Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku - strona 1 Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku - strona 2 Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 18 stron.
Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku 1. B. Constant (1767-1830)
a) pojęcie wolności negatywnej i pozytywnej
b) podział władzy u Constanta
- władza prawodawcza stała
- władza prawodawcza opinii (walka o obniżenie cenzusu majątkowego)
- władza rządowa
- władza królewska (pojęcie pouvoir intermediare, pouvoir neutre)
- władza sądownicza
- władza municypalna
2. J.S.Mill
3. K. Wilhelm von Humboldt - liberalizm niemiecki
- Pojęcie „Selbstbildung”
- Granice władzy państwa
- Paulskirchebewegung, konstytucja 1848 (Carl v. Rotteck, R. von Mohl)
4. Alexis Tocqueville (1805-1859)
4.1. Pochwała wolności i Ameryki
4.2. Krytyka demokracji i wskazanie jej zagrożeń
5. Liberalizm katolicki - Hugues Felicite Robert de Lamennais, Lord Acton
6. Utylitarystyczna wersja liberalizmu - Jeremy Bentham i J.S.Mill jako jego krytyk
7. Liberalizm socjalny (społeczny) - Leonard Trelawney Hobhouse
8. Powrót do źródeł - Friedrich August von Hayek
8.1. Odrodzenie klasycznego liberalizmu (neoliberalizm)
8.2. Szkoła chicagowska - Milton Friedman
8.3. Ludwig von Mises
8.4. Friedrich August von Hayek
9. Libertarianizm (anarchokapitalizm) - Murray Rothbard
9.1. Murray Rothbard „Manifest libertariański” (For a New Liberty)
9.1.1 państwo czyni z nas przestępców
9.1.2 “victimless crimes”
9.2. Robert Nozick - filozofia państwa minimum
9.3. Ayn Rand - pochwała egoizmu
10. Polska tradycja liberalna
Liberalizm - doktryna wolności - racjonalizm - nieograniczoność ludzkiego rozumu, stały postęp ludzkości, człowiek jest twórcą państwa
- indywidualizm - kryterium użyteczności dla dobra jednostki przy ocenie ustroju, silne akcenty utylitarystyczne
- wolność - uwolnienie od władzy absolutnej, systemu stanowego i Kościoła; wolność w dziedzinie osobistej, politycznej i gospodarczej (leseferyzm); realizowania do granic wolności innych jednostek; tolerancja
*pozytywna - swoboda działania
* negatywna - pozwala uchylić się od pewnych niechcianych działań i zachowań
- własność - nienaruszalność własności / ograniczenie ingerencji we własność ze strony państwa
- państwo - podstawą funkcjonowania prawo; koncepcja „państwa - stróża nocnego; funkcje porządkowe, zapewniające bezpieczeństwo; podział i kadencyjność władzy, zakaz reelekcji Podział :
- nurt anglosaski / nurt kontynentalny (głównie myśliciele francuscy)
- szkoła sięgająca do tradycji szkoły prawa naturalnego Locke'a / szkoła, której podstawę stanowi umiarkowany historyzm Monteskiusza


(…)

… kontrasygnowane przez ministrów
* pozycja niezależnego arbitra
* dziedziczny ustrój monarchii
* koryguje bezprawie każdej z władz
- władza sądownicza
- władza municypalna - miejska, władza lokalna, samorządowa
* przeciwdziałanie centralizacji (absolutyzmowi)
* aktywizacja jak najszerszych kręgów społeczeństwa obywatelskiego
*patriotyzm lokalny jest jedyną autentyczną formą patriotyzmu 2. John Stuart Mill
… szkockiego Oświecenie, Adama Smitha czy Dawida Hume'a
- brak akceptacji tradycji Benthama, Spencera i skrajnych koncepcji oświeceniowego racjonalizmu
- obce idee prowadzące do centralizacji władzy, planowej gospodarki, biurokratycznego zarządzania
- porządek rynkowy kształtuje się spontanicznie, co jest zapewnione przez nieskrępowaną wolność gospodarczą [koncepcja niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha)
- rynek tworzy więzy między ludźmi
- spontaniczny proces kształtowania się angielskiego systemu prawa (common law) - jest to porządek prawny wynikający z autentycznych potrzeb ludzi
- działania władzy zawsze będą mniej doskonałe niż spontanicznie kształtujący się porządek społeczny i prawny
- ład kształtuje się również spontanicznie w życiu wspólnoty
- człowiek jest produktem cywilizacji - głównym…
… państwa powinno być wyznaczane względami utylitarnymi - forma usług (polegają na osiąganiu lub dostarczaniu przyjemności)
- prekursor koncepcji państwa opiekuńczego - interwencje państwa na rzecz najsłabszych ekonomicznie obywateli; nadmierna dysproporcja majątkowa nie przynosi szczęścia powszechnego
- zwolennik pozytywizmu prawniczego - prawo pisane, oparcie praw na tradycji nie jest właściwe
- brak…
…]
- pochwała egoizmu jednostki
- teoria moralna odwoływała się do skutków działań ludzkich, nie zaś do intencji
- wykazy: przyjemności prostych (władzy, zmysłowe, pamięci, fantazji) oraz okoliczności intensyfikujących odczuwanie przyjemności (pewność, trwałość, czystość, intensywność)
- hedonizm Benthama nie był hedonizmem egoistycznym
- charakter ascetyczny - przyczynianie się do przyjemności innych ludzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz