężne, ale po okresie dłuższym niż 1 rok Inwestycje długoterminowe - oznaczają nabycie składników majątku w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych po upływie 1 roku w postaci przyrostu wartości tych składników bądź w postaci przychodów takich jak odsetki, udziały w zyskach.
Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne ale nie zaliczane do wcześniejszych grup
Udzielone pożyczki długoterminowe
Udziały i akcje innych jednostek (dywidendy)
Długoterminowe papiery wartościowe (obligacje) Majątek obrotowy - obejmuje składniki, które uczestnicząc w kolejnych fazach cyklu gospodarczego przekształcają się, zmieniając swoją postać występowania. Składniki te związane są z działalnością jednostki przez okres nieprzekraczający 1 roku. Zapasy Materiały (zapasy) - składniki majątku nabywane przez jednostkę gospodarczą w celu wykorzystania w prowadzonej działalności, np. materiały podstawowe (surowce), materiały pomocnicze (zamek w butach), opakowania, części zamienne maszyn i urządzeń, materiały biurowe, gospodarcze.

(…)

… gospodarczą w celu wykorzystania w prowadzonej działalności, np. materiały podstawowe (surowce), materiały pomocnicze (zamek w butach), opakowania, części zamienne maszyn i urządzeń, materiały biurowe, gospodarcze.
Produkty gotowe, półprodukty - występują w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną. Produkty gotowe po zakończeniu procesu wytwórczego są przeznaczone do sprzedaży. Półprodukty…
… datą bilansową.
 
Z bilansowego punktu widzenia składniki majątku obrotowego i trwałego nazywa się aktywami obrotowymi.
Źródła finansowania składników majątku nazywa się w bilansie pasywami. Wyróżnia się kapitały własne i zobowiązania.
 
Podwójne (dualne) rozpatrywanie zasobów gospodarczych w oparciu o metodę bilansową stanowi podstawę równości aktywów z pasywami.
 
Wymogi formalne bilansu:
Nazwa, adres i numer statystyczny (REGON) jednostki sporządzającej bilans
Określenie daty bilansowej (dnia, na który sporządzono bilans)
Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów z określeniem przedmiotu i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów
Określenie sum końcowych bilansu, które muszą być sobie równe
Data i miejsce sporządzenia bilansu
Podpisy kierownika jednostki i osoby odpowiedzialnej…
… wymagalnych do najbardziej lub odwrotnie.  
Bilans w układzie znormalizowanym (narzuconym przez przepisy ustawy o rachunkowości)
 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz