Jedostka- wykład

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jedostka- wykład - strona 1 Jedostka- wykład - strona 2 Jedostka- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji - podsystem społeczny
poziom jednostki
poziom grupy
poziom kultury organizacyjnej
Jednostka w organizacji
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 2
Osobowość
Co mają zrobić
zwierzaki, Ŝeby zyskać
odrobinę uwagi??!!!
Osobowość to
relatywnie stała
kombinacja cech
psychicznych, które
charakteryzują osobę.
Introwertyczny właściciel,
ekstrawertyczne zwierzaki.
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 3
Cechy osobowości
Model „wielkiej piątki”:
ekstrawersja
Ŝyczliwość
sumienność
stabilność emocjonalna
otwartość na doświadczenia
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 4
Typy osobowości a zawody
Typ
Cechy osobowościowe
Przykład zawodów
Realista. Woli prace fizyczne,
wymagające umiejętności, siły i
koordynacji.
Nieśmiały, rzetelny, wytrwały,
stabilny, przystosowujący się,
praktyczny.
Mechanik, operator wiertarki,
montaŜysta, rolnik.
Dociekliwy. Woli czynności
wymagające myślenia, organizowania
i zrozumienia.
Analityczny, oryginalny,
ciekawy, niezaleŜny
Biolog, ekonomista, matematyk,
dziennikarz.
Społeczny. Woli czynności związane z
pomaganiem innym i ich
doskonaleniem.
Towarzyski, przyjacielski,
gotowy do współpracy,
wyrozumiały.
Pracownik socjalny, nauczyciel,
doradca, psycholog kliniczny.
Konwencjonalny. Woli czynności
uregulowane przepisami,
uporządkowane i jednoznaczne.
Przystosowujący się, Sprawny,
praktyczny, pozbawiony
wyobraźni, nieelastyczny.
Księgowy, menedŜer wielkiej
korporacji, kasjer w banku,
pracownik biurowy
Przedsiębiorczy. Woli czynności
werbalne, stwarzające moŜliwości
wpływania na innych i zdobywania
władzy.
Pewny siebie, ambitny,
energiczny, władczy.
Adwokat, agent handlu
nieruchomościami, specjalista
public rełations, menedŜer małej
firmy.
Artystyczny. Woli czynności
niejednoznaczne i niesystematyczne,
umoŜliwiające twórczą ekspresję.
Pełen wyobraźni, nieporządny,
idealista, uczuciowy,
niepraktyczny.
Malarz, muzyk, pisarz, dekorator
wnętrz.
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 5
Związki między typami osobowości
Występują róŜnice pomiędzy poszczególnymi osobami
Mamy do czynienia z róŜnymi stanowiskami pracy
Ludzie na stanowiskach zgodnych z ich typem osobowości są
bardziej zadowoleni i mniej skłoni do rezygnacji z pracy
Im bliŜej siebie znajdują się
dwie orientacje,
tym są one bardziej zgodne.
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 6
Pomiar osobowości
1. Obserwacja zachowań
2. Testy projekcyjne
3. Kwestionariusze oceny, np.: Wskaźnik
Typów Myers-Briggs (MBTI)
ekstrawertycy (E) - introwertycy (I)
percepcjoniści (S) - intuicjoniści (N)
myśliciele (T) - uczuciowcy (F)
sędziowie (J) - obserwatorzy (P)
TEST OSOBOWOŚCI
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 7
Wskazówki dla menedŜerów
ludzie róŜnią się pod względem cech osobowości
cechy osobowości wpływają na zachowanie się ludzi
i mają wpływ na efektywność zawodową
cechy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz