Organy spółdzielni - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy spółdzielni - omówienie (II sem) - strona 1 Organy spółdzielni - omówienie (II sem) - strona 2 Organy spółdzielni - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

ORGANY SPÓŁDZIELNI:
Walne Zgromadzenie - obligatoryjne
Rada Nadzorcza - obligatoryjna
Zarząd - obligatoryjny
Zebranie Grup Członkowskich (ZGCz) - w spółdzielniach, w których Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli organem jest również ZGCz.
Inne organy składające się z członków spółdzielni - może przewidywać statut
Jeżeli statut nie stanowi inaczej przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się ilość głosów oddanych „ZA” i „PRZECIW”.
Walne Zgromadzenie: (WZ)
najważniejszy organ w spółdzielni - uchwałodawczy
jeżeli liczba członków przekroczy 500 i statut tak stanowi WZ może być zastąpione przez ZGCz
członek może brać udział w WZ tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej (np. ustawa stanowi inaczej jeżeli członkiem spółdzielni jest os. o ogr. zd.cz.p. wówczas przez przedstawiciela) osoby pr. mogą być reprezentowane przez pełnomocnika - 1 pełnomocnik może reprezentować 1 członka.
Każdy członek ma 1 głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów (inaczej w spółkach) Prawo głosu = wpływ faktyczny - zabieranie głosu na WZ = wpływ pr.- głosowanie nad uchwałami Udział członka spółdzielni w WZ z prawem głosu może być mu odebrane przez wykluczenie lub wykreślenie
Art. 38 pr. spółdzielcze - właściwość wyłączna WZ - nie można jej przelać na inny organ!!!
Art. 38. § 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz