Zarząd spółdzielni - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarząd spółdzielni - wykład - strona 1 Zarząd spółdzielni - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zarząd
9Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 48 § Prawa spółdzielczego). W zakresie kierowania działalnością spółdzielni ustawa wprowadza domniemanie kompetencji zarządu. Jak bowiem stanowi art. 48 § 2 Prawa spółdzielczego, podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu. W zakresie reprezentacji kompetencje zarządu są w zasadzie (z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków - zob. m.in. art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego) - podobnie jak w spółkach kapitałowych, wyłączne.
9Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie. Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te osoby prawne. W spółdzielniach, w których członkami są osoby fizyczne i osoby prawne, członków zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu. W tym wypadku nie stosuje się art. 41 § 1 Prawa spółdzielczego. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez radę nadzorczą, chyba że statut przewiduje właściwość walnego zgromadzenia (art. 49 Prawa spółdzielczego).
Jeżeli statut tak stanowi, członek zarządu wybierany przez walne zgromadzenie może być zawieszony w czynnościach przez radę, o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu. Rada, zawieszając w czynnościach członka zarządu, podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności spółdzielni oraz zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia (art. 50 Prawa spółdzielczego).
9Jeżeli chodzi o wykonywanie reprezentacji przez zarząd, to w myśl art. 54 Prawa spółdzielczego oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik (zasada reprezentacji łącznej). W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Oświadczenia, o których mowa, składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. Natomiast oświadczenia pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.


(…)

… i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Statut spółdzielni może uzależnić udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd od uprzedniej zgody rady. Podkreślić należy, iż spółdzielnia może udzielić również prokury zgodnie z art. 1091 i nast. k.c.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz