Karta Narodów Zjednoczonych a zagadnienie praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta Narodów Zjednoczonych a zagadnienie praw człowieka - strona 1 Karta Narodów Zjednoczonych a zagadnienie praw człowieka - strona 2

Fragment notatki:

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH A ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA I . Rozważania ogólne :))) a) KNZ jest traktatem międzynarodowym
przygotowana wstępnie na konferencji w Dumbarton Oaks (1944)
przede wszystkim wypracowana na Konferencji Założycielskiej NZ w San Fra ncisco (1945)
podpisana 26 czerwca 1945 weszła w życie - po jej ratyfikacji przez wszystkich członków , w tym Polskę - 24 października 1945 ( Międzynarodowy dzień ONZ ) jest traktatem wyjątkowym ( „traktatem traktatów”)
z jednej strony stanowi statut O NZ z drugiej jest fundamentalnym umocowaniem zobowiązań państw w sferze prawa międzynarodowego „quasi-konstytucja międzynarodowa” (zajmująca podobną pozycję do ustawy zasadniczej w krajowym porządku prawnym) przemawia za tym:
uniwersalizm wynikający z zadań Karty
art. 2 ust. 6 Karty : nadaje Organizacji obowiązek zapewnienia, by wszystkie państwa przestrzegały zasad Karty w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczy to także państw nie należących do Organizacji dzisiaj właściwie wszystkie nowe państwa wyraziły chęć przystąpienia do Organizacji KNZ jako traktat de facto uniwersalny
Karta wyklucza zgłaszanie zastrzeżeń do jej postanowień i wyłączanie w ten sposób jakichkolwiek wynikających z niej zobowiązań.
wynika to jednoznacznie z warunku przyjęcia państwa w skład ONZ :
że przyjmie zobowiązania wynikające z Karty i zdaniem Organizacji potrafi się z nich wywiązać
hierarchicznie wywyższona pozycja Karty w porządku prawa międzynarodowego
wynika z jej art. 103 - w przypadku kolizji między zobowiązaniami wynikającymi z Karty a jakimikolwiek innymi zobowiązaniami państw członkowskich priorytet mają te pierwsze. art. 52 ust.1 potwierdza tradycyjne ius tractatum państw w formie zawierania układów lu b tworzenia organizacji regionalnych ale wprowadza się warunek, by takie układy / organizacje i ich działalność były zgodne z „celami i zasadami Karty” wymóg zgodności z Rozdziałem I KNZ „ Cele i Zasady ”- nierozerwalność celów i zasad
ten rozdział wskazany jako lex superior II. Sposób unormowania praw człowieka w KNZ postanowiono włączyć do KNZ fundamentalne założenia dot. ochrony praw człowieka a gdy organizacja się ukształtuje podjąć dzieło kodyfikacji miedzynarodowo chronionych prawa człowieka


(…)

…. Sposób unormowania praw człowieka w KNZ
postanowiono włączyć do KNZ fundamentalne założenia dot. ochrony praw człowieka a gdy organizacja się ukształtuje podjąć dzieło kodyfikacji miedzynarodowo chronionych prawa człowieka
sposób tego unormowani postrzgać trzeba trójwymiarowo
w ogólnej warstwie teorii i aksjologii - kojarzone z preambułą Karty
w warstwie pryncypialnej, ściśle normatywnej - art. 1 ust 3 i art. 55…
… praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich jawi się dzisiaj jako składnik międzynarodowego ius cogens, wynikającego już z samej Karty
przesądza to o tym że w żadnej sytuacji (nawet w kontekście derogacji zobowiązań praw człowiek w sytuacjach ekstremalnych, w tym podczas wojny) nie wolno przyjmować założenia, jakoby jakiekolwiek z międzynarodowo chronionych praw człowieka -trwale czy czasowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz