Izby rolnicze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izby rolnicze - omówienie - strona 1 Izby rolnicze - omówienie - strona 2 Izby rolnicze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Izby rolnicze (zadania, zasady działania izb, organy izby, reprezentacja krajowa izb, nadzór nad izbami)
Izby rolnicze są podstawową formą prawną reprezentacji rolników o obligatoryjnym charakterze, stanowiące prawno - organizacyjny model samorządu rolniczego. Samorząd rolniczy jest najdobitniejszym potwierdzeniem istnienia zawodu rolnika. Izby rolnicze są wyposażone w osobowość prawną, działają na obszarze województwa i zrzeszają osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, organizacyjno - prawny model samorządu rolniczego charakteryzuje się następującymi cechami:
reprezentuje interesy zawodowe i gospodarcze zrzeszonych w nim podmiotów oraz działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa;
jest instytucją publicznoprawną o charakterze powszechny, a więc członkami samorządu z mocy samego prawa są:
- osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe,
samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom, a samodzielność samorządu podlega ochronie sądowej;
jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze wyposażone w osobowość prawną, działające na obszarze województwa i zrzeszające podatników ww. podatku z tego terenu;
izby rolnicze tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych (osobowość prawna), w skład której wchodzą prezesi izb wojewódzkich oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.
Zadania izb rolniczych:
zadania mające na celu reprezentowanie interesów zawodowych rolników
- przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej opinii i wniosków w zakresie produkcji rolnej,
- prowadzenie analiz i kosztów opłacalności produkcji rolnej,
- występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
- prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu produktów rolnych,
rozwiązywanie problemów rolnictwa
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
- inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie grup producentów rolnych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz