Prawo handlowe - organy współdzielni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - organy współdzielni - strona 1 Prawo handlowe - organy współdzielni - strona 2

Fragment notatki:

ORGANY SPÓŁDZIELNI Organami spółdzielni są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd oraz - w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich. Wszystkie organy samorządu spół­dzielczego (z wyjątkiem oczywiście tych, do których wchodzą wszyscy członkowie) pochodzą z wyboru. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. W spółdzielniach dużych statut może przewidywać, że po przekroczeniu określonej liczby członków zgromadzenie zostanie zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma każdy członek spółdziel­ni, przy czym przepisy wymagają osobistego uczestnictwa. Każdy z członków spół­dzielni uczestniczący w walnym zgromadzeniu ma jeden głos (nie dotyczy to tylko spółdzielni zrzeszających osoby prawne, których statuty mogą określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom). Walne zgromadzenie zwołu­je zarząd przynajmniej raz do roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Do ważniejszych jego kompetencji należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu, udzielanie abso­lutorium członkom zarządu, podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nad­wyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, uchwalanie zmian statutu. Uchwały walnego zgromadzenia są wiążące dla wszystkich organów spółdzielni oraz obo­wiązują wszystkich członków. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni, a w szcze­gólności zarządu. W jej skład wchodzi co najmniej trzech członków spółdzielni wy­branych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebranie grup członkowskich. Do zakresu działania rady należy: uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, nadzór i kontrola działalności spółdzielni, m.in. poprzez badanie okresowych spra­wozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań, przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków, podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednost­ki organizacyjnej, zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni, rozpatrywanie skarg na działalność zarządu, składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawie­rających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, wresz­cie podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.


(…)

…. Po ukończeniu postępowania upadłościowe­go syndyk upadłości zgłasza do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdziel­ni z rejestru. Wykreślenie z rejestru jest momentem, w którym spółdzielnia kończy swój byt jako osoba prawna.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz